zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pri zhodnocovaní odpadov môžu vzniknúť tisíce pracovných miest

12.06.2007
Odpady
Pri zhodnocovaní odpadov môžu vzniknúť tisíce pracovných miest
Vďaka realizácii dotovaných projektov z Recyklačného fondu vytvorili od roku 2002 doteraz podnikatelia 782 nových pracovných miest, v  56 firmách.

Vzhľadom na značnú úroveň vybudovanosti spracovateľských kapacít sa tempo prírastku nových pracovných miest spomaľuje. V roku 2006 ich pribudlo 119 a hrubý odhad na rok 2007 sa pohybuje na približne polovici z vlaňajšieho počtu. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Najdynamickejšie rastie zber a spracovanie starých vozidiel, ktorých sa vlani zhodnotilo

18 500 kusov a doteraz vzniklo približne 300 nových pracovných miest. V tomto sektore sa do konca roku 2007 predpokladá otvorenie prevádzky na spracovanie starých vozidiel spoločnosti KOVOD RECYCLING, s.r.o. v Poprade. Vplyv na počet novovzniknutých pracovných miest pripravovaných projektov nevieme vopred odhadnúť. Predpokladáme však, že vzniknú aj pri prevádzke podporeného projektu Obalových materiálov v Snine“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že ďalšie by mohli vzniknúť už v tomto roku pri podpore ešte jedného spracovateľa kovových obalov na strednom alebo západnom Slovensku. Cca 40 nových pracovných miest by malo vzniknúť pri recyklačných kapacitách na spracovanie skla, ktorých  spustenie sa plánuje koncom roka 2008 v spoločnosti KARPATY TRADE, s.r.o. Handlová.

,,Musím však zdôrazniť, že tvorba nových pracovných miest je vedľajším produktom činnosti Recyklačného fondu. Jeho hlavným poslaním je podpora zberu, separácie a zhodnocovania odpadov. Za viac ako päť rokov svojho pôsobenia schválil projekty celkovo za viac než  2, 25 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 4 700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie vyzbierali 380-tis. ton a materiálovo zhodnotili cca 390-tis. ton odpadov – s využitím prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu boli samozrejme zhodnocované aj odpady, na vyzbieraní ktorých sa Recyklačný fond podporou nepodieľal.“, konštatoval J. Líška.

Ďalší impulz tvorbe nových pracovných miest prinesie realizácia dlhodobého cieľa s podporou Recyklačného fondu, ktorým je v rámci Slovenska úloha zapojiť všetkých 2924 miest a obcí do zberu a triedenia všetkých druhov odpadov. Materiálové zhodnotenie odpadov by sa tak zvýšilo z vlaňajších 160 tis. ton na cca 1 milión ton v roku 2015. Dalo by sa tak vytvoriť minimálne 7000 nových pracovných miest, s trvalou udržateľnosťou. Predpokladá to však rozšíriť zákonné možnosti podpory z Recyklačného fondu na zhodnocovanie ďalších druhov odpadov, napríklad textílie, stavebné odpady, chemické odpady - rozpúšťadlá, riedidlá, hydraulické kvapaliny a ďalšie. Fond sa preto sústreďuje na osvetu a  propagáciu separovaného zberu, zhodnocovania odpadu a potrebnú zmenu legislatívy.

,,Naďalej klesajú príjmy z príspevkov od výrobcov a dovozcov desiatich spoplatnených komodít. Recyklačný fond napríklad vlani sústredil takmer 565 miliónov Sk, čo však predstavovalo ani nie 65 percent oproti roku 2002. Pokles je logickým dôsledkom rastúceho objemu zberu a zhodnocovania príslušných druhov odpadov v SR. Dochádza k nemu uplatňovaním nároku výrobcov a dovozcov na zníženie časti príspevku, ktorý by mali zaplatiť z dôvodu zhodnotenia časti ich produkcie prostredníctvom zmluvných partnerov“, povedal Líška.

Recyklačný fond preto mieni iniciovať novelizáciu zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiacich predpisov, ktorý redukuje príjmy fondu od dovozcov obalov a výrobcov a dovozcov elektrozariadení. To môže v krátkom čase spôsobiť, že fond nebude môcť plniť svoje poslanie. ,,Novelizáciou by bol návrat ku koncepcii, podľa ktorej povinné príspevky do Recyklačného fondu platené výrobcami a dovozcami vybraných materiálov a výrobkov majú vytvárať zdroje približujúce sa celkovým predpokladaným nákladom na zber a zhodnotenie celého množstva odpadov z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do fondu. Terajší zákon zbavuje dovozcov obalov a výrobcov elektrozariadení povinnosti platiť príspevky do Recyklačného fondu v prípade, že zabezpečia splnenie stanovených limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a elektrozariadení z domácností. Tieto limity sú však percentuálne nižšie než celkový objem dovozu a výroby, čiže na zber a zhodnocovanie zostávajúceho množstva odpadu nie sú v týchto skupinách priamo v zmysle zákona vytvárané dostatočné finančné zdroje. Kryštalizujú sa aj perspektívne úvahy o tom, aby sa Recyklačný fond mohol podieľať na spolufinancovaní zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov aj z ďalších komodít“ uzavrel J. Líška.

Nové pracovné miesta vzniknuté v dôsledku realizácie projektov,

ktoré finančne podporil Recyklačný fond (stav k 31. 12. 2006)

 

Súhrn za všetky komodity (sektory):

 

Komodity (sektory)

Prírastok pracovníkov

( do 31.12.2006)

Opotrebované batérie a akumulátory

9

Odpadové oleje

31

Opotrebované pneumatiky

36

Viacvrstvové kombinované materiály

28

Elektrické a elektronické zariadenia

51

Plasty

211

Svetelné zdroje s obsahom ortuti

7

Papier

62

Sklo

0

Vozidlá

295

Kovové obaly

23

Všeobecný sektor

29

Spolu

782

 

Poznámka: Údaje v tabuľke zahŕňajú pracovníkov, ktorým prijímatelia dotácie z Recyklačného fondu poskytli zamestnanie v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu v rámci realizácie všetkých ich projektov dotovaných (aj) Recyklačným fondom.

 

 

Prehľad prevádzok na spracovanie odpadu z jednotlivých komodít

(rozdelené podľa jednotlivých sektorov Recyklačného fondu - zoznam obsahuje len spracovateľov podporených dotáciou z fondu)

 

  1. Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov

 

-         zoznam spracovateľov:

            AKU-TRANS, s.r.o., Nitra

V tomto roku sa nepredpokladá podpora ďalších projektov na spracovanie batérií.

 

  1. Sektor odpadových olejov

 

-         zoznam spracovateľov:

            DETOX, s.r.o., Banská Bystrica

            Ecofil, spol. s r.o., Michalovce

            Ecorec Slovensko, s.r.o., Pezinok

            EKOFIL, s.r.o., Košice

            EKOL, Fintice

            Konzeko, s.r.o., Markušovce

Nové recyklačné prevádzky sa neotvoria. V dvoch , z pohľadu Slovenska, rozhodujúcich prevádzkach realizujúcich recykláciu odpadových olejov dôjde k zásadným zmenám v úrovni používanej technológie. Štartuje činnosť v dvoch prevádzkach regenerácie odpadových olejov (prevencia vzniku odpadových olejov, prečisťovanie olejov a ich opätovné použitie). Nárast alebo pokles pracovných miest nevieme v súčasnosti prezentovať.

 

  1. Sektor opotrebovaných pneumatík

 

-         zoznam spracovateľov:

            ETOP TRADING, a.s., Púchov

            ISO & spol., s.r.o., Liptovský Mikuláš

            T-GUM, s.r.o., Púchov

            V.O.D.S., a.s., Košice

Nové prevádzky sa neotvoria, nakoľko kapacita existujúcich je dostačujúca, dokonca prevyšujúca reálnu súčasnú potrebu. Vznik nových pracovných miest sa preto nedá momentálne odhadnúť.

 

  1. Sektor viacvrstvových kombinovaných materiálov

 

-         zoznam spracovateľov:

            KURUC Company, spol. s r.o., Veľké Lovce

Predpokladá sa spustenie prevádzky podporeného projektu Obalové materiály Snina. Vplyv na počet novovzniknutých pracovných miest sa nedá odhadnúť.

 

 

  1. Sektor elektrických a elektronických zariadení

 

-         zoznam spracovateľov:

ARGUSS, s.r.o., Bratislava

BOMAT, s.r.o., Veľké Orvište

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica

SONY, s.r.o., Trnava

TAVAL, s.r.o., Ľubotice

V.O.D.S., a.s., Košice

Za sektor EEZ, bude predložená na schválenie  len žiadosť spoločnosti Elektro Recycling, s názvom projektu: „Zvýšenie účinnosti procesu spracovania odpadu z vyradených elektrických a elektronických zariadení“. Nemá vplyv na zvyšovanie počtu prevádzok ani zamestnancov.

 

6.  Sektor plastov

 

- zoznam spracovateľov:

            ASO, spol. s r.o., Pezinok

            DOMITRI, s.r.o., Plešivec

            FIAM, s.r.o., Prešov

            HAPPY PLAST, s.r.o., Žilina

            Chemosvit Envirochem, a.s., Svit

            Krasplast, spol. s r.o., Vyšné Kamence

            Myjavská obchodná agentúra, a.s., Myjava

            Nitrawex, spol. s r.o., Nitra

            OSPRA Invest, spol. s r.o., Bratislava

            Plastics-Trade, a.s., Snina

            Plastika, a.s., Nitra

            PLASTT, spol. s r.o., Košice

            POLYFORM, s.r.o., Podolínec

            SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r.o., Kolárovo

            Slovenský hodváb, a.s., Senica

            TOPlast, a.s., Košice

Čo sa týka odpadov z plastov, v tomto roku sú s podporou RF realizované dva projekty modernizácie existujúcich recyklačných závodov, ktoré nepredpokladajú prírastok nových pracovných miest. Nový recyklačný závod alebo prevádzka v súčasnosti nie je budovaný žiadny. Do konca roku sa však situácia môže zmeniť, pretože dostávame priebežne žiadosti o poskytnutie prostriedkov z RF aj na podporu recyklácie plastových odpadov, z ktorých niektoré môžu byť úspešné a aspoň čiastočne realizované ešte aj v tomto roku.

 

  1. Sektor svetelných zdrojov s obsahom ortuti

 

- zoznam spracovateľov:

            ARGUSS, s.r.o., Bratislava

            DETOX, s.r.o., Banská Bystrica

            ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica

V sektore svetelných zdrojov s obsahom ortuti sa v tomto roku taktiež nepredpokladá otváranie nových prevádzok.

 

 

  1. Sektor papiera

 

- zoznam spracovateľov:

            Harmanecké papierne, a.s., Harmanec

            LUDOPRINT, a.s., Bobot

            SHP Slavošovce, a.s., Slavošovce

            TENTO, a.s., Žilina  

V sektore papiera sa pravdepodobne v roku 2007 nebudú otvárať nové prevádzky podporené z Recyklačného fondu.

 

  1. Sektor skla

 

zoznam spracovateľov:

            KARPATY TRADE, s.r.o., Handlová

            VETROPACK Nemšová, s.r.o., Nemšová

Čo sa týka recyklačných kapacít na spracovanie skla, sektor skla síce podporil takéto kapacity, ale ich spustenie sa plánuje až koncom roka 2008 (KARPATY TRADE, s.r.o.). V súvislosti s touto výstavbou sa ráta s cca. 40mi novými pracovnými miestami (pre rok 2008)

 

  1. Sektor kovových obalov

 

- zoznam spracovateľov:

            TAVAL, s.r.o., Prešov

V tomto roku sa predpokladá podpora ešte jedného spracovateľa (na strednom alebo západnom Slovensku), ale zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie. Z tohto dôvodu sa nedá odhadnúť ani nárast počtu pracovných miest s tým spojených.

 

  1. Sektor vozidiel

 

- zoznam spracovateľov:

            Anna Gajdošová – PROTAN, Svidník

            AUTO-AZ, s.r.o., Malacky

            AUTOVRAKY, s.r.o., Trnava

            DE-S-PE, s.r.o., Prievidza         

            Fe-MARKT, s.r.o., Košice

            Helpeco, s.r.o., Považská bystrica           

            KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica (prevádzky aj Lučenec a Kendice)

            MAVEBA, s.r.o., Hanušovce nad Topľou

            WIP Autovrakovisko, s.r.o., Šamorín          

            ZSNP RECYCLING, s.r.o., Žiar nad Hronom

            ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky

V sektore vozidiel sa do konca roku 2007 predpokladá otvorenie prevádzky na spracovanie starých vozidiel spoločnosti KOVOD RECYCLING, s.r.o. v Poprade. Vplyv na počet novovzniknutých pracovných miest nevieme v súčasnosti odhadnúť.

S pozdravom Štefan Kuča
PR agentúra PAPER LIFE
0905555140

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí