zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu

13.03.2007
Geologie
Dodávka služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762546
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.04.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 48 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009998 Různé služby

 
 
 
Anotace tendru:

Państwowy Instytut Geologiczny vypisuje výběrové řízení na dodávky služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu. Nabídka do tendru musí být zpracována do 17.4.2007. Nabídka do tendru musí být podána v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Warszawa: Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Kontakt PIG Warszawa bud. A pok. 220, Do wiadomości Renata Karoń-Słomczyńska, PL-01-926 Warszawa. Tel. 48 22 849 50 27. E-mail renata.karon-slomczynska@pgi.gov.pl. Faks 48 22 849 50 27.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgi.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Jednostka Badawczo-Rozwojowa.
Inne: Geologia.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie wierceń 122 otworów do badań kartograficznych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Obszar Polski.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Celem pracy jest wykonanie 122 otworów wiertniczych rdzeniowanych przeznaczonych do badań kartograficznych w celu opracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na części z uwzględnieniem lokalizacji otworów będących przedmiotem zamówienia w różnych częściach Polski.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na części.
Część 1: Rejon „Kętrzyn” - 13 otworów o łącznej głębokości 2680 mb.
Część 2: Rejon „Ełk” - 8 otworów o łącznej głębokości 1275 mb.
Część 3: Rejon „Ostróda” - 20 otworów o łącznej głębokości 3359 mb.
Część 4: Rejon „Pionki” - 13 otworów o łącznej głębokości 603 mb.
Część 5: Rejon „Krosno” - 68 otworów o łącznej głębokości 2090 mb.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74271000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 211 tys. EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 211 000,00 a 400 000,00 EUR.
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Część 1: Rejon „Kętrzyn”
1) KRÓTKI OPIS:
Wyknanie 13 otworów o łącznej głębokości 2680 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Część 2: Rejon „Ełk”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 8 otworów o łącznej głębokości 1275 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3
NAZWA: Część 3: Rejon „Ostróda”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 20 otworów o łącznej głębokości 3359 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4
NAZWA: Część 4: Rejon „Pionki”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 13 otworów o łącznej głębokości 603 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5
NAZWA: Część 5: Rejon „Krosno”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 68 otworów o łącznej głębokości 2090 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Dla części 1: 9000,00 - PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Dla części 2: 4000,00 - PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
Dla części 3: 11 000,00 - PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Dla części 4: 2000,00 - PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Dla części 5: 7000,00 - PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy” do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. Informacje powinny być datowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.
Wykaz wykonanych usług, zgodnie z warunkiem określonym w punkcie I.5.2 niniejszej instrukcji (na załączniku nr 8). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione w nim usługi zostały wykonane należycie (z których musi wynikać, że dotyczą usług wymienionych w załączniku nr 8 i potwierdzają dane w nim zawarte).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
367/07.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.4.2007 - 12:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.4.2007 - 12:15.
Miejsce: Siedziba PIG pok. 220.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.3.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí