zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bezpečnostní listy: o chemii v češtině

09.05.2007
Legislativa
Chemické látky
Bezpečnostní listy: o chemii v češtině
Pohled na český trh ukazuje, že ne vždy je všechno tak jednoznačné
Nedílnou součástí dodávky jakýchkoliv nebezpečných chemických látek, tedy například solventních inkoustů, by měl být bezpečnostní list. Jeho vypracování má striktní pravidla daná zákony a vyhláškami. Pohled na český trh však ukazuje, že ne vždy je všechno tak jednoznačné.

Bezpečnostní list, něco jako návod k použití u spotřební elektroniky, musí mít výrobce nebo dovozce na český trh vypracován podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Musí být zákazníkovi kdykoliv k dispozici, ideálně by měl být součástí každé dodávky. Na tom však není třeba lpět, protože obal chemické látky musí být vybaven také informacemi v češtině, jedná se vlastně o zestručnělý bezpečnostní list. "Bezpečnostní list musí být jednoznačně v češtině, kdo ho nabízí v jiném jazyce, porušuje zákon," říká Markéta Višinková, právnička a vedoucí poradny Ekologického právního servisu.

ZÁKON HOVOŘÍ JASNOU ŘEČÍ

O bezpečnostních listech hovoří paragraf 23 výše zmíněného zákona o chemických látkách. Přinášíme vám plné znění zmíněného paragrafu.

(1) Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 5 nebo přípravek podle odstavce 4, je povinna zajistit vypracování bezpečnostního listu v českém jazyce. Bezpečnostní list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a telefonní číslo, jde-li o osobu právnickou, dále údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobce nebo dovozce se může dohodnout s distributorem, který od něj látku nebo přípravek přebírá, že se v bezpečnostním listu namísto údajů o výrobci nebo dovozci uvedou údaje o tomto distributorovi.

(2) První distributor je povinen zajistit, aby byl pro tuto látku nebo přípravek v souladu s tímto zákonem vypracován bezpečnostní list. V bezpečnostním listu uvede první distributor údaje podle odstavce 1 věty druhé o své osobě a zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropské unie, od kterého bezpečnostní list převzal. Distributor, který látku nebo přípravek nově balí podle § 19 odst. 7 nebo nově označuje podle § 20 odst. 11, je povinen do bezpečnostního listu uvést údaje podle odstavce 1 věty druhé o své osobě.

(3) Osoba, která uvádí nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky klasifikované podle § 2 odst. 5 na trh nebo do oběhu, je povinna bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky nebo nebezpečného přípravku jiné osobě bezpečnostní list pro tuto nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek. Bezpečnostní list se při dovozu nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků předkládá rovněž celnímu úřadu.

(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu přípravky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle tohoto zákona, ale obsahují alespoň jednu látku, jež představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, 28a) v individuální koncentraci >= 1 % hmotnostní pro přípravky jiné než plynné nebo >= 0,2 % objemová pro plynné přípravky, je povinna poskytnout bezplatně na vyžádání při prvém předání takového přípravku jiné osobě bezpečnostní list.

(5) Zjistí-li osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky podle odstavce 3 nebo přípravky podle odstavce 4, nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je povinna tyto informace neprodleně bezplatně poskytnout příjemci bezpečnostního listu, který byl příjemcem nebezpečné látky nebo přípravku během předchozích 12 měsíců. Nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, zejména o nebezpečnosti pro zdraví nebo pro životní prostředí, se poskytují v novém bezpečnostním listu označeném jako revize. V tomto novém bezpečnostním listu se zřetelně vyznačí informace, které byly přidány, vypuštěny nebo upraveny.

(6) Bezpečnostní list může být poskytnut v podobě tištěné nebo elektronické. V elektronické podobě může být bezpečnostní list poskytnut jen po vzájemné dohodě.

(7) Osoby podle odstavců 1 a 2 jsou povinny uchovávat podklady použité pro vypracování bezpečnostních listů po dobu uvádění látek nebo přípravků, pro které byly tyto bezpečnostní listy vypracovány, na trh nebo do oběhu, a následující 3 roky, a poskytovat je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

(8) Osoby podle odstavců 1 a 2, které uvádějí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo přípravky klasifikované podle § 2 odst. 5 písm. a) až n), jsou povinny zaslat bezpečnostní list v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látku nebo přípravek uvedly na trh poprvé, rovněž Ministerstvu zdravotnictví.

(9) Podrobný obsah bezpečnostního listu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu prováděcím právním předpisem.

VYHLÁŠKA ŘÍKÁ, JAK NA TO

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. musí mít následujících šestnáct částí:

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

2. Informace o složení přípravku

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

4. Pokyny pro první pomoc

5. Opatření pro hasební zásah

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

POVINNÁ STRUKTURA BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

Z textu zákona ani z textu vyhlášky to sice výslovně nevyplývá, ale názvy částí bezpečnostního listu a jejich řazení je z důvodů snadnější orientace v bezpečnostním listu vhodné považovat za závazné. Detailní obsah jednotlivých částí bezpečnostního listu je možné podřídit potřebám optimálního obsahu sdělovaných informací. V textu jednotlivých částí bezpečnostního listu musí být zřetelně rozlišeny případy, kdy klasifikující osoba neměla žádné informace, a případy, kdy jsou k dispozici negativní výsledky zkoušek. Pokud informace o některých vlastnostech nemají význam nebo je technicky nemožné je poskytnout, mělo by to být v daném bodě zdůvodněno.

Bezpečnostní list by měla sestavovat osoba, která má k jeho sestavení dostatečnou odbornou kvalifikaci. Informace obsažené v bezpečnostním listu by měly pomoci uživateli výrobku v dodržení zásad ochrany zdraví při práci s výrobkem.

CHCETE JE?

Otázka je, jestli tiskaři, jako odběratelé inkoustů, vůbec o bezpečnostní listy stojí. Pokud by na jejich dodání sveřepě trvali, zřejmě by donutili distributory, aby je měli v pořádku. Situace je dnes taková, že většina velkých zadavatelů dbá na ekologii více než kdykoliv před tím. Nebude to tak dlouho trvat a budou vyžadovat ekologický přístup i v oblasti tiskových výstupů. A vy, jako tiskaři, je budete muset ubezpečit, že máte všechno v pořádku.

Distributoři pak budou do jednoho tlačeni, aby si dali tyto záležitosti do pořádku. Jistě, někdo může namítnout, že originál bezpečnostní list v angličtině přímo od výrobce inkoustů stačí, pokud splňuje normy Evropské unie, ale zákon je v tomto nekompromisní. Vždyť bulharština je od letošního roku také oficiálním jazykem EU, takže by se mohlo stát, že místo informací v jazyce, kterému rozumíte, budete mít na bezpečnostním listu pouze rozsypaný čaj...

AUTOR: Václav Loubek
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí