zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení REACH v českém a anglickém jazyce

12.03.2007
Legislativa
Chemické látky
Nařízení REACH v českém a anglickém jazyce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES byly zveřejněny v českém i anglickém jazyce.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Dne 30.12.2006 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (dále ÚV EU) zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [pdf, 2261 kB] ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ÚV EU 30.12.2006 L 396, str. 1—851).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES

Dne 30.12.2006 byla v ÚV EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES [pdf, 129 kB] ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (změna tzv. látkové směrnice), ÚV EU 30.12.2006 L 396, str. 852—858).

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: http://www.mpo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí