zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vozidlo pro sběr tříděného odpadu

19.04.2007
Odpady
Vozidlo pro sběr tříděného odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762990
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
14.05.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Technické služby města Stropkov vypisují výběrové řízení na dodávku vozidla pro sběr tříděného odpadu. Nabídka do tendru musí být zpracována do 14. 5. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov
IČO: 31 305 784
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
Kontaktné miesto (miesta)
SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov
Hviezdoslavova 17/26, Stropkov
kontaktná osoba: Ing. Gabriel Zajtko
tel. č.: 054/718 14 16, fax: 054/718 14 18
e-mail: sluzbamp1@stonline.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Iný verejný obstarávateľ: Príspevková organizácia mesta.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Údržba a správa majetku mesta.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Vozidlo na zber vyseparovaných odpadov.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, Stropkov.
NUTS kód: SK041.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kúpa nového kompletného špeciálneho automobilu (podvozok a nadstavba) s minimálnou úžitkovou nosnosťou 3,5 t na zber vyseparovaných odpadov. Časti vozidla: podvozok, hákový naťahovač na umiestnenie nadstavby na vozidlo, hydraulická ruka (žeriav), nadstavba lisovacia. Minimálne technické požiadavky sú špecifikované v súťažných podkladoch.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144511-3.
Doplnkový slovník: E029-2, E043-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
1 vozidlo s požadovanými nadstavbami.
Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 2 050 000 do 2 300 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 2 mesiace.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Zákazka sa bude financovať z dotácie Recyklačného fondu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa, splatnosť faktúry - daňového dokladu do 4 pracovných dní od získania finančných prostriedkov od Recyklačného fondu SR na účet verejného obstarávateľa.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ vyžaduje od skupiny dodávateľov pred uzatvorením zmluvy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie takých právnych vzťahov, ktorými budú členovia skupiny dodávateľov zaviazaní na plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí predložiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nasledujúce doklady:
Doklady z účtovnej závierky potvrdené daňovým úradom alebo audítorom, zostavenej k poslednému dňu účtovného obdobia rokov 2004, 2005, 2006, a to:
ak záujemca vedie jednoduché účtovníctvo, predloží výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch,
ak vedie podvojné účtovníctvo, predloží súvahu a výkaz ziskov a strát.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Z dokladov účtovnej závierky musí byť zrejmé, že uchádzač vykazuje za každý z uvedených troch rokov zisk (rentabilitu) a výška obratu uchádzača za každý z uvedených troch rokov musí byť vyššia ako 20 mil. Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač k ponuke priloží zoznam dodávok tovaru (nákladných automobilov podobných predmetu zákazky) za roky 2004, 2005, 2006 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Potvrdenie o dodávke tovaru musí byť v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí priloženým zoznamom preukázať, že za uvedené obdobie zrealizoval dodávku aspoň troch špeciálnych vozidiel na zber a odvoz komunálneho odpadu podobných predmetu zákazky.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
01/VO/2007/H.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 30. 4. 2007. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14. 5. 2007. Čas: 9.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 7. 2007.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 14. 5. 2007. Čas: 9.30 h.
Miesto: SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, Stropkov, zasadačka, 2. NP.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutár alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Uchádzač nemôže byť subdodávateľom iného uchádzača alebo skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením "Verejná súťaž - Vozidlo na zber vyseparovaných odpadov - neotvárať!" v lehote na predkladanie ponúk.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 4. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí