zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Navštivte ve volných dnech Moravské zemské muzeum

08.05.2007
Obecné
Geologie
Navštivte ve volných dnech Moravské zemské muzeum

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614-1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Domněnka, že pro stavbu zhotovil plány italský architekt Giovanni Giacomo Tencalla, se dnes považuje za málo pravděpodobnou. Důkladnou přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul.
Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska.
Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů v roce 1837 a další postupné úpravy znehodnocující jeho barokní podobu, vyvrcholily roku 1928 provedením nástavby třetího patra na hlavním křídle do Zelného trhu. To už Dietrichsteinský palác sloužil převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen roku 1911. Při památkové rekonstrukci paláce v 80. letech 20. století byla nástavba snesena, exteriér stavby připodobněn baroknímu stavu a její vnitřní dispozice přizpůsobena modernímu muzejnímu provozu, který mohla veřejnost zhlédnout od října roku 1991.

Adresa:
Dietrichsteinský palác,
Zelný trh 8, 659 37, Brno
telefon: 542 321 205, klapka 280,

1. a 8. května 2007 otevřeno

VÝSTAVY

KDE OBLAKA BÍLÁ PLUJÍ...
Výstava je věnována 100. výročí narození spisovatele a organizátora skautského hnutí Jaroslava Foglara, který dnes patří k nejvýznamějším českým autorům dětské literatury 20. století. Kromě řady originálních kreseb, táborových kronik či starých časopisů bude možné zhlédnout i filmy Jestřáb od Bobří řeky a Návraty Rychlých šípů. Součástí výstavy je herna U 13 bobříků, kterou připravilo Dětské muzeum. Výstava je připravena ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara.
Od 4. května 2007 do 6. října 2007  

ZKAMENĚLINY EVROPY
Výstava mapuje nejvýznamnější paleontologické lokality na území Evropy a představí nejzajímavější vzorky fosílií z těchto lokalit uložené v depozitářích Geologicko-paleontologického oddělení MZM v Brně.
Od 15. 2. 2006  

NEZROZENÝ ŽIVOT
V rámci naší republiky si můžete pouze zde prohlédnout zkamenělá vejce dinosaurů, jejich zuby a drápy. Výstavka v expozici Zaniklý život na Moravě. 

STÁLÉ EXPOZICE
 1. Zaniklý život na Moravě - expozice je věnována paleontologii Moravy a objasňuje průběh a rozmanitost vývoje živočišné a rostlinné říše během trvání jednotlivých geologických ér. Kromě originálních nálezů zkamenělin zahrnuje i modely, dioramata a rekonstrukce vyhynulých organizmů. Oživením pro návštěvníky expozice je možnost zhlédnout tematicky zaměřené populárně naučné Školní skupiny mají navíc k dispozici různé testy, hry a kvízy.  Lektorská služba: 542 321 205, klapka 221.

 2. Pravěk Moravy - expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l. Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrinách věnovaných jednotlivým vývojovým etapám a kulturám, jednak v tématických celcích, umožňujících představu o lidských činnostech a způsobu života v tom kterém období. Kromě těchto větších celků a skupin jsou některé významné nálezy prezentovány jako solitéry (depot měděných hřiven z Blučiny, nálezy zlatých předmětů z různých lokalit, bronzové kování konvice z Brna-Maloměřic).  
  Lektorská služba: 542 321 205, klapka 254, e-mail: galeta@sci.muni.cz

 3. Velká Morava - expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. V úvodní části je rekonstrukce žárového hrobu s popelnicemi pražského typu pod mohylovým náspem. V centru expozice je klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi - Pohanska. Vedle drobných nálezů seznamujících návštěvníka s každodenním životem starých Moravanů, s vyspělostí řemeslné výroby, se způsobem obživy a úrovní vojenství si dále pozornost zaslouží velký model hradiska v Mikulčicích, rekonstrukce klenotnické dílny ze Starého Města a z téže lokality originální dřevěné bednění studny. Zájem poutají také modely velkomoravských kostelů. Expozici uzavírá symbolický odkaz Velké Moravy, dobové písemné prameny o příchodu byzantské mise na Moravu r. 863 i známé napomenutí krále Svatopluka svým synům, hovořící o nutnosti soudržnosti a svornosti mezi nimi.   
  Lektorská služba: 542 321 205, klapka 254, e-mail: galeta@sci.muni.cz

 4. Morava ve středověku - expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše. Druhá část podává základní charakteristiku období 14.-15. století. Dominanty v této části tvoří interiér jizby venkovského domu, interiér zemanské tvrze a inventář venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů a zemědělského nářadí. Šlechtické prostředí charakterizují předměty spojené s výstrojí a výzbrojí šlechtice a vybavení panských sídel.   
  Lektorská služba: 542 321 205, klapka 254, e-mail: galeta@sci.muni.cz

 5. Svět nerostů - expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě. Hlavní část expozice seznamuje se vznikem jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů. Zde můžeme obdivovat bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska. V této části je umístěn trezor s drahými kameny a v následujícím prostoru ukázky praktického využití nerostných surovin naší oblasti. V závěru expozice jsou systematicky řazeny nerosty a horniny včetně zajímavých přírodních skel - tektitů a vltavínů.   

  Lektorská služba: 542 321 205, klapka 217.

 6. Památník Prof. Karla Absolona - památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze. Hlavní část památníku tvoří jeho rekonstruovaná pracovna.   
 7. ZDROJ:MZM
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí