zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spolupráce České republiky s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA)

20.02.2007
Obecné
Spolupráce České republiky s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA)
EEA byla založena dne 7.4.1990 Nařízením Rady ES č. 1210/90, fakticky však funguje od roku 1994

Spolupráce České republiky s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA)


Činnost EEA
Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) byla založena dne 7.4.1990 Nařízením Rady ES č. 1210/90, fakticky však funguje od roku 1994. Jejím sídlem je Kodaň. Současnými členy jsou kromě států EU a nově přistupujících členů a kandidátských zemí také Island, Lichtenštejnsko a Norsko, dohromady má EEA 31 členů. Česká republika spolupracuje s EEA již od roku 1993, převážně v oblasti informačních systémů. Plnohodnotným členem EEA je podobně jako dalších devět nově přistupujících členů EU od 1.1. 2002 na základě smlouvy o účasti ČR v EEA a v EIONET z 28. června 2001 ( č. 14/2002 Sb.m.s.), které vypršela platnost se vstupem ČR do EU.

Cílem EEA je včasné poskytování relevantních, spolehlivých a v evropském měřítku srovnatelných informací za účelem podpory udržitelného rozvoje a zlepšení stavu životního prostředí, přijímání nezbytných opatření na ochranu životního prostředí, zajišťování dobré informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí a doporučování v tomto smyslu vhodných technických a vědeckých řešení. Prostředkem pro sběr, monitorování a rozbor dat zaměřených na kvalitu životního prostředí je Evropská informační a pozorovací síť – EIONET.

Práci agentury řídí Řídící rada(Management Board), kde je Česká republika zastoupena od 1. září 2006 náměstkem ministra - ředitelem sekce legislativy a zahraničních vztahů JUDr. Janem Dusíkem. Předsedou Řídícího výboru je od 1. ledna 2004 generální ředitel Švédské agentury životního prostředí Lars-Erik Liljelund.

Poradním orgánem EEA je Vědecká rada (Scientific Committee), které předsedá od roku 2002 zástupce ČR prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Více informací o činnosti Řídící a Vědecké rady EEA lze nalézt na adrese www.eea.europa.eu

Hlavními tématickými oblastmi, na které se působení EEA zaměřuje, je změna klimatu, biodiverzita, ochrana lidského zdraví a kvality života a udržitelné využívání a nakládání s přírodními zdroji a odpady.

Mezi priority EEA vytyčené ve strategii pro období let 2004 – 2008 patří:
- zefektivnění předávání informací v rámci informačních systémů
- boj proti změně klimatu
- boj proti ztrátě biodiverzity
- ochrana zdraví člověka a kvality života (chemické látky, kvalita vod, mořské prostředí, kvalita ovzduší, městské prostředí a hluk, přírodní rizika)
- udržitelné využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady
- vnější spolupráce
- podpora udržitelného rozvoje (analýza efektivnosti politik)

EEA si klade za cíl zlepšení výměny informací především prostřednictvím sítě EIONET. Činnost Agentury se zaměřuje také na efektivnější a hlubší spolupráci s expertními organizacemi jednotlivých členských států (především prostřednictvím sítě národních referenčních středisek a Evropských tématických center). V ČR se tato spolupráce týká především České informační agentury životního prostředí (CENIA), České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského, České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Cílem spolupráce je lepší monitorování stavu životního prostředí v nových členských zemí.

Kromě hlavní činnosti, podávání informací o stavu životního prostředí ve státech, které se podílejí na činnosti EEA, byly v rámci strategie vytyčeny dva nové cíle, a to podpora integrace zemí přistupujících do EU a hodnocení dopadů rozšíření Společenství na stav životního prostředí, hodnocení efektivity, dopadů a přínosů politiky životního prostředí prováděné na komunitární úrovni.

Na činnosti EEA jsou kladeny stále větší nároky především ze strany institucí EU, zvláště Evropské komise, a členských států a její působnost se tudíž posouvá od pouhého poskytování informací a navrhování technických opatření k posuzování efektivity environmentální politiky a sektorálních politik s ní souvisejících a k navrhování případných nových opatření.

ČR v EEA

Česká republika se oficiálně stala členem EEA dne 1.ledna 2004, vzájemná spolupráce ovšem probíhá již od roku 1993, a to na základě programu mnohonárodní spolupráce Phare, zaměřeného na životní prostředí.

Praktickou koordinací vztahů s EEA byla pověřena Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) která plní úlohu národního koordinátora (National Focal Point). Jejím ředitelem a tak i národním koordinátorem ČR ve vztahu k EEA je od 1. ledna 2005 Ing. Jiří Hradec.

Dne 18. března 2004 proběhla v Praze návštěva prof. Jacqueline McGlade, která převzala funkci výkonné ředitelky EEA v červnu 2003 a od počátku se zaměřila na přípravu nové strategie působení Agentury pro roky 2004 – 2008.

Dne 21. ledna 2006 vyhlásila EEA výběrové řízení 2006/EEA/ADS/06/001 na zabezpečení provozu tří tematických středisek (voda, ovzduší a klimatická změna, krajinný kryt a prostorové analýzy) pro období 2007 až 2010. Ve výběrovém řízení uspěla CENIA jako vedoucí organizace konsorcia pro ETC WTR (voda). Stala se tak historicky první institucí z nových členských zemí EU, která se stane vedoucí organizací ETC pro EEA. Součástí jejího konsorcia budou renomované výzkumné organizace z Německa, Holandska, Dánska, Itálie, Slovinska, Finska a Norska. Dále ve výběrovém řízení uspěl Český hydrometeorologický ústav jako partnerská organizace v ETC ACC (ovzduší a klimatická změna) a GISAT jako partnerská organizace v ETC „krajinný kryt a prostorové analýzy“.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí