zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka kontejnerů na tříděný odpad

16.01.2007
Odpady
Dodávka kontejnerů na tříděný odpad
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762024
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
26.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 9 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Městský úřad vypisuje výběrové řízení na dodávky barevných nádob z pevných plastů pro tříděný odpad. Nabídka do tendru musí být zpracována do 26. 2. 2007. Nabídka musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Słupsk: Pojemniki z utwardzanych tworzyw sztucznych

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Miejska Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, Kontakt Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, Do wiadomości Anna Budźko-Pituła, PL-76-200 Słupsk. Tel. 48 59 843 31 29. E-mail budzko@rzislupsk.pl. Faks 48 59 843 31 29.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slupsk.pl.
Adres profilu nabywcy: www.rzislupsk.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Środowisko.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach "Kompleksowego programu segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Polska, woj. pomorskie, Słupsk, ul. Bałtycka 11a.
Kod NUTS: PL631.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w łącznej ilości 750 szt., w tym:
Część I - pojemniki do selektywnej zbiórki szkła kolorowego (300 szt.), szkła bezbarwnego (100 szt.) i papieru (50 szt.),
Część II - pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (300 szt.).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223000, 28213100.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w łącznej ilości 750 szt.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Pojemniki na szkło kolorowe, szkło bezbarwne i papier
1) KRÓTKI OPIS:
a) Kształt – pojemnik o kształcie kopuły „igloo” o podstawie okrągłej lub prostopadłościan przykryty kopułą,
b) pojemność całkowita 1,5 m³ (± 0,05 m³),
c) opróżnianie pojemnika – przez otwierane dno połączone z układem cięgnowym przystosowanym do dźwigu samochodowego (HDS) o udźwigu 3500 kg na skrzynię ładunkową samochodu samowyładowczego,
d) konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, bez łączeń wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego pokrytego warstwą kolorowego błyszczącego żelkotu,
e) układ sterowania klapą musi być wyposażony w zatrzaskowe zabezpieczenie utrudniające otwarcie pojemnika przez osoby postronne,
f) stalowe okucia i elementy sterujące klapą muszą być zabezpieczone przez ocynkowanie.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
25223000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki do selektywnej zbiórki: szkła kolorowego - 300 szt., szkła bezbarwnego - 100 szt., papieru - 50 szt.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych
1) KRÓTKI OPIS:
a) Kształt – pojemnik „druciak” (ażurowy) o podstawie w kształcie prostokąta i wysokości max. 1,8 m lub prostopadłościan o podstawie prostokątnej dwudzielnej przykryty kopułą,
b) pojemność całkowita 2,5 m³-3 m³ (± 0,05 m³),
c) opróżnianie pojemnika – przy pomocy dźwigu samochodowego (HDS), system rozładunku 2-hakowy,
d) konstrukcja pojemnika – wykonana z kątownika stalowego o wym. 40 x 40 i wypełniona siatką z drutu stalowego ø 4 mm, zgrzewanego między sobą o wymiarze oczek 50 x 100 mm. W górnej części pojemnik ma być wzmocniony poprzeczką stalową, która zapewni sztywność konstrukcji. Dno pojemnika dzielone na dwie części i otwierane na zawiasach, wykonane z kątownika 40 x 40 i wypełnione siatką z drutu stalowego ø 4 mm zgrzewanego między sobą o wymiarze oczka 50 x 50 mm. Pojemnik ma posiadać 4 nogi zamontowane na narożach oraz dodatkowo 2 nogi na ruchomych elementach dna pojemnika zapobiegające załamywaniu lub konstrukcja pojemnika – płaszcz pojemnika wykonany z siatki stalowej i wzmocniony konstrukcją stalową, kopuła z laminatu poliestrowego w kolorze żółtym (RAL 1018), wszystkie elementy metalowe ocynkowane,
e) pojemnik typu „druciak” zabezpieczony antykorozyjnie metodą cynk ogniowy i malowany farbami na cynk w kolorze żółtym (RAL 1018).
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
28213100.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki o pojemności 2,5 m³÷3,0 m³ do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych – 300 szt.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Część I - 11 000 PLN.
Część II - 6000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób).
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dn. 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 100 000,00 PLN (dla oferty na część I) i w wysokości min. 70 000,00 PLN (dla oferty na część II), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia.
3. Wniesienie wadium o wymaganej wartości.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dostawy fabrycznie nowych pojemników (odpowiadających części I lub części II zamówienia) o wartości dostawy min. 80% ceny ofertowej określonej części zamówienia, z podaniem wartości dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorcy.
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. dostaw.
3. Opis techniczny pojemników zawierający projekt graficzny poszczególnych pojemników z oznaczeniami, napisami i w kolorach zgodnych ze specyfikacją.
5. Dostarczenie przed terminem otwarcia ofert na teren bazy PGK Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 wzorów oferowanych pojemników (cz. I - pojemnik z tworzyw sztucznych - 1 szt., cz. II - pojemnik metalowy ażurowy – 1 szt.) zgodnych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
102/06.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.2.2007.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 50,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Zaliczenie pocztowe.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.2.2007 - 12:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.2.2007 - 12:15.
Miejsce: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr 10.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Nr projektu Z/2.22/I/1.2/004/04, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjnośći regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego - III etap.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí