zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PRV: 600 milionů ročně venkovu na vodohospodářskou infrastrukturu

15.05.2007
Voda
PRV: 600 milionů ročně venkovu na vodohospodářskou infrastrukturu
Už letos na podzim by jim totiž měl mj. nabídnout i šanci získat dotace na budování či obnovu jejich vodohospodářské infrastruktury.
Jakkoliv není nikterak snadné probrat se spletí priorit, cílů, opatření a podopatření Programu rozvoje venkova, i malým venkovským sídlům bez velkého aparátu obecních úřadů se vyplatí se s tímto dokumentem důkladně seznámit. Už letos na podzim by jim totiž měl mj. nabídnout i šanci získat dotace na budování či obnovu jejich vodohospodářské infrastruktury.

Vedle možnosti čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie Česká republika získává v programovém období let 2007-2013 také příležitost využívat zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD). Celkově je v jeho rámci pro ČR na období 2007-2013 alokováno 2 815 506 354 eur (zhruba 78,8 mld. Kč). EAFRD v souladu s Evropskou zemědělskou politikou sleduje její čtyři základní směry (viz box).

Šanci na podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury EAFRD, konkrétně jím podporovaný Program rozvoje venkova ČR (PRV) na roky 2007 až 2013, nabídne venkovským obcím ve své prioritě III.2, resp. v opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Základní vodohospodářskou infrastrukturou Ministerstvo zemědělství ČR přitom rozumí výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV), výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů, výstavbu, rekonstrukci a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody či vodních zdrojů.

Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce strukturální Ministerstva zemědělství (MZe) ČR, upozorňuje, že na osu III je z EAFRD pro Českou republiku určeno 476 665 226 eur (přibližně 13,3 mld. Kč) - a na uvedené opatření III.2.1 plných 39 % z této sumy.

Vrchní ředitel také upřesnil, že s podporou investic do vodohospodářské infrastruktury v rámci opatření III.2.1 mohou počítat obce do 2000 obyvatel (s výjimkou obcí, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu - národní parky, chráněné krajinné oblasti, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma národních parků a v povodí vodního díla Nové Mlýny, které plně spadají do gesce Ministerstva životního prostředí ČR).

Obce do 1000 obyvatel (to je nový limit, ještě nedávno se hovořilo o obcích do 500 obyvatel - pozn. redakce) mohou v tomto opatření navíc žádat i o podporu na další projekty (například budování a obnova dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, zlepšení vzhledu obcí a územní plány).

Projekty výhradně ve veřejném zájmu spadají do části opatření III.2.1.1a a jsou podpořeny až 90 % veřejných prostředků. Ostatní projekty, které by mohly zakládat veřejnou podporu, jsou v části III.2.1.1b a mohou být podpořeny maximální částkou uvedenou v tabulce v závislosti na regionu a velikosti podniku. Toto rozdělení vychází z blokové výjimky podle nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální podporu.

KOMBINACE JE MOŽNÁ, ALE...

Zajímalo nás, zda bude možné kombinovat podporu z Programu rozvoje venkova (tedy z EAFRD) s podporou z dotačního programu č. 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací (tedy z národních zdrojů).

"Oba tyto programy mohou existovat vedle sebe, neboť jak podpora vodohospodářské infrastruktury v PRV, tak podpora dané problematiky v programu č. 229 310, jsou z pohledu Evropské unie charakterizovány jako podpory ve veřejném zájmu. V případě řešení čistíren odpadních vod Program rozvoje venkova doplňuje národní program podporou aglomerací pod 2000 obyvatel," odpověděl Ing. Pavel Sekáč. "Pravidla PRV však neumožňují kombinovat oba uvedené zdroje financování na stejný účel nebo předmět, pro který je požadována dotace. Kombinace by byla možná, pokud by šlo o dva různé projekty. Například o projekt na studnu a vodovod z programu č. 229 310 a o projekt na čistírnu odpadních vod z PRV. Nebo třeba o projekt na vrt z programu č. 229 310 a o projekt na vodovod, kanalizaci a ČOV z Programu rozvoje venkova. V případě dotací na ČOV a kanalizace může být žadatelem o podporu z Programu rozvoje venkova pouze obec nebo svazek obcí v aglomeraci do 2000 EO; v případě dotací na vodovody a výstavby či rekonstrukce vodních zdrojů pak obec do 2000 obyvatel," dodal inženýr Sekáč.

Podle jeho slov Pravidla pro žadatele o dotaci z PRV nastaví v rámci jednotlivých opatření horní hranici způsobilých výdajů podle investičních záměrů.

Odbor Řídicí orgán EAFRD MZe nyní ve spolupráci s dalšími odbornými útvary ministerstva připravuje hranici způsobilých výdajů pro jednotlivé investiční záměry, tedy i pro investiční záměr veřejné vodovody, kanalizace a ČOV, a k měrným nákladům by se mělo přihlížet také při výběru projektů. Limity nákladů na projekt budou vymezeny ekonomickou rozvahou projektu, kdy je účelné, aby životnost projektu byla delší než návratnost. Výpočet ekonomické životaschopnosti projektu bude součástí žádosti o dotaci.

PRVNÍ VÝZVY LETOS NA PODZIM?

Jak vrchní ředitel Sekce strukturální ministerstva zemědělství dále uvedl, kritériem přijatelnosti projektu zůstává, že žadatel nečerpá finanční prostředky na stejný účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či jiných fondů Evropské unie.

"První výzvy pro opatření III.2.1 se očekávají letos na podzim (září/říjen), přičemž aktuální informace budou zveřejněny na webu ministerstva zemědělství www.mze.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz, a to po schválení Pravidel pro žadatele ministrem zemědělství. Toto schválení je podmíněno schválením Programu rozvoje venkova ČR Evropskou komisí, které očekáváme v květnu (uzávěrka tohoto vydání Moderní obce byla 19. 4. 2007 - pozn. redakce). Tato pravidla budou rovněž publikována v tištěné podobě a k dispozici na regionálních odporech SZIF," konstatoval Ing. Pavel Sekáč.

ZAČÍT LZE UŽ NYNÍ

A co by vrchní ředitel Sekce strukturální MZe poradil zejména malým obcím, aby si už nyní vytvořily dobré podmínky pro přiznání podpory například na vybudování vodovodu nebo kanalizace?

"Určitě není na škodu připravovat kvalitní projekt až do fáze stavebního povolení, přičemž lze orientačně využít osnovu projektu z Operačního programu Zemědělství. Doporučuji i připravit ekonomickou rozvahu projektu včetně zajištění financování. Rád bych však upozornil na fakt, že na budování a obnovu vodohospodářské infrastruktury je alokováno zhruba 600 milionů korun na každý rok. Zvláště v případě nejmenších obcí by proto stálo za to zvážit ekonomickou výhodu při budování kořenových čistíren odpadních vod nebo domovních čistíren odpadních vod," uzavřel Ing. Pavel Sekáč.

AUTOR: Ivan Ryšavý


Priority, cíle a opatření osy III

Priorita III.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE

Cíl: Vytvořit prac. místa a zajistit vyšší příjm. úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkov. turistiky, zajistit naplnění závazků ČR ve využití OZE (50 %)*

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezeměděl. povahy (22,5 %)*

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (15 %)*

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (12,5 %)

Priorita III.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově

Cíl: Vytvořit podmínky růstu ve venkov. oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veř. prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkov. infrastruktury s cílem rozvoje malého a střed. podnikání a zlepšení život. prostředí venkov. sídel. (48 %)*

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (39 %)*

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (9 %)*

Priorita III.3. Vzdělávání

Cíl: Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkov. obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií (2 %)*

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (2 %)*

*Pozn.: Podíl v % z částky zhruba 13,3 mld. Kč určené na podporu osy III

ZDROJ: MZe ČR


Čtyři základní směry Evropské zemědělské politiky

osa I zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství

osa II zlepšení životního prostředí a krajiny

osa III kvalita života na venkově a diverzifikace hospodářství

osa IV LEADER, iniciuje rozvoj místního partnerství a využití vnitřního potenciálu venkova

Pozn.: Každá osa má své cíle, priority a opatření, jejichž prostřednictvím budou naplněny schválené strategické záměry.


Podpora projektů, které spadají do části opatření III.2.1.1b

Region Malé podniky Střední podniky Velké podniky

2007-2010 2011-2013 2007-2010 2011-2013 2007-2010 2011-2013

CZ 02 Střední Čechy 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

CZ 03 Jihozápad 56 % 50 % 46 % 40 % 36 % 30 %

CZ 04 Severozápad 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

CZ 05 Severovýchod 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

CZ 06 Jihovýchod 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

CZ 07 Střední Morava 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

CZ 08 Moravskoslezsko 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

Míra podpory v % je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 o vnitrostátní regionální podpoře schváleném dne 24. 10. 2006.

Zdroj: MZe ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
24
8. 2017
24-26.8.2017 - Veletrh, výstava
Japonsko
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí