zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

01.05.2007
Obecné
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“
Celkem 103 členů nezávislé Komise ze 123 rozhodlo o vítězi 15. ročníku ankety „Ropák roku“

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 103 členů nezávislé Komise ze 123 rozhodlo o vítězi 15. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 12. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2006 získal

1) Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR
- Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Česká republika (ODS) (269 bodů)

- za klíčovou roli při přípravě Národního alokačního plánu na léta 2008-12, který by umožnil zvýšení současného množství českých emisí oxidu uhličitého o dalších 25 procent z 82 miliónů tun v roce 2005 na průměrných 102 miliónů tun ročně v letech 2008-12,
- za aktivní podporu plánů na prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, čímž by se v tomto století zvýšily české emise oxidu uhličitého vzniklé spalováním hnědého uhlí na dvojnásobek, došlo by k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a umožnilo velkorypadlům přiblížit se na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu,
- za podporu plánu na zvýšení čistého vývozu elektrické energie z ČR v letech 2008-12 na 20 terawatthodin, což odpovídá 60 procentům výkonu všech severočeských hnědouhelných elektráren ČEZ v roce 2006 (vůči roku 2006 by se tak čistý export elektřiny z ČR zvýšil o více než polovinu),
- za souhlas s výstavbou dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, čímž by tak byla konečně dostavěná.

Zelenou perlu 2006 získal

1) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS) (180 bodů)

„Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali.“
z projevu na 14. schůzi Senátu k petici proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice na úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko (senátní tisk č. 359 - šetření prováděl výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice)
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=5&IS=3506&T=359#st359, 2. 11. 2006


V anketě Ropák 2006 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky - Česká republika (215 bodů)
- za bagatelizaci změny klimatu, která je vyvolaná antropogenními emisemi skleníkových plynů.

3) Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí - Česká republika (165 bodů)
- za klíčovou roli při přípravě Národního alokačního plánu na léta 2008-12, který by umožnil zvýšení současného množství českých emisí oxidu uhličitého o dalších 25 procent z 82 miliónů tun v roce 2005 na průměrných 102 miliónů tun ročně v letech 2008-12,
- za podporu plánu na zvýšení čistého vývozu elektrické energie z ČR v letech 2008-12 na 20 terawatthodin, což odpovídá 60 procentům výkonu všech severočeských hnědouhelných elektráren ČEZ v roce 2006 (vůči roku 2006 by se tak čistý export elektřiny z ČR zvýšil o více než polovinu).

V anketě Zelená perla 2006 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Vlasta Kilianová, vedoucí stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-střed (160 bodů)
„Účastníkům územního řízení nepřísluší hodnotit umístění stavby a její začlenění do území.“
územní rozhodnutí č. 169 o umístění „Železničního uzlu Brno“ v odsunuté poloze, 27. 11. 2006

3) Vladimír Železný, český poslanec Evropského parlamentu (Nezávislí demokraté) (159 bodů)
„Jsou to anarchisté, teroristé, extrémní nesourodé hnutí. Komunisté jsou proti nim solidní. Za zelenými stojí průmyslové podniky, které je platí.“
z článku Zelení jsou teroristé, tvrdí Železný, Rovnost, 5. 6. 2006

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 27. 4. 2007:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2006

4) Václav Etlík, podnikatel z Hradce Králové - Královéhradecký kraj (151 bodů)
- za hlavní podíl při způsobení mimořádného rizika poškození životního prostředí (podzemní voda, půda a ovzduší) a zdraví obyvatel obce Libčany nezákonným způsobem skladování kolem 600 tun tisícovky druhů vysoce jedovatých, mutagenních, hořlavých a výbušných látek v areálu firmy Vertex Libčany, přičemž bezpečná sanace této "černé skládky" stála daňové poplatníky kolem 30 miliónů korun a za tento čin mu hrozí až osm let odnětí svobody.

5) Ing. Petr Kolman, výkonný ředitel Mostecké uhelné, a. s. Most - Ústecký kraj (141 bodů)
- za snahu prosadit prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, čímž by se v tomto století zvýšily české emise oxidu uhličitého vzniklé spalováním hnědého uhlí na dvojnásobek, což by vedlo k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a umožnilo velkorypadlům přiblížit se na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu,
- za zodpovědnost při překračování závazných hygienických limitů pro hluk v nočních hodinách na území Horního Jiřetína v důsledku provozu velkolomu ČSA.

6) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC na MŽP - Jihomoravský kraj (127 bodů)
- za vydání souhlasného stanoviska pro rychlostní silnici R55 v úseku Moravský Písek - Rohatec, která prochází napříč evropsky chráněným územím soustavy NATURA 2000 ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, takže má být z důvodu ochrany ptáků umístěna v délce 12 km do tubusu, aniž by využila českých zákonů a směrnice Rady č. 92/43/EEC a požadovala ekologické posouzení i trasy mimo tuto ptačí oblast, jak doporučoval jeden z odborů MŽP, Správa CHKO Bílé Karpaty, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost ornitologická. Český a Slovenský dopravní klub a Děti Země, které navíc do příp. posuzování předložily její alternativní trasování,
- za vydání souhlasného stanoviska pro koncepci územního plánu velkého územního celku Břeclavska s variantou silničního spojení Brna s Vídní výstavbou rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice - Mikulov v dotyku s chráněným územím evropské soustavy NATURA 2000 podle zastaralého zákona z roku 1992 a nikoliv nového z roku 2001, aniž byly z ekologického hlediska posouzeny různé koridory tohoto silničního spojení mezi Brnem a Vídní, např. kolem Břeclavi se čtyřpruhovou silnicí R55 s využitím stopy plánovaného dvoupruhového obchvatu, a aniž byly posouzeny přeshraniční vlivy, přičemž podle výpočtů je navíc výstavba silnice R52 ekonomicky neefektivní.

7) JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., předseda Českého báňského úřadu - Středočeský kraj (118 bodů)
- za podporu vydaného povolení Obvodním báňským úřadem v Kladně v roce 2006, a potvrzeném ČBÚ, podle rozhodnutí Okresního národního výboru v Mělníku z roku 1978 o rekultivaci starého důlního díla, tj. jámy zatopené vodou po těžbě písku u obce Čečelice na Mělnicku, pro společnost H.Z.C.J., a. s. Jeneč, která ho chce zasypat přibližně dvěma milióny kubíky různého materiálu, ačkoliv nyní jde o jezero na ploše 8 hektarů s velmi čistou vodou uprostřed lesů, které je využíváno k rekreaci obyvatel okolních obcí, přitom před vydáním tohoto povolení nedošlo podle vyjádření MŽP k posouzení vlivů na životní prostředí a podle vyjádření KÚ Středočeského kraje nebyly povoleny výjimky ze zákona k zásahu do biotopů zvláště chráněných živočichů – obec Čečelice se již 13 let brání zasypání tohoto jezera.

8) Ing. Leoš Křenek, ředitel odboru odpadů na MŽP - Česká republika (97 bodů)
- za podíl při eliminaci snah měst a obcí a občanských sdružení usnadnit občanům nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, např. jejich zpracováním v obecním kompostovišti podobně jako na Slovensku, přitom podle zákona o odpadech bylo MŽP povinno k 1. 4. 2007 vydat vyhlášku na podporu recyklace bioodpadů v kompostárnách, kterou měl připravit odbor odpadů,
- za zodpovědnost v řízení odboru odpadů, který nebyl schopen připravit potřebné nástroje na dosažení těchto hlavních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR: a) do roku 2010 zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 50 %, v roce 2005 byla jen 16 %, a snížit množství skládkovaných biologicky rozložitelných odpadů na 75 %, b) do konce roku 2006 definovat podmínky pro označení zařízení spalujících komunální odpady jako způsob využívání odpadů R1 a jako způsob odstraňování odpadů D10 - označení má přímou souvislost s dovozy odpadů ke spálení ve spalovnách, c) do konce roku 2006 připravit návrh novely zákona o odpadech vedoucího ke zlepšení podmínek separovaného sběru odpadů, d) do konce roku 2006 připravit návrh opatření ke zkvalitnění systému vratných nápojových obalů s cílem prevence vzniku odpadů,
- za zodpovědnost při nepředložení příslušné legislativy, která by umožnila dávat investice do mechanicko-biologických úpraven odpadů, které jsou běžné např. v Německu a v Rakousku, namísto do spaloven komunálních odpadů.

9) Ing. Ivan Hlaváček, ředitel firmy InterCora, s. r. o. Plzeň - Plzeňský kraj (56 bodů)
- za prosazování výstavby obchodního centra v Plzni v ulici U Prazdroje, které by přitáhlo další automobilovou dopravu do místa, které již nyní trpí nadlimitním hlukem a vysokými dopravními intenzitami, a v jehož těsné blízkosti dvě velká obchodní centra již stojí,
- za prosazování výstavby obchodního centra v Klatovech na místě historicky cenných budov továrny Škoda z roku 1854 i přes odpor řady místních obyvatel, členů zastupitelstva i řady architektů, které by do blízkosti centra města přilákalo další automobily, čímž by mohlo dojít k nárůstu koncentrací výfukových plynů a k překročení limitů hluku,
- za prosazování výstavby Kauflandu v těsné blízkosti historického centra Domažlic s rizikem zvýšení počtu automobilů a tím i k vzrůstu emisí výfukových plynů a k překročení limitů hluku.

10) Ing. Karel Bláha, CSc., náměstek ministra životní prostředí - Česká republika (51 bodů)
- za hlavní podíl při formování postoje ČR k návrhu nové evropské chemické politiky REACH, který nebral v úvahu důslednou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, neboť např. nezajistil zpracování studie o dopadech REACH na zdraví osob a životní prostředí, a současně vycházel vstříc chemickému průmyslu kritikou principu povinné náhrady nebezpečných látek dostupnými a bezpečnými alternativami.

10) Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje (Koalice pro Pardubický kraj) a předseda Dozorčí rady
EVO Opatovice, a. s. - Pardubický kraj (51 bodů)
- za propagaci výstavby ekonomicky i ekologicky rizikové velkokapacitní spalovny komunálních a průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně (později i dvakrát více) za asi dvě a půl miliardy korun místo prosazování sběru, třídění a recyklace odpadů a navzdory nesouhlasu 11 obcí a měst v okolí, včetně Hradce Králové, čtyř tisíc signatářů protestní petice a výsledku referenda v Opatovicích nad Labem, kterým místní občané odmítli vstup obce do firmy EVO Opatovice, a. s. během následujících dvou let i výstavbu této spalovny pro odpad na území obce.

11) RNDr. Oldřich Vacek, CSc., autor posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů silnice R55 Moravský Písek - Rohatec - Jihomoravský kraj (35 bodů)
- za vypracování posudku pro vedení rychlostní silnici R55 v úseku Moravský Písek - Rohatec, kterým podpořil její výstavbu ve variantě napříč ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví s tubusem délky 12 km, který má zabránit usmrcení a zranění jednotlivých ptáků, aniž podle českých zákonů a směrnice Rady č. 92/43/EEC vrátil dokumentaci k doplnění o posouzení varianty trasované mimo tuto ptačí oblast, která by zabránila zničení stanovišť těchto ptáků, zajistila by celistvost jejich biotopů a zamezila by jejich rušení i likvidaci; přitom posouzení této alternativní trasy doporučoval jeden z odborů MŽP, Správa CHKO Bílé Karpaty, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost ornitologická, Český a Slovenský dopravní klub a Děti Země, které navíc do příp. posuzování předložily její trasu.

Poděkování za podporu akce patří:
Nadaci Veronica Brno (nadace.veronica.cz), Moravské bance vín Brno (www.bankavin.cz),
firmě Víno Marcinčák Mikulov (www.vinmark.cz) a Restauraci – Rebio Brno (za vegeobčerstvení).
Mediálním partnerem je METROPOLIS Brno.
Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2006

4) Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí (151 bodů): „Ne, navýšení to není, je to naopak snížení, i když to vypadá paradoxně. Vyšší číslo znamená nižší emise, protože ekonomika se vyvíjí.“ (odpověď na otázku, proč chce MŽP prostřednictvím tzv. Národního alokačního plánu (NAP) umožnit zvýšení emise oxidu uhličitého o 25 %, a neponechat je alespoň na stávající úrovni): ČRo1-Radiožurnál – Radiofórum o povolenkách pro emise oxidu uhličitého v letech 2008-12 – http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00465568.mp3, 10. 11. 2006

5) Vladimír Jindra, myslivec z Horní Plané (149 bodů): „Rys je škodná. Jedna taková potvora potřebuje dva tisíce hektarů. Je jich moc, vždyť už viděli rysa až u Budějovic.“ - z článku Myslivec dál tvrdí, že rys je škodná, Českokrumlovské listy, 2. 5. 2006

6) Václav Klaus, prezident ČR (102 bodů): „Aktivistická nevíra v budoucnost je populistický postoj lidí, kteří si z katastrofických scénářů dělají povolání. Nejprve vytvoří problém a pak nám k němu navrhují „svá“ spásná řešení.“ - z článku Skutečná nebezpečí podceňujeme, MF DNES, 21. 8. 2006

7) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor (ODS) (86 bodů): „Kvůli ochraně chřástala polního nedovolíme vybudovat celoevropský ochranný systém pro živočišný druh homo sapiens. A až jednou budeme napadeni a evropský homo sapiens jako druh vyhyne, pro chřástala polního a kulíška nejmenšího konečně nastanou zlaté časy.“ (komentář k článku Vzácný pták proti základnám USA)- z článku A co sapiens?, Lidové noviny, 27. 1. 2006

8) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) (78 bodů): „Když se lokality, pod nimiž je uhlí, nechají jen tak a nebudou se rekultivovat, časem by se mohly změnit v opuštěné skládky.“ - z článku Aubrecht: Netěžit jsou i ekologické ztráty, Právo, 4. 1. 2006

9) Václav Píša, odborník firmy ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Praha (76 bodů): „Vliv na faunu žijící přímo na ploše výstavby bude trvalý – větší druhy se započetím stavebních prací lokalitu opustí, menši organismy budou přesunuty do nové lokality spolu se zeminou. Poškození zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá.“ - Oznámení záměru stavby a jeho vlivu na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město, květen 2006

10) Václav Klaus, prezident ČR (62 bodů): „Minutu po té, co jsme objevili projednávání zákona o evropské regulaci chemického průmyslu v Evropského parlamentu (EP), se nám zdálo, že nastal konec světa.“ - z článku Václav Klaus: „Nastal konec světa!“ o semináři Centra pro ekonomiku a politiku na téma „Evropská regulace chemického průmyslu: Rozhoduje EU lépe než národní stát?“, který 16. 1. 2006 prezident moderoval, http://www.fragmenty.cz/j0915.htm

11) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor Senátu P ČR (ODS) (61 bodů): „Hurikány sužovaly střední Ameriku odjakživa, ledovce vždycky tály a netály. Martin Bursík ještě neexistoval a nebyla strana zelených ani žádná jiná, člověk nic neovlivňoval a přesto mamuti vymřeli.“ - z článku Neděje se nepravostí víc než dřív, Teplický deník, 29. 9. 2006

12) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PS P ČR (ČSSD) (53 bodů) : „Představa nezaměstnaných havířů vesele poskakujících, tu v remízu, tu na louce, jak nadšeně čichají k polním kvítkům a trhají šťovík     k nedělnímu obědu, je sice idylická a oku ekologa lahodí, s realitou dnešního Mostecka má však pramálo společného.“ - z článku Horní Jiřetín a střílení bobrů, Právo, 10. 1. 2006

13) Mirek Topolánek, předseda ODS (39 bodů) : „Ptáte-li se mě na budoucí možnou koalici se zelenými, pokládám to za naprosto havarijní variantu.“ - z článku Bude to i bolet, Euro, 15. 5. 2006

14) Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a poslanec PS P ČR (KSČM) (31 bodů): „Ochranu životního prostředí, přírody a krajiny pokládám osobně za jeden z nejnaléhavějších úkolů současnosti.“ - z článku Jeden z nejnaléhavějších úkolů současnosti, Haló noviny, 7. 4. 2006

14) Petr Pudil, generální ředitel Czech Coal, a. s. (31 bodů): „Pokud zůstanou zachovány limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, hrozí za deset let výpadek dodávek tepla pro zhruba milion lidí.“ - z článku MUS: Zachování limitů těžby ohrozí milion odběratelů tepla,Zpravodajství ČTK, web.spoluziti.cz, 1. 11. 2006

15) Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu pro ekologii (23 bodů): „Stojí za povšimnutí, že v čele kandidátek Strany zelených jsou fundamentalisté, pro které je každá polopravda dobrá a zužitkovatelná.“. - z článku Těšme se na výhru zelených, Hospodářské noviny, 27. 3. 2006

16) Radomír Jonáš, radní města Brna (ODS) (14 bodů): „Z mé dosavadní politické činnosti neznám případ, kdy se k rozvojovým záměrům města Brna postavili brněnští zástupci Strany zelených a Hnutí Duha konstruktivně.“ - z článku Proč jsou zelení a aktivisté škodná, MF DNES-jižní Morava, 20. 4. 2006

17) Jaroslav Doubrava, starosta obce Telnice (KSČM) (10 bodů): „Zelení aktivisté nejsou potřební hlídací psi životního prostředí, za které se rádi vydávají, ale spíše iracionální populisté.“ - z článku Zelení aktivisté selhali, Ústecký deník, 28. 2. 2006

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí