zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s komunálním odpadem

08.06.2007
Odpady
Nakládání s komunálním odpadem
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763586
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.07.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 106 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Hlohovec vypisuje výběrové řízení na technické služby - nakládání s komunálním odpademn - svoz, přeprava, zneškodnění odpadu. Nabídku do tendru je nutné zpracovat do 16. 7. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Hlohovec
IČO: 00 312 509
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
kontaktná osoba: Ing. Eva Lukáčová
tel. č.: 033/736 81 02, fax: 033/742 32 28
e-mail: lukacova@hlohovec.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.hlohovec.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: Verejná správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Hlohovec.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Celé územie mesta Hlohovec, t. j. k. ú. Hlohovec a k. ú. Šulekovo.
NUTS kód: SK021.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v predpokladanom množstve cca 5 500 t/rok za podmienok uvedených v zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a VZN mesta Hlohovec o nakladaní s komunálnym odpadom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90120000-4.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v predpokladanom množstve cca 5 500 t/rok.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 70 000 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Začatie: 1. 9. 2007.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu mesta Hlohovec. Preddavky ani zálohové platby sa neposkytujú.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Neuvádza sa.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti v zmysle § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 alebo podľa § 128 ods. 1 a § 155 ods. 8 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Doklady podľa § 27 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Súvaha a výsledovka uchádzača za obdobie posledných rokov, t. j. 2005 a 2006.
2. Vyhlásenie uchádzača, že vlastní dostatočný počet smetných nádob a kontajnerov na poskytnutie zákazky alebo prísľub banky o poskytnutí úveru na ich nákup.
3. Vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky v roku 2006.
4. Doklad o poistení náhrady škody vyplývajúcej z podnikateľskej činnosti, podnikateľského rizika v min. výške 10 mil. Sk.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Doklady podľa § 28 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Údaje o vzdelaní a praxi pracovníkov uchádzača v danom odbore podnikania. Prax šoférov min. 3 roky, riadiaceho pracovníka (dispečera) min. 5 rokov.
2. Predloženie referencie potvrdenej jeho odberateľom, ktorý musí mať charakter verejného obstarávateľa, že uchádzač má prax vo zvoze domového komunálneho odpadu, pričom ide o mesto s viac ako 20 000 obyvateľmi a mesačný objem fakturovaných prác je viac ako 1 mil. Sk bez DPH.
3. Predloženie údajov o technickom a strojovom vybavení uchádzača s vyhlásením, že kapacitne dokáže zabezpečiť predmet obstarávania (predmet zákazky), pričom sa preukazuje kópiou technických preukazov na 2 ks zvozových vozidiel alebo zmluvou umožňujúcou touto technikou disponovať.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
9111/2007.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 4. 7. 2007. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16. 7. 2007. Čas: 10.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 31. 10. 2007.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 18. 7. 2007. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili súťažnú ponuku, zastúpení štatutárnym zástupcom uchádzača, členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie pri otváraní súťažných obálok s označením predmetnej verejnej súťaže.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7.30 do 15.30 h, streda do 17.00 h a v piatok do 14.00 h. O vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch možno požiadať písomnou žiadosťou do 9. 7. 2007. Podmienkou zaradenia do vyhodnotenia je splnenie všetkých podmienok účasti uchádzačov uvedených v súťažných podmienkach.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že predpokladá uzatvorenie zmluvy na dodanie rovnakých alebo porovnateľných služieb s pôvodným dodávateľom rokovacím konaním bez zverejnenia v zmysle § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, IČO: 31 797 903, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02/50 26 42 18, fax: 02/50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30. 5. 2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí