zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dělat když…

25.01.2007
Obecné
Havárie
Co dělat když…

Praktické návody na to, jak nejlépe postupovat v konkrétních případech zjištění ohrožení přírody a přírodních zdrojů

Co dělat, když zaznamenám

 • tmavý kouř vycházející z komína nebo jiné části zdroje?
 • obtěžující zápach z provozu konkrétního zdroje, případně zápach neurčeného původu?
 • další zdroje (zdrojem znečišťování ovzduší se v této souvislosti rozumí stacionární zdroj, nikoli mobilní zdroj jako dopravní prostředky apod.) nebo činnosti znečišťující ovzduší?

V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném domě, bytu, stavbě pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost a tedy pravděpodobně o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte na místně příslušný obecní úřad. Oznámení, resp. stížnost doložte pokud možno údaji a podklady v dostatečném rozsahu (viz rubrika Podávání stížností). Obtěžování okolí kouřem a zápachem je v tomto případě přestupkem, který bude řešen podle zákona o přestupcích. Pokud v těchto případech kontaktujete ČIŽP, bude vaše záležitost předána k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu.

V ostatních případech, které se budou týkat pravděpodobně středních, velkých nebo zvláště velkých zdrojů, kontaktujte místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší. Oznámení nebo stížnost podejte v obdobném rozsahu, jak je uvedeno výše.

Trvalá dosažitelnost pracovníků složky ochrany ovzduší je zajištěna pomocí telefonních linek určených pro hlášení havárií ve všech složkách, a dále pak mobilních telefonů vedoucích pracovníků všech oddělení ochrany ovzduší, případně dalších inspektorů. (viz rubrika Kontakty).

Co dělat, když zaznamenám …

 • znečištěnou odpadní vodu vytékající z  dešťového oddělovače v bezdeštném období?
 • znečišťování povrchových vod z  plavidel plovoucích nebo ukotvených na povrchových vodách?
 • rozsáhlejší znečištění volného terénu cizorodou látkou (např. ropnou látkou nebo chemikálií) nebo únik závadné látky z  potrubí či z dopravního prostředku (např. při dopravní nehodě)?
 • skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody (např. ropné látky nebo volně skladované pevné látky např. soli apod.) na volně přístupném místě?

Podle možností zajistěte důkazní materiál – fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby - a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP.

  Když je povrchová voda zjevně znečištěna (vizuálně nebo pachově) – např. výskyt nepřirozené barvy vody, výskyt většího množství pěny, plovoucích látek na hladině apod.,

  nahlaste záležitost Hasičskému záchrannému sboru, případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

  • Pokud dochází k nepovolenému vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo na volný terén (např. z autocisterny nebo z volně položené hadice apod.), urychleně uvědomte Policii ČR, dále obecní úřad s rozšířenou působností, správce Povodí nebo příslušný oblastní inspektorát ČIŽP.
  • Když dojde k úhynu většího množství ryb nebo když je pozorováno neobvyklé chování ryb, popř. dalších vodních živočichů, je třeba podle možností zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlásit místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP. V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému správci.
  • Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach nebo chuť, zejména když zjištěná skutečnost může souviset s činností mimo hranice dané nemovitosti, odeberte vzorek vody a situaci ohlaste místně příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, popř. příslušnému OI ČIŽP.

  V akutních případech je možné mimo běžnou pracovní dobu volat na určený mobilní telefon pracovníka oblastního inspektorátu, který je určen pro řešení havarijních situací (viz. rubrika Kontakty).

  Co dělat když zaznamenám...

  … hromadění odpadu na k tomu neurčeném místě, tj. vznik neoprávněné skládky, tzv.“černé skládky“? Obraťte se na příslušný obecní úřad či na městskou policii. Vhodné je také pořídit důkazní materiály (video, fotodokumentaci), osoby, která na tato místa odpad ukládá.

  … zápach šířící se ze skládky, ČOV, třídící linky, kompostárny, sběrného dvora či jiných zařízení a podniků?

  Ohlaste skutečnost příslušnému obecnímu úřadu, popřípadě příslušnému OI ČIŽP

  … opuštěný autovrak ?

  Informujte příslušný obecní úřad.

  Když se potřebujete zbavit nefungujícího televizoru, PC či dalšího elektronického vybavení, starých barev a laků, hnojiv, fotomateriálu a dalších chemikálií, znečištěných obalů od olejů, barev apod., odvezte je do sběrného dvora. Pokud nevte, kde se ve vaší obci sběrný dvůr nachází, obraťte se na příslušný obecní úřad, který určuje místa, na něž se odpad může ukládat. Když se potřebujete zbavit léků s prošlou lhůtou, odevzdejte je v lékárně. Když se potřebujete zbavit stavební suti, můžete ji odvézt na sběrný dvůr (pozor – platí se za množství) či přímo na řízenou skládku v okolí (platí se samozřejmě také). Když nevíte, jak naložit s drogistickým zbožím, které jste zakoupili a které nemá návod k použití v českém jazyce, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Když se chcete zbavit nefungujících výbojek, zářivek, baterií, pneumatik, chladniček či elektrických akumulátorů, můžete kontaktovat prodejce, kteří jsou povinni vás informovat o způsobu zajištění odběru těchto použitých výrobků.


  Co dělat, když zaznamenám …

    … úhyn ryb, ptáků, raků atd. v řece nebo na rybníce?
  … nadměrné ohrožování volně žijících živočichů nebo rostlin, např. terénními úpravami?
  … nepovolené stavební činnosti ve volné přírodě?
  … ničení jeskyní?
  … ničení památného stromu?

  Obraťte se na ČIŽP, protože se jedná o porušování ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle možností je třeba zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby).

  … nezákonné kácení dřevin rostoucích mimo les?

  Uvědomte nejprve místní obecní úřad, který má povolování kácení dřevin ve své kompetenci. Pokud z OÚ neobdržíte řádnou odpověď, můžete podat písemný podnět na ČIŽP, která zprávu o prošetření podnětu musí vydat nejdéle do 30 dnů.


  Co dělat, když zaznamenám…

  … kácení lesa s podezřením na jeho nelegálnost? Obraťte se na obec s rozšířenou působností, referát (odbor) životního prostředí. V případě zvláště rozsáhlých těžeb doporučujeme se obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany lesa. Pravidla umožňující těžit les jsou určena zákonem č.289/1995 Sb.

  … nadměrné poškozování lesních cest, svážnic a půdy? … nepovolené zábory na lesní půdě ( skládky odpadu, nepovolené stavby atd.)? … poškozování stromů v lese biotickými činiteli (žír kůrovce – souše, okus až devastace mladých lesních porostů zvěří atd.), případně jinými činiteli (např. nadměrné poškozování - odírání stromů při přibližování dřeva) a příslušný lesní hospodář nečiní nutná ochranná opatření?

  Obraťte se na příslušný orgán státní správy ( obec s rozšířenou působností ), referát (odbor) životního prostředí nebo na místně příslušný OI ČIŽP, oddělení ochrany lesa.

  Zdroj: www.cizp.cz

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí