zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

18.04.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 18. dubna 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou se implementuje směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů 
č.j. 14/07 - předběžně rozesláno dne: 08.01.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 11.4.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

18.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 „Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území“
č.j. 141/07 - předběžně rozesláno dne: 05.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K proejdnání bez rozpravy:

21.
Návrh na obeslání 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
č.j. 491/07 - materiál připojen
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem zpracování diplomové práce na téma "Rzi ve vybraných rostlinných společenstvech"
č.j. 471/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem stabilizace silničního tělesa účelové komunikace Hvězda - Ovčárna na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
č.j. 472/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Lesní a Rybniční správu Zbiroh, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 473/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Český svaz ochránců přírody, ZO Silvatika, za účelem použití biocidů při likvidaci invazních druhů rostlin křidlatky a bolševníku velkolepého na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 474/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 3 písm. a), v § 29 písm. a) a v § 35, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava, a to za účelem použití insekticidů proti kůrovcům na smrku a klikorohu borovému
č.j. 475/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 3 písm. a), v § 29 písm. a) a v § 35, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava, a to za účelem použití insekticidů proti ostatním hmyzím škůdcům, herbicidů, fungicidů a rodenticidů
č.j. 476/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Přírodní rezervace (PR) Údolí Únětického potoka - povolení sběru a odchytu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae za účelem faunistického průzkumu, žadatel Jiří Háva, člen České společnosti entomologické, 252 62 Únětice u Prahy 37
č.j. 477/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vstup a sběr půdních vzorků a částí rostlin na lokalitě Velká kotlina za účelem studie "Populační biologie a ekologie druhu Phyteuma orbiculare subsp. montanum (zvonečník hlavatý horský, kriticky ohrožený druh) v rámci bakalářské a diplomové práce Terezy Fialové z Přírodovědecké fakulty UK Praha
č.j. 478/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro České Dráhy a.s., České Budějovice za účelem použití biocidů při předepsané údržbě železničního svršku určených traťových úseků železniční tratě České Velenice - Veselí n.L procházející územím II. zóny a okrajem I. zóny CHKO Třeboňsko
č.j. 479/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR pro pořádání skautského tábora v termínu od 15.7.2007 do 5.8.2007 v lokalitě u Dolského mlýna
č.j. 480/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava
č.j. 481/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky, za účelem vypouštění odpadních vod vsakem do vod podzemních v k.ú. Malá Morávka
č.j. 482/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro JIKO Čácha Sušice k pořádání cyklistických závodů v rámci poháru Š.U.A.C. RAMALA CUP
č.j. 483/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Ing. J. Maixnera, CSc. za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Skalka s platností let 2007 - 2016
č.j. 484/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Týřov a NPR Vůznice - povolení vstupu za účelem realizace Jednotného programu sčítání ptáků, žadatel Milan Tichai, 270 01 Kněževes 280 
č.j. 485/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Vůznice - vstup a vjezd vozidel za účelem zajištění havarijní části hradu Jenčov, žadatel Spolek pro hrad Jenčov, Košťálova 1355, 266 01 Beroun 2, J. Mikšíková, předsedkyně spolku 
č.j. 486/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro Rekreační centrum Sepetná za účelem výjezdu autobusu s důchodci na vrchol Lysé hory
č.j. 492/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Ranšpurk za účelem výzkumu druhového a početního zastoupení obojživelníků
č.j. 493/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce - povolení vstupu a odchytu živočichů v rámci studie populační ekologie motýla okáče kluběnkového, žadatel RNDr. Martin Konvička, Entomologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
č.j. 494/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí