zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provedení třídění a fragmentování odpadu

27.04.2007
Odpady
Provedení třídění a fragmentování odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763093
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
04.06.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Jaderná a vyřazovací společnost vypisuje výběrové řízení na provedení třídění a fragmentování odpadu a jeho přípravu na uvolnění do životního prostředí. Nabídka do tendru musí být zpracována do 4. 6. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice
919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
odbor obstarávania 5120
e-mail: capkovicova.elena@javys.sk
tel. č.: 033/531 65 94, fax: 033/531 65 30
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika, kontaktná osoba: Elena Čapkovičová, tel. č.: 033/531 65 94, fax: 033/531 65 30, e-mail: capkovicova.elena@javys.sk.
I.2)
HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Elektrická energia.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Triedenie a fragmentovanie odpadu a jeho príprava na uvoľňovanie do životného prostredia.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb:
NUTS kód: SK0.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom verejnej súťaže je triedenie a fragmentovanie odpadu a jeho príprava na uvoľňovanie do životného prostredia v rozsahu:
Obsluha žeriavu a vysokozdvižného vozíka, hrubá fragmentácia rádioaktívneho odpadu, triedenie odpadu na fragmentáciu, obsluha strojového zariadenia prevádzkového súboru drobnej a hrubej fragmentácie. Materiál sa bude fragmentovať kyslík-acetylénom alebo vzduchovou plazmou. Fragmentovaný odpad bude uložený do 200 l sudov. Fragmentáciu bude zhotoviteľ vykonávať na hydraulických strihadlách, pásových a kotúčových pílach a pred vývozom do životného prostredia dekontaminuje na veľkokapacitnej dekontaminačnej linke a suchou dekontamináciou na otryskávači.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90122110-2.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Variantné riešenia sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 800 000. Mena: Sk.
II.2.2)
Opcie
II.3)
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE
Začatie: 1. 7. 2007, ukončenie: 31. 12. 2007.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z národného jadrového fondu pre financovanie JZ, nakladanie s VJP a RAO. Platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B2. Vzor zmluvy.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
III.2.2)
Hospodárske a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške min. navrhovanej zmluvnej cene.
Zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti na poskytnutie prác v prostredí s ionizačným žiarením uskutočnených v rokoch 2002 - 2006. Obstarávateľ požaduje predložiť zoznam zmlúv s údajmi o plnení minimálne jednej zmluvy ročne za uvedené obdobie. Zmluvná cena za predmet plnenia pri každej predloženej zmluve musí byť minimálne 5 000 000 Sk.
V zozname úspešne vykonaných zmlúv uchádzač uvedie:
- názov (obchodné meno) zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov poskytnutej práce,
- číslo zmluvy,
- zmluvnú cenu,
- zmluvný termín,
- údaje o kontaktnej osobe zmluvného partnera potrebné na overenie si uvedených informácií.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si údaje uvedené uchádzačom.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality.
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ
ZM-32-06-1-01100-02240.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 28. 5. 2007. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 4. 6. 2007. Čas: 15.00 h.
IV.3.5)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.6)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 15. 8. 2007.
IV.3.7)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 5. 6. 2007. Čas: 10.00 h.
Miesto: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., 919 31 Jaslovské Bohunice, objekt č. 632a, 7. posch., č. dv. 704.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: V zmysle zák. č. 25/2006 Z. z.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Súťažné podklady je uchádzač povinný vyžiadať si písomne na adrese podľa bodu I.1) tohto oznámenia na odbore obstarávania (obj. 632, 7. posch., Elena Čapkovičová) v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 h. Ak obstarávateľovi bude doručená ponuka od uchádzača, ktorý si neprevzal súťažné podklady, ponuka mu bude spätne vrátená neotvorená. V prípade opakovaného obstarávania služby rovnakého alebo podobného druhu si obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia s pôvodným zmluvným partnerom podľa § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča uchádzačom zúčastniť sa obhliadky. Termín obhliadky: 7. 5. 2007 o 9.00 h.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., 919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11. 4. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí