zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

11.05.2007
Obecné
Odpady
Legislativa
Z rozkladové komise MŽP
K možnosti překvalifikování skutku v průběhu odvolacího řízení o správním deliktu

k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Pokud odvolací orgán považuje skutkový stav ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu za dostatečně zjištěný, může sankcionované jednání překvalifikovat. Právním překvalifikováním jednání nedojde k rozhodnutí o jiném skutku (o nové věci), ale tentýž skutek je pouze jinak právně posouzen.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 11. prosince 2006, č. j. 6989/M/06, 86612/ENV/06, sp. zn. P/1891)

Pracovníky České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu H. (dále jen "inspekce"), bylo provedeno šetření, při kterém byly zjištěny terénní úpravy a navážení odpadů na lesních pozemcích č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J., které jsou ve vlastnictví města J. V rámci následné kontroly bylo zjištěno, že v porostní skupině 4g13 byl na lesních pozemcích č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J. uložen odpad se zeminou v terénní prohlubni na ploše cca 0.20 ha. Podle vyjádření starosty města J. bylo v dotčeném prostoru uloženo 210 tun výkopových zemin z budování vodovodu a kanalizace a dále pak 309 tun odpadního pufru pocházejícího z rekonstrukce náměstí. Ukládání odpadu a zeminy bylo započato na jaře roku 2005 se záměrem zarovnání terénní prohlubně pro usnadnění transportu dříví v dané lokalitě. Inspekce po zjištění výše uvedeného stavu zahájila s městem J. správní řízení o uložení pokuty a opatření k nápravě za poškození a ohrožení životního prostředí v lesích podle zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 282/1991 Sb."), a jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písm. d) a § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení o uložení pokuty a opatření k nápravě za porušení příslušných ustanovení tohoto zákona.Rozhodnutím inspekce byla městu J., jako vlastníku lesních pozemků č. parc. 1931, 1937 a 1938 v k. ú. J., uložena ve správním řízení pokuta ve výši 160 000 Kč podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí na lesních pozemcích. Proti citovanému rozhodnutí podalo město J. odvolání. Ministerstvo jako odvolací orgán odvolání města J. vyhovělo a napadené rozhodnutí inspekce zrušilo. V odůvodnění svého rozhodnutí ministerstvo uvádí, že podle jeho názoru inspekce po věcné stránce pochybila, protože uložení zeminy a odpadu v žádném případě nevytvořilo na dotčených lesních pozemcích podmínky pro působení škodlivých činitelů. Podle ministerstva nemohlo dojít k výraznému omezení plnění funkcí lesa, protože část lesních pozemků (cca 0,1512 ha), na kterých došlo k uložení zeminy a odpadu, je součástí holiny po legální těžbě, provedené za účelem obnovy porostu. V odůvodnění svého rozhodnutí ministerstvo dále uvádí, že po věcné stránce nelze činnost města J. posuzovat podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. Protiprávní jednání, kterého se město J. dopustilo, nenaplňuje skutkovou podstatu správního deliktu podle zmíněného ustanovení a pro uložení pokuty nebyl dán relevantní důvod. Proto bylo rozhodnutí inspekce odvolacím orgánem zrušeno a správní řízení zastaveno. Mimo výše uvedené dospěl odvolací orgán k závěru, že se nad jakoukoliv pochybnost město J. dopustilo protiprávní činnosti, která by mohla naplnit skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., tedy správního deliktu neoprávněného použití lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa. Ministerstvo zastává názor, že jako odvolací orgán nemůže rozhodovat o nové věci, která nebyla předmětem rozhodování prvoinstančního orgánu. Ředitelství České inspekce životního prostředí (dále jen "ředitelství inspekce") požádalo o přezkoumání rozhodnutí ministerstva. Na základě doporučení své rozkladové komise ministr v přezkumném řízení napadené rozhodnutí ministerstva změnil tak, že se rozhodnutí inspekce ruší a věc se vrací správnímu orgánu, který jej vydal, k novému projednání a rozhodnutí. Účinky svého rozhodnutí určil ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí ministerstva, neboť jím bylo rozhodováno v řízení o uložení pokuty za správní delikt.

Z odůvodnění:

Jsem toho názoru, že druhoinstančním rozhodnutím ministerstva byl porušen zákon, neboť jednání, které zřejmě naplnilo skutkovou podstatu správního deliktu, nebylo sankcionováno a řízení o uložení pokuty bylo zastaveno beze změny rozhodnutí nebo vrácení věci orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Ztotožňuji se s názorem ministerstva v tom, že jednání města J. odpovídá spíše znakům správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. než znakům správního deliktu podle písm. c) tohoto ustanovení. Pokud by odvolací orgán považoval skutkový stav ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. za dostatečně zjištěný, mohl sankcionované jednání překvalifikovat. Řízení totiž není zahájeno pro určitý správní delikt, jak se nesprávně ministerstvo domnívá, nýbrž pro určitý skutek - v daném případě uložení zeminy a odpadu na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa v porostní skupině 4g13 - lesní pozemky č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J. Jednání města J. nedoznalo po celé správní řízení změny. Právním překvalifikováním jednání by nedošlo k rozhodnutí o jiném skutku (o nové věci), ale tentýž skutek by byl pouze jinak právně posouzen.

Řízení pro daný skutek bylo zahájeno a právní kvalifikaci skutku lze v průběhu řízení změnit. Podle dikce ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 282/1991 Sb. je s ohledem na účinky mého rozhodnutí ex tunc jednoletá subjektivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty zachována, a je tedy možno v řízení pokračovat. Z odůvodnění rozhodnutí ministerstva nicméně vyplývá, že skutečný stav věci neshledává ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. za dostatečně zjištěný, proto považuji za vhodné věc vrátit do fáze projednání prvoinstančním orgánem. Prvoinstanční orgán, tedy inspekce, se musí vypořádat rovněž s otázkou jednočinného souběhu, kdy byla předmětným jednáním podle všeho porušena ustanovení více právních předpisů. V úvahu připadá porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), popř. některý další obecně závazný právní předpis. Při rozhodování o výši ukládané sankce by měl správní orgán také zohlednit skutečnost, že městu J. byla již za předmětné jednání uložena pokuta ve výši 90.000 Kč podle příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí