zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka odpadních nádob z plastů, kontejnerů a kovových košů na odpadky

14.06.2007
Odpady
Dodávka odpadních nádob z plastů, kontejnerů a kovových košů na odpadky
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763653
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
23.07.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 111 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

 
 
 
Anotace tendru:

Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů, kontejnerů a kovových košů na odpadky. Nabídka do tendru musí být zpracována do 23. 7. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Rabka-Zdrój: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, Kontakt Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Do wiadomości mgr inż. Paweł Rapacz, PL-34-700 Rabka-Zdrój. Tel. 48 18 269 20 00, 267 64 40. E-mail urzad@rabka.pl. Faks 48 18 267 77 00.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rabka.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Inwestorsko-Projektowa Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt”, ul. Świętokrzyska 12, Do wiadomości Zofia Bill, Grzegorz Stawarz, PL-30-015 Kraków. Tel. 48 12 633 49 26, 48 12 630 23 36. E-mail zofia.bill@inwestprojekt-krakow.pl, gstawarz@inwestprojekt-krakow.pl. Faks 48 12 633 58 22.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Inwestorsko-Projektowa Spółdzielnia Pracy "Inwestprojekt”, ul. Świętokrzyska 12, Do wiadomości Zofia Bill, Grzegorz Stawarz, PL-30-015 Kraków. Tel. 48 12 633 49 26. E-mail zofia.bill@inwestprojekt-krakow.pl, gstawarz@inwestprojekt-krakow.pl. Faks 48 12 633 58 22. URL: www.inwestprojekt.krakow.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Środowisko.
Sprawy gospodarcze i finansowe.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Ochrona socjalna.
Rekreacja, kultura i religia.
Edukacja.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
"Dostawa pojemników do selektywnej zbiorki odpadów, pojemników do zbiórki odpadów mieszanych, kontenerów KP-6 na gruz, kontenerów KP-7, pojemników rolkowych oraz koszy ulicznych i parkowych w ramach Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Rabka-Zdrój”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Rabka-Zdrój ul. Zaryte 141 a.
Kod NUTS: PL 06.
Kod NUTS: PL.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa pojemników, kontenerów oraz koszy do selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiorki odpadów mieszanych w tym: 1) 600 sztuk pojemników o pojemności 1100 l, 2) 7854 sztuki pojemników o pojemności 120 l, 3) 600 sztuk pojemników o pojemności 240 l, 4) 300 sztuk koszy stalowych z obudową drewnianą, 5) 711 sztuk koszy stalowych, 6) 2 sztuki kontenerów KP-6 na gruz, 7) 10 sztuk kontenerów KP-7, 8) 3 sztuki pojemników rolkowych KP-24.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223300, 28213000, 28512930.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 137 000,00 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 394 110,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy i 00/100 PLN).
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.
Numer rachunku bankowego Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. oddział Rabka-Zdrój nr rachunku: 27102034 66000094 02 00043802.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
30 dni od terminu dostarczenia faktury do Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, winien być ustanowiony pełnomocnik. Zamawiający w wypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez grupę Wykonawców, zażąda umowy regulującej współpracę grupy Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Wymagany termin dostawy - sukcesywnie do 15.11.2007.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp, wg treści załącznika nr 1 do SIWZ.
b) Aktualny dokument rejestracyjny firmy Wykonawcy, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - za aktualny będzie uważany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
- odpis z rejestru handlowego lub w przypadku zarejestrowania firmy Wykonawcy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kserokopia odpisu z KRS,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dotychczasowych spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za ważne będzie uznane zaświadczenie wystawione, przez US nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za ważne będzie uznane zaświadczenie wystawione przez ZUS lub KRUS nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1 b), c), d), f), składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie zgłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
4) a w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1 e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
Dokumenty, o których mowa w podpkt 1), 3), 4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokumenty, o których mowa w podpkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Część sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy tj.: rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. muszą wykazać, że:
a) obrót osiągnięty przez Wykonawcę w ostatnim roku obrotowym wyniósł co najmniej: 1 000 000,00 PLN.
b) Wykonawca posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub, że Wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.
c) Wykonawcy muszą posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie nie mniejszej niż nie mniej niż 1 000 000,00 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie jest zobowiązany do złożenia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:
a) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy, opracowane wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Dokumenty wystawione przez uprzednich Zamawiających potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ zostały wykonane należycie oraz potwierdzające daty wykonanych dostaw.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - charakteryzujące się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest on krótszy niż ostatnie trzy lata):
a) Co najmniej 3 dostaw pojemników, koszy lub kontenerów o wartości (netto) każdej dostawy nie mniejszej niż: - 1 000 000,00 PLN.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SRG/341/PN-10/6/2007.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.7.2007 - 14:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 16,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Zamawiający informuje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.rabka.pl od dnia następnego po dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a wersja papierowa będzie udostępniona pod adresem wskazanym w załączniku A pkt II.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.7.2007 - 11:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.7.2007 - 11:30.
Miejsce: Urząd Miasta Rabka-Zdrój 34-700 Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2, I piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Program - Rozbudowa i modernizacja służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Infrastruktura ochrony środowiska - "Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oddzielnie przez każdy podmiot dokumenty wymagane dla Wykonawcy.
3. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów.
4. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
5. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia tych oświadczeń i dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie. Powyższe działanie Zamawiającego będzie miało zastosowanie jedynie w przypadku, gdy nie wystąpią inne, prócz wymienionych powyżej przesłanek, przyczyny do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
9. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób uprawnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Forma i treść składanej oferty winna odpowiadać załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia formularzowi oferty i załącznikom do SIWZ. Wielkość załączonych do niniejszej specyfikacji formularza oferty i załączników do SIWZ może zostać zmieniona przez Wykonawcę, przy zachowaniu układu graficznego, treści formularza, załączników i opisów poszczególnych wierszy oraz kolumn.
10. Oferta winna zawierać datę jej sporządzenia oraz podstawowe dane o Wykonawcy: nazwę firmy, dokładny adres, numery telefonów i faksu, adres e-mail, strona internetowa, Regon, NIP, nazwiska i imiona osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, miejsce rejestracji, status prawny, itp.
11. W wypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
12. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.
13. Wszystkie strony oferty winny być na stałe zespolone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się strony.
14. Oferty należy składać w nieprześwitujących kopertach lub opakowaniach odpowiednio zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia ofert.
15. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy podać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania, jeżli zostanie ona określona jako nie złożona w terminie.
16. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawcę.
17. Wszystkie koszty przygotowania i przedłożenia oferty ponosi Wykonawca.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 78 01. Faks 48 22 458 78 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.
2. Wobec, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest on obowiązany na podstawie Ustawy Pzp można wnieść pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym protestujący powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Bagatela 12, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00, 458 78 03.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
5.6.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí