zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Logistika - doprava - ekologie

26.03.2007
Obecné
Havárie
Logistika - doprava - ekologie
Neočekávejme, že tlak na plnění požadavků předpisů ADR a RID bude v ČR trvale stagnovat. Naopak.
S postupem doby, která plyne od začlenění Česka do Evropské unie, a s rozvojem konkurence budou tlaky na vymáhání práva obecně stále intenzivnější. Bude tak eliminován levný výhodný tranzit nebezpečných věcí přes naše území.

Zákonem č. 175/2002 Sb. a 103/2004 Sb. byl novelizován zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, kde v § 23 (s odkazem na Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR-European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) je uloženo všem odesílatelům, dopravcům a příjemcům nebezpečných věcí ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Firmy, které nebezpečné věci přijímají nebo dopravují (a to i pro vlastní potřebu), případně odesílají v tzv. nadlimitním množství, musejí jmenovat bezpečnostního poradce. Obdobně to platí pro dopravu, odesílání a příjem nebezpečných věcí po železnici dle Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a dle Nařízení vlády zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č.1/2000Sb. (s odkazem na Přílohu I Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID - Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses).

Pojmy ADR a RID se již v odborných kruzích dávno zabydlely. Rozhodně však nelze říci, že by byly důvěrněji známy například ekologům, logistikům nebo bezpečnostním technikům ve firmách, jež nejsou zcela typickými producenty nebezpečných věcí. Velké chemičky a velké dopravní společnosti, ale také jinak zaměřené velké firmy, které však na vstupech přijímají pro potřeby výroby nebezpečné věci, mají zpravidla jasno. Stejně tak velká řada větších firem, produkujících při své výrobě nebezpečné odpady, respektuje návaznost předpisů ADR a RID na tzv. odpadový zákon, aniž by se hlouběji zabývala mírou jejich vzájemné harmonizace.

Varující je však stále obrovská množina podnikajících subjektů, pro něž jsou pojmy ADR a RID naprosto neznámé, i když se jich zcela nepochybně týkají.

Začlenění do zákonů České republiky - Jak je již zmíněno v úvodu, zásadní informace o předpisech ADR a RID jsou uvedeny v Zákonu o silniční dopravě a v Zákonu o dráhách. Pro dopravce je tento zákon alfou i omegou jejich podnikání a bylo by s podivem, kdyby při jeho podrobném studiu na problematiku přepravy nebezpečných věcí nenarazili. Firma, která nedisponuje vlastní dopravou, však téměř nemá důvod "silniční zákon" číst. Nečte-li jej, nedoví se, že se jí daná problematika týká, a to třeba poměrně zásadně. Mnoho velkých firem, přijímajících třeba i stovky tun nebezpečných věcí nebo odesílajících velká množství nebezpečných odpadů, tak žije v blahé nevědomosti, že mají-li ošetřenu oblast Zákona o nakládání s chemickými látkami a přípravky, případně Zákona o odpadech, nelze je nachytat na hruškách.

Známé rčení "neznalost zákona neomlouvá" je tady však zcela na místě.

Neznalost pojmů - Nejde jen o neznalost zákona, ale i o neznalost základní terminologie. Zkusili jste si někdy jen tak pro sebe nadefinovat slovo "přeprava"? Drtivé neodborné většině se v souvislosti s tímto pojmem vybaví "náklaďák jedoucí s něčím na korbě". Přeprava je však širší pojem zahrnující činnosti související s příjmem, vykládkou, nakládkou, odesíláním a také dopravou. A tak opět uniká základní smysl předpisů i těm, kterým by unikat neměl. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR je pro ně něco, co se jich netýká, protože jejich firma vlastními dopravními prostředky nedisponuje. Stejné důsledky má i snaha nezasvěcených vztáhnout přepravu nebezpečných věcí pouze na pohyb mezi dvěma státy, k čemuž je vybízí v názvu předpisu slovo "mezinárodní".

Nebezpečné odpady, kapitola sama pro sebe - V mnoha firmách, u nichž při jejich činnosti vznikají nebezpečné odpady, zcela neochvějně stále přežívá idealistická představa o fungování rovnice: předání nebezpečných odpadů specializované "odpadářské" firmě = kompletní vyřešení problémů s nebezpečným odpadem. Není účelem tohoto článku analyzovat naplňování požadavků Zákona o odpadech ze strany "odpadářských" firem a snad ani není důvod si myslet, že by nebyl v tomto místě soulad zákona s realitou zajištěn. Co je však naopak více než jisté, je fakt, že "odpadový zákon" se na přepravu dle předpisu ADR a RID ve svém textu několikrát přímo odkazuje. Zde by se již reakce "odpadářů" ve firmách měla očekávat. Realita je však - mírně řečeno - poněkud odlišná. Údiv firemních odborníků-odpadářů, jenž zpravidla nastupuje po dotazu na znalost existence předpisů ADR a RID, je vskutku nefalšovaný.

(Ne)začlenění do certifikačních procesů, logistických a environmentálních auditů - Mnoho firem vlastní certifikáty různého typu o kvalitě své výroby či služeb, které jim mají zajistit místo mezi firmami, které jsou stále ve hře a se kterými se počítá. O smyslu těchto procesů snad nikdo nepochybuje, i když je žádný zákon nepředepisuje. Ani pracovníci, kteří jsou ve firmách garanty certifikačních procesů, ani akreditované certifikační a auditorské společnosti zpravidla automaticky nezačleňují do těchto procesů analýzy plnění požadavků předpisů ADR a RID, i když se organicky k těmto procesům váží a jejich plnění je naopak zákonem vyžadováno. Analýza plnění požadavků předpisu ADR a RID včetně návrhu nápravných opatření a jejich realizace zcela přirozeně zapadá do oblasti distribuční logistiky i do oblasti ochrany životního prostředí jako kamínek do mozaiky.

Institut bezpečnostního poradce - Poradcem může být fyzická osoba, která musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Zkoušky organizuje a realizuje Ministerstvo dopravy. Toto osvědčení platí pro všechny státy dohody ADR/RID, tedy v podstatě ve všech státech Evropy. Poradcem může být zaměstnanec společnosti, nebo osoba, která není zaměstnancem a je tuto činnost schopna vykonávat externí formou. Firmy jsou na požádání povinny sdělit kontrolním orgánům totožnost svého bezpečnostního poradce. Funkce bezpečnostního poradce v praxi zpravidla představuje zajištění následujících činností:

- Analýza skutečného stavu společnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí (úvodní audit),

- doporučení změn oproti stávajícímu stavu,

- pomoc při zavedení systému plnění požadavků předpisů ADR/RID, podíl na přípravě potřebných podkladů, formulářů, přepravních dokladů,

- zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgány státního dozoru pro archivaci po dobu 5 let,

- kontrolní audity,

- pomoc při zpracování firemní směrnice ADR/RID, implementace systému plnění požadavků ADR/RID do stávajících řídicích aktů firmy,

- zpracování zpráv o mimořádných událostech,

- návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR/RID (tzv. protiteroristická opatření),

- proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR/RID a souvisejících předpisů,

- průběžné sledování relevantní legislativy, informační a poradenský servis.

Ze zkušeností výkonu funkce bezpečnostních poradců vyplývá, že zavedení nutných podmínek k plnění výše uvedených předpisů obvykle nebývá příliš finančně náročné, neboť se zpravidla jedná o organizační a administrativní opatření.

Kontroly a sankce - Implementace předpisů ADR a RID do právního řádu ČR a vymáhání jejich plnění je v kompetenci Ministerstva dopravy. Kontrolními orgány pro silniční dopravu jsou zejména krajské úřady příslušných krajů, konkrétně jejich odbory dopravy a celní úřady místně příslušné. Na silnicích každého regionu operují tzv. mobilní jednotky, složené z odborných pracovníků, pracovníků celních úřadů a policie; jejich úkolem je mimo jiné provádět kontroly vozidel přepravujících nebezpečné věci. Prvním kontrolovaným článkem je tedy řidič, potažmo dopravce, je-li to nutné, může mobilní jednotka provést dohlídku u odběratelů nebo u odesílatelů. Mobilní jednotka má však i další povinnosti, kontroluje mimo jiné také dodržování požadavků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR). Vzhledem k rozsahu kontrolní činnosti mobilních jednotek jsou tak kontroly dodržování předpisů ADR jen částí jejich působnosti. Kontroly dodržování předpisů RID také nejsou samostatnou specializovanou činností, ale jsou prováděny například v rámci pravidelných kontrol Drážní inspekcí. Nutno připomenout, že za porušení předpisů o přepravě nebezpečných věcí dle ADR/RID je v zákonech stanovena sankce ve výši až do 1 mil. Kč v silniční přepravě a až do 10 mil. Kč v železniční přepravě.

Výhledy aneb co dál - Neočekávejme, že tlak na plnění požadavků předpisů ADR a RID bude v ČR trvale stagnovat. Naopak. S postupem doby, která plyne od začlenění ČR do EU, a rozvojem konkurence budou tlaky na vymáhání práva obecně stále intenzivnější. Bude tak eliminován levný výhodný tranzit nebezpečných věcí přes ČR.

Na druhé straně se v této době západoevropské firmy, jež v plné míře předpisy ADR a RID ctí, mohou nějakou dobu ještě cítit znevýhodněny. Alespoň potud, pokud - na rozdíl od řady českých firem - vkládají do řešení dané problematiky své peníze. Ovšem jen do doby, než se ukáže, ze se z jejich přístupu k plnění požadavků zákonných norem stává konkurenční výhoda.

AUTOR: Ing. Petra Cviková
AUTOR: Pavel Rucký
BOLOGIS s.r.o. (www.bologis.cz)
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí