zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologické vrty

13.02.2007
Geologie
Geologické vrty
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762315
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
23.03.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 29 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Uhelný koncern vypisuje výběrové řízení na provedení jedenácti geologických vrtů v průběhu let 2007-2009. Nabídka do tendru musí být zpracována do 23. 3. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Jaworzno: Usługi wiertnicze
Usługi

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Kontakt Wydział Zamówień Publicznych, Do wiadomości Iwona Zubel, PL-43-600 Jaworzno. Tel. 48 32 618 53 02. E-mail iwona.zubel@pkwsa.pl. Faks 48 32 615 59 42.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl.
Adres profilu nabywcy: www.pkwsa.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie w latach 2007-2009 jedenastu powierzchniowych otworów geologicznych do pokładu 118 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usługi: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: ZG Janina w Libiążu obszar górniczy LIBIĄŻ IV.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie w latach 2007-2009 jedenastu powierzchniowych otworów geologicznych do pokładu 118 w obszarze górniczym LIBIĄŻ IV.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
76300000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej 422 000 EUR.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 12 500,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100). Od Wykonawcy nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Grupa wykonawców ubiegających sie o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 29.1.2004 roku wraz z późn. zmianami). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:
Tak.
Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.
A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Natomiast do złożenia oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy zamawiający wezwie wszystkich wykonawców po otwarciu ofert.).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
A.2.1. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa ust. A.2.1 pkt 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy osiągnęli średni przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł. Przychód liczony jako średnia arytmetyczna z powyższego okresu z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.
B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: Bilans oraz rachunek zysków i strat , a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu. W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:
1. Wykażą się za okres ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizacją usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zamawiających oraz referencjami potwierdzającymi, że usługi te wykonane zostały należycie. Wymagana jest realizacja co najmniej jednego otworu geologicznego o głębokości minimum 300 m wierconego dla rozpoznania złóż kopalin.
2. Wykażą się zatrudnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykażą, że osoby sprawujące nadzór nad badaniami posiadają uprawnienia geologiczne odpowiednich kategorii:
a. kategorii II – nadzór geologiczny nad wierceniem,
b. kategorii VI – nadzór nad badaniami geologiczno-inżynierskimi,
c. kategorii IX – nadzór nad badaniami geofizycznymi.
4. Wykażą się posiadaniem potencjału technicznego i ludzkiego umożliwiającego wykonanie przedmiotu zamówienia pod względem zakresu robót i czasu ich wykonania, C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, rodzaju, dat wykonania i Zamawiających, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 2. Oświadczenie o zatrudnieniu osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Kserokopie uprawnień geologicznych odpowiednich kategorii osób sprawujących nadzór nad badaniami:
a. kategorii II – nadzór geologiczny nad wierceniem,
b. kategorii VI – nadzór nad badaniami geologiczno-inżynierskimi,
c. kategorii IX – nadzór nad badaniami geofizycznymi.
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ludzkim umożliwiającym wykonanie w 2009 roku pięciu otworów geologicznych będących przedmiotem zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Tak.
Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
4/2007/RZP.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.3.2007 - 14:00.
Dokumenty odpłatne:
cena: 20,00 PLN.
Warunki i sposób płatności:1. W siedzibie Zamawiającego, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 (budynek Zarządu- IIp. pok. nr 25, Wydział Zamówień Publicznych). Zapłatę za SIWZ można uiścić w kasie zamawiającego w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00 - 14:00, środa w godz. 7:30-10:00 i 12:00-14:00.
2. Za zaliczeniem pocztowym, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o przekazanie SIWZ zawierającego dane wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a także nr telefonu i nr faksu wykonawcy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.3.2007 - 08:00.
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert:
23.3.2007 - 09:30.
Miejsce: Siedziba Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, sala konferencyjna - budynek Zarządu, Ip. pok. nr 8.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowe informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wymaga się, aby każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty i oświadczenia opisane w sekcji III.2.1 ust. A.2. lub w ust. A.2.1.
2. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - powinien być złożony w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4. Dokumenty opisane w sekcji III.2.2 ust. B.2. i w sekcji III.2.3 ust. C.2. wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie przez wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia”/ „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.2.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí