zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vytvoření řídícího a informačního systému pro souhrnné evidence o vodách

18.06.2007
Voda
Vytvoření řídícího a informačního systému pro souhrnné evidence o vodách
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763689
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
25.07.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 112 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Ministerstvo financí SR vypisuje výběrové řízení na vytvoření řídícího a komunikačního informačního systému pro souhrnné evidence o vodách. Nabídka do tendru musí být zpracována do 25. 7. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo financií SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, Kontakt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika, Do rúk: Ing. Miroslav Škvarka, SK-817 82 Bratislava. Tel.: 421 2 5958 2551. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.finance.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Všeobecná štátna správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vytvorenie riadiaceho a komunikačného informačného systému pre súhrnnú evidenciu o vodách.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 07.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovenská republika.
NUTS kód: SK01.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom tejto zákazky je realizácia cieľového informačného systému súhrnnej evidencie o vodách – verzia 2.0 (“ďalej len cieľového IS SEoV 2.0 / IS SEoV 2.0„) pre potreby krajských a obvodných úradov životného prostredia za účelom koordinácie kontroly a monitoringu kvality vôd, vypracovávania správ ako nástroja efektívnej a spoľahlivej spätnej väzby pre ústredné a vládne agentúry.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72230000, 72200000, 72260000, 72262000, 72263000, 72254000, 80421100.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
V uvedenom rozsahu nasledovne:
1. Analýza existujúcich IS,
2. Návrh cieľového IS SEoV 2.0,
3. Vývoj, testovanie a pilotná implementácia cieľového IS SEoV 2.0,
4. Školenie pre cieľové skupiny,
5. Finálna dodávka cieľového IS SEoV 2.0 (inštalačných médií, licencií, zdrojových kódov) a záverečné odovzdanie dokumentácie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 625 000 EUR.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nepožaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania, ako aj zmluvné záruky, sú podrobne uvedené v bode 15 súťažných podkladov a v prílohe č. 2 súťažných podkladov „Návrh zmluvy na poskytnutie služieb – licenčná zmluva“.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený na základe plnomocenstva od jednotlivých členov skupiny konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona:
a) Čestným vyhlásením o minimálne jednom vlastnom, resp. zmluvne zabezpečenom servisnom stredisku na území Slovenskej republiky pre predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Uchádzač v uvedenom čestnom vyhlásení zároveň uvedie presnú adresu tohto/týchto servisného/servisných strediska/stredísk, kontaktné osoby a ich tel. čísla,
b) Predloženými profesijnými životopismi (vypracovanými podľa vzoru v prílohe č. 7 súťažných podkladov), dokladmi o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznamom projektov/zmlúv osôb uchádzača, ktorí budú zodpovedať za plnenie tohto predmetu zákazky (kľúčoví experti č.1 až 5).
Každý uchádzačom predložený zoznam projektov/zmlúv (ďalej len zoznam), ktorým uchádzač preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť kľúčových expertov č. 1 až 5 musí obsahovať:
- meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,
- názov a sídlo odberateľa resp. zamestnávateľa,
- čas plnenia zmluvy, t.j. od – do (uviesť mesiac, rok),
- stručný popis predmetu projektu/zmluvy, resp. rozsah činností, ktoré príslušný kľúčový expert zabezpečoval,
- funkciu, ktorú príslušný kľúčový expert zastával,
- tel. č. a meno zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa kde je možné si tieto údaje overiť,
- potvrdenie príslušného odberateľa, resp. zamestnávateľa o vyššie uvedených údajoch.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek u kľúčových expertov č. 1 až 5:
Kľúčový expert č. 1: Projektový manažér:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti informačných a/alebo telekomunikačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. minimálne jednu profesionálnu praktickú skúsenosť zameranú na projektovanie informačných systémov (IS), systémovú integráciu a prácu v medzinárodných tímoch; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným zoznamom,
4. minimálne 5 profesionálnych praktických skúseností (z toho minimálne tri pre verejnú správu) s riadením projektov v oblasti realizácie komplexných IS zameraných hlavne na ich analýzu, návrh a vývoj; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu,
5. znalosť moderných technológií pre vývoj klient-server aplikácie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 8 životopisu,
6. znalosť anglického jazyka slovom a písmom; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu.
Kľúčový expert č. 2: Kľúčový expert na programovanie databáz:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti programovania IS; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. minimálne jednu profesionálnu praktickú skúsenosť osobitne zameranú na realizáciu projektov s programovým využitím Oracle a SQL, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu,
4. znalosť algoritmizácie a programovania, t.j. Java, ovládanie programového prostredia Eclipse a trojvrstvovej architektúry; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 8 životopisu,
5. znalosť slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu,
6. znalosť anglického jazyka slovom a písmom; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu.
Kľúčový expert č. 3: Špecialista na GIS technológie:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 8 rokov odborných skúseností v oblasti riadenia IT projektov zameraných na GIS technológie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. minimálne tri profesionálne praktické skúsenosti s realizáciou GIS projektov/zmlúv v oblasti hydrológie pre verejnú správu; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu,
4. znalosť slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu,
5. znalosť anglického jazyka slovom a písmom; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu.
Kľúčový expert č. 4: Špecialista na programovanie a GIS technológie:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti programovania so zameraním na GIS technológie (Pascal alebo VisualBasic) a priestorové údaje územia; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. minimálne jednu profesionálnu praktickú skúsenosť osobitne zameranú na:
- algoritmizáciu a programovanie v Jave,
- programovanie trojvrstvovej architektúry,
- programovanie a kartografické techniky v oblasti GIS technológii, t.j. ArcGis VBA, Arc SDE, ArcView a TNTMips; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu.
Kľúčový expert č. 5: Špecialista na budovanie inštitúcií a pre legislatívu:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 8 rokov odborných skúseností v oblasti životného prostredia; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. v rámci 8-ročných odborných skúseností uvedených vyššie v bode 2 aj 3-ročné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti potrieb reportingu údajov zasielaných Európskej komisii a Európskej agentúre životného prostredia pre vody a ovzdušie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu,
4. znalosť anglického jazyka slovom a písmom; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže v súlade s bodom 6 životopisu.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2005/017-464.06.01/02.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 31-037451 z 14.2.2007.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 9.7.2007 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
25.7.2007 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.11.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
25.7.2007 - 13:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Prechodný fond, č. programu: 2005/017-464-06-01.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 h. na adresu uvedenú v bode I.1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti v lehote uvedenej v bode IV. 3.3. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Celkový rozpočet určený na nákup tohto predmetu zákazky je 625 000 EUR bez DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž na základe § 46 ods.1 písm. c) zákona.
V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť splniť zmluvný záväzok, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou zmluvnou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu.
Uchádzač predloží vyhlásenie o tom, že výška ceny služieb pozostávajúcich z upgradu nových verzií softvérových produktov v IS SEoV 2.0, doby odstraňovania vád alebo technickej podpory pre prijímateľa najneskôr do 2 hodín od oznámenia vady alebo poruchy poskytovateľovi a možnosti elektronických, telefonických alebo osobných konzultácií ohľadne IS SEoV 2.0 v rozsahu cca 16 hod./mesiac, poskytovaná konečnému prijímateľovi po uplynutí záručnej doby zo zmluvy nepresiahne 5 % z ceny ponuky uchádzača na obdobie 1 roka.
Prijímateľská inštitúcia: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika.
Konečný prijímateľ: Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovenská republika.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, SK-817 82 Bratislava. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Tel.: 421 2 5958 2551. URL: www.finance.gov.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.6.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí