zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík předložil novelu zákona směřující k podpoře biopaliv

16.03.2007
Zemědělství
Energie
Martin Bursík předložil novelu zákona směřující k podpoře biopaliv
Vystoupení ministra Martina Bursíka dne 14. března 2007 při předkládání novely zákona o ochraně ovzduší a zákona o správě daní a poplatků a zákona o spotřebních daních.
Pane předsedající, pane zpravodaji, dámy a pánové, dovoluji si vám předložit k projednání novelu zákona o ochraně ovzduší a v této souvislosti také zákona o správě daní a poplatků a zákona o spotřebních daních.

My jsme tady v tomto funkčním období již několikráte diskutovali systém podpory výroby biopaliv a užívání biopaliv v náhradě za benzin a naftu a nyní mám příležitost vám předložit novelu zákona o ochraně ovzduší, která zajišťuje nahrazení benzinu a nafty biopalivy tak, jak určuje evropská směrnice o biopalivech č. 30 z roku 2003.

Jak víte, tak v zákoně o ovzduší již existuje taková forma podpory, ale opírá se o finanční podporu státu vybraným výrobcům biopaliv; to schéma bylo nastaveno pro výrobce, kteří by vyráběli bioethanol a byli by úspěšní v tenderu vypsaném státem. Tento princip byl kritizován Evropskou komisí jako diskriminační pro výrobce z ostatních členských států. Navíc se týkal pouze výroby bioethanolu a jeho přimíchávání do benzinu, kdežto model, který vám nyní předkládám jménem vlády, je model, který umožní, aby se na trhu uplatnil jak bioethanol v příměsi do benzinu, tak metylester řepkového oleje v příměsi do nafty, tak oleje rostlinné a živočišné v příměsi do nafty, tak bioplyn, tak vysokoprocentní biopaliva všech typů, které si dovedete představit anebo které teprve jsou ve fázi výzkumu a vývoje.

My jsme o tom vedli ve vládě velmi obtížnou diskusi, projednávali jsme to na několik pokusů a nakonec jsme se shodli dokonce jednomyslně na principu, který ukládá povinnost osobě, která uvádí na trh motorové benziny a motorovou naftu, aby v období kalendářního roku zajistila, že na trh bude uvedeno určité množství biopaliv. Tato povinnost je samostatně pro benzin a samostatně pro naftu. To znamená, že vyskakujeme z toho modelu od zdi ke zdi a ukládáme povinnost pro oba typy dominujících minerálních paliv na trhu.

To splnění povinnosti je možno jak tím, že ten, kdo uvádí, ta právnická osoba, která uvádí naftu nebo benzin nebo obojí na trh tím, že tam povinně přimíchá určité procento, které pro rok 2008 je stanoveno na 2 % podílu, pro rok 2009 na 3, 5 % podílu, anebo umožňuje tato novela zákona, že to zajistí tím, že uvede na trh i vysokoprocentní paliva nebo čistá stoprocentní biopaliva. Toto vlastně nechává systém úplně otevřený.

Možná se ptáte, proč končíme tím cílem 3, 5 % v roce 2009 a proč nezacilujeme k cíli 5, 75 % podle směrnice o biopalivech k roku 2010. To je proto, že paralelně s touto novelou zákona vláda uložila ministru průmyslu, ministru životního prostředí a dalším, abychom připravili koncepci podpory vysokoprocentních biopaliv a počítáme s tím, paralelně s tím přimícháváním přijdeme s koncepcí a vlastně odstraníme bariéry na trhu - jak právní, tak ekonomické, protože potřebujeme více nežli povinné přimíchávání. To povinné přimíchávání je technicky možné zhruba do 5 %. Evropská směrnice také umožňuje to, aby přimíchávání biopaliva do 5 % neznamenalo výstavbu nového stojanu na čerpací stanici, ale bude to míchání do stávajících paliv, do benzinu a nafty, bez nějakého technického opatření.

A počítáme s tím, že paralelně s tímto systémem se vytvoří systém nabídky vysokoprocentních paliv a ten nám poté pomůže splnit ten cíl 5, 75 %, resp. nový cíl schválený Evropskou radou, a to je závazný podíl 10 % biopaliv na spotřebě benzinu a nafty do roku 2020. To je jeden ze závěrů Evropské rady a tady mohu s radostí říci, že ČR vystupovala na jednání Evropské rady v tomto ekologicky a progresivně a prosazovala závazný cíl 10 procent.

Nově v novele se převádí kontrolní kompetence na celní úřady, které mají zkušenosti s kontrolou dovozců a přepravců a s kontrolou v daňových skladech, kde dochází k výrobě a k přimíchávání pohonných hmot. Kontrola bude probíhat v režimu zákona o správě daní a poplatků, proto novela zákona o správě daní a poplatků, který upravuje potřebné kontrolní mechanismy a daňová řízení. Aby se ta kontrola ještě zefektivnila co do kvality paliva, tak k tomu zefektivnění dochází tím, že se prolamuje mlčenlivost celních úřadů vůči České obchodní inspekci, to znamená, celní úřady budou moci poskytnout informace České obchodní inspekci, která bude provádět kontrolu kvality paliv.

Ten návrh, který zde předkládám za vládu, byl významně inspirován německou právní úpravou, a to právě i včetně způsobu kontroly zajištění povinného množství. Je tam také nový ekonomický nástroj, který je analogický tak, jako v Německu - namísto vysoké pokuty, která původně byla diskutována, se navrhuje poplatek, stanoví se poplatek, který je ta povinná osoba povinna zaplatit tehdy, jestliže nedosáhne toho příslušného procenta s tím, že poplatek je vypočítán tak, že se rovná trojnásobku průměrné tržní ceny biopaliva plus poplatku za přimíchávání, čili činí v součtu podle zákona 75 korun za litr. To znamená, máme za to, že ten ekonomický nástroj bude dostatečný k tomu, aby ten, kdo uvádí benzin a naftu na trh, aby zajistil i přimíchávání biopaliva.

Povinná osoba musí nově vést evidenci o pohonných hmotách a biopalivech, které uvádí do volného daňového oběhu. Každá dodávka paliv bude doprovázena daňovým dokladem, na něm bude vyznačeno množství biopaliv obsažených v každé dodávce. Každoročně do 31. ledna musí povinná osoba dát na předepsaném tiskopise hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu za uplynulý kalendářní rok. A na základě tohoto hlášení povinná osoba si vyměří a zaplatí poplatek za každý litr biopaliva, který měla povinnost uvést do oběhu a neuvedla.

Ještě věcí, kterou jsme diskutovali na vládě, je datum uvedení zákona v účinnost. Nakonec po diskusi jsme navrhli, aby to datum bylo 1. 1. 2008 s tím, že toto období vytvoří především ministru průmyslu prostor pro to, aby ve spolupráci s dalšími resorty přišel na vládu se samostatnou koncepcí podpory vysokoprocentních biopaliv.

Tolik z mé strany slovo předkladatele. Já bych vás rád požádal o podporu a puštění tohoto zákona do druhého čtení. Ta dohoda v rámci koalice byla velmi obtížná. Všem kolegům děkuji za to, že jsme našli kompromis, který zároveň umožňuje, aby v ČR se rozvinuly všechny typy biopaliv, které připadají v úvahu. Je to příležitost pro české zemědělce, je to cesta, jak snížit naši závislost na dodávkách ropy a zároveň je to nikoliv nevýznamný příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů, protože jak známo emise oxidu uhličitého z biopaliv jsou neutrální, protože se jedná o uzavřený cyklus uhlíku. Děkuji vám za pozornost.


Návrh novely najdete zde.
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí