zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka komunálních vozidel na svoz odpadků

31.01.2007
Odpady
Dodávka komunálních vozidel na svoz odpadků
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762189
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovinsko  BusinessInfo.cz - Slovinsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovinsko/1000908/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
20.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
ZÚ Lublaň  
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Oznámení č. 2007-773-SL
Zadavatel: Snaga Javno Podjetje (veřejný podnik k nakládání s odpadem) d.o.o., Povšetova 6, Ljublana 1000, Ivan Erklavec, tel.: 00386-1-4779711, fax: 00386-1-4779698, e-mail: jani.erklavec@snaga.si
Popis předmětu zakázky: dodávka komunálních vozidel na svoz odpadu
Celkové množství nebo rozsah: nabídky se předkládají jako jedna část nebo více částí, předpokládaná hodnota je 710.000 euro bez DPH
Kritéria pro zadání zakázky: ekonomicky nejvýhodnější nabídky na základě těchto měřítek:
1. cena: 60 bodů 2. termín dodání: 5 bodů 3. základní technické požadavky: 15 bodů, 4. servis do 10 km od sídla firmy: 5 bodů
Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 20.2.2007

 
Popis tendru (Slovinština):

SI-Ljubljana: Vozila za stiskanje odpadkov
OBVESTILO O NAROČILU

Dobava

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E):
Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Ivan Erklavec, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 97 11. E-pošta jani.erklavec@snaga.si. Faks 386 1 477 96 98.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: www.snaga.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Olga Okorn, soba 114, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 28. E-pošta olga.okorn@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 20. E-pošta snagalj@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Drugo.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
JR B 11/06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Snaga, d.o.o, Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje:
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava komunalnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
34144512, 34144511.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
II.1.8) Razdelitev na sklope:
Da.
Je treba predložiti ponudbe za: En ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne:
Ne.
II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop, več sklopov ali vse sklope.
Ocenjena vrednost brez DDV: 170 000 000 SIT.
II.2.2) Opcije:
II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK:
Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila).

INFORMACIJE O SKLOPIH

SKLOP ŠT. 1
1) KRATEK OPIS:
Smetarsko vozilo - potisna plošča.
2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3) KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:
SKLOP ŠT. 2
1) KRATEK OPIS:
Smetarska vozila - vrtljivi boben.
2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3) KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5 % od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Po pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila:
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Pravni status - obvezna dokazila:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila:
III.3) POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka:
Odprti.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju:
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Ponderiranje: 60 točk.
2. Dobavni rok. Ponderiranje: 5 točk.
3. Preseganje osnovnih tehničnih zahtev. Ponderiranje: 15 točk.
4. Servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja. Ponderiranje: 5 točk.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba:
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
JR B 11/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:
z dne 17.3.2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20.2.2007.
Dokumentacija se plačuje:
Navedite ceno: 10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: Plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., številka 02924-0020286671, s pripisom JR B 11/06.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
20.2.2007 - 12:00.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom:
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb).
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
21.2.2007 - 9:00.
Kraj: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sajni sobi št. 200, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA:
VI.2) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI:
VI.3) DODATNE INFORMACIJE:
Merila za oddajo: V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ur. l. RS št. 28 z dne 17.3.2006, Ob-7705/06.
Ali je to neobvezno obvestilo? Ne.
VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
28.12.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Michal Černík
ZÚ Lublaň
michal_cernik@mzv.cz

 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí