zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Ekologické veletrhy je přihlášeno na 330 firem

18.05.2007
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Hluk
Na Ekologické veletrhy je přihlášeno na 330 firem

Doslova za dveřmi jsou  Ekologické veletrhy Brno, které se uskuteční 29. až 31. května 2007.

 Tvoří je dvě významné akce - mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace (VOD-KA) a mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. „Ekologické veletrhy Brno patří k tomu nejlepšímu, co výstavnictví v oblasti životního prostředí nabízí nejenom v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Podnikatelé, veřejná správa, ale i experti z mého resortu mají možnost se navzájem setkávat, vyměnit si zkušenosti s nejnovějšími trendy, a to se musí odrazit i v praxi, kterou každodenně procházíme,“ řekl ministr životního prostředí Martin Bursík.

Organizátoři předpokládají, že i letošní třináctý ročník bude úspěšný, v současnosti je přihlášeno na 330 vystavovatelů ze 12 zemí, kteří se budou prezentovat na celkové ploše asi 11 200 metrů čtverečních. Celkem 16 procent  z nich tvoří noví vystavovatelé. Pro srovnání se na loňském ročníku prezentovalo 302 vystavujících firem z deseti zemí.

 

Organizátoři rozšiřují okruh důležitých návštěvníků

Vodní hospodářství, odpadové hospodářství a technologie na ochranu životního prostředí se řadí mezi problematiku, která zaměstnává nejen ministerské úředníky, ale především se týká pracovníků státní správy a samosprávy, starostů malých i velkých měst a obcí. „Neustále hledáme nové okruhy návštěvníků, které by mohly být pro naše vystavovatele zajímavé. Jsme si vědomi toho, jak důležité je podchytit osoby, které rozhodují o investicích do vodního hospodářství a životního prostředí, v rámci jednotlivých firem, ministerstev, krajských a městských úřadů,“ řekla manažerka Ekologických veletrhů Jana Ostrá. Cílem je soustředit na jednom místě starosty měst a obcí, projektanty, architekty, provozovatele ČOV, výrobce a obchodníky, konzultantské a poradenské firmy, provozovatele skládek, spaloven odpadů i stavební firmy. 

Vedle pavilonu B a D se nově otevřou prostory pavilonu C, podstatně větší bude nabídka

v oborech Úprava a čištění odpadních vod, Bezvýkopová technologie a Zpracování a využití odpadů. Veletrhy Brno a. s. věnuje velkou pozornost mediální podpoře a v tomto směru rozšířila komunikační kampaň o nové odborné  a technické tituly s cílem oslovit další okruhy odborníků. Úzce spolupracuje také s denním tiskem a předními internetovými portály, které se problematice ekologie věnují. K hlavním mediálním partnerům patří deník Právo, Rádio Impuls, Moderní obec, server Enviweb a další.

 

Třídenní konference s aktuální tématikou

K tradicím brněnských veletrhů bezesporu patří odborné doprovodné akce, stěžejní

bude třídenní mezinárodní konference věnovaná aktuálním tématům životního prostředí a vodního hospodářství. Okruh financování obsáhnou mj. semináře pod názvem Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni nebo Možnosti čerpání prostředků z nového Operačního programu životní prostředí (OP ŽP).

Velký prostor je věnován odpadovému hospodářství, které patří letos ke zvýrazněným oborům. Perspektivy odpadového hospodářství a především příslušná legislativa budou aktuálními tématy konference. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží patří k jedné ze sedmi  priorit OP ŽP.

Pro vodohospodáře a související obory je připraven seminář zaměřený na uplatňování směrnice o vodní politice. K důležitým tématům budou patřit přednášky  „Financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a „Nová legislativa v oboru vodního hospodářství“. Konference se dotkne i aktuálních témat současnosti jako jsou změna klimatu a Kjótský protokol. Důležitou součástí doprovodných programů budou praktické ukázky protipovodňových opatření „Ochrana před povodněmi Brno“ s hlavním tématem „dynamické účinky vody“.

 

Diskuse o bezpečnosti energetických zdrojů

Novou tradici – diskusi o energetické bezpečnosti – by měla založit konference, která se poprvé uskuteční na brněnském výstavišti 29. května. Energetická problematika nabývá na aktuálnosti se snižující se zásobou přírodních surovin a debatou o dopadech na životní prostředí. Organizátorem konference je Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Veletrhy Brno, a. s. Program konference reflektuje současnou energeticko-bezpečnostní a energeticko-politickou diskusi. Vystoupí na ní mj. místopředseda vlády Alexandr Vondra, energetický velvyslanec MZV ČR Václav Bartůška nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Energetickou politiku USA představí Karen Choe, první tajemnice Velvyslanectví USA v Praze.

 

Povodí, Lesy ČR poprvé společně pod gescí MZe

Přípravě aktuálních doprovodných programů veletrhů v rámci Ekologických veletrhů se věnuje ministerstvo zemědělství již delší dobu. V letošním roce bude jejich skladba ještě pestřejší a pro návštěvníka přínosnější. „Aktivity Ministerstva zemědělství ČR a presentace profilu s.p. Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře, Zemědělské vodohospodářské správy ČR a s.p. Lesy ČR budou součástí letošních Ekologických veletrhů poprvé a věřím, že spolu s doprovodným programem přinesou návštěvníkům nejen zajímavé údaje o našich vodách, ale především řadu využitelných informací,“ řekl ředitel odboru ochrany vod MZe, RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Jde například o informační systém s údaji o vodních stavech, záplavových územích atd., informace o vodohospodářské legislativě a její aplikaci v praxi a rovněž pokyny pro různé dotační tituly směřované ke zlepšení kvality života obyvatel (infrastruktura vodovodů, kanalizací, čištění odp. vod ) a také k ochraně před nepříznivými účinky vod. Rezort uspořádá v průběhu veletrhu také semináře pro všechny vodoprávní úřady ČR.

 

Důraz na odpadové hospodářství

Skladba vystavujících firem je průřezem všech vzájemně propojených oborů zaměřených na životní prostředí. Prim budou hrát firmy specializující se na čištění odpadních vod, dodavatelé vodovodních a kanalizačních potrubí, měřicích a regulačních systémů a provozovatelé vodovodů a kanalizací.

Podstatně větší prostor bude letos věnován odpadovému hospodářství. Obor zastřeší poprvé Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která v současnosti sdružuje na stovku firem podnikajících v oblasti využívání, zneškodňování, svozu a sběru recyklace odpadů a na ně navazujících činností.

 

 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí