zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekodesign v zákoně

22.06.2007
Obecné
Legislativa
Ekodesign v zákoně
V českém zákonodárství zatím neexistuje zákon, který by začleňoval ekodesign, tj. požadavky ochrany životního prostředí do návrhu a vývoje výrobků
v daném případě energetických spotřebičů nebo částí které jsou závislé na energetickém vstupu a jsou určeny k zabudování do energetických spotřebičů, do určitého zákona.

V předloženém materiálu je navrženo začlenit ekodesign do české legislativy cestou rozšíření zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii. Současně se začleněním ekodesignu jsou provedeny dílčí úpravy v platném znění, které jsou vyvolány získanou praxí v naplňování stávajícího znění nebo odstraňují chyby. Součástí ekodesignu je označování energetických spotřebičů značkou "CE".

Podle důvodové zprávy je hlavním cílem navrhovaného rozšíření zákona č. 406/2000 Sb. docílení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků ne ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 200/55/ES. Tato směrnice zavádí k datu 11. srpna 2007 pro všechny členské státy rámcové povinnosti týkající se zavedení ekodesignu energetických spotřebičů Přímé povinnosti budou předmětem prováděcích opatření, která budou postupně připravena Evropskou komisí. Plán přípravy těchto prováděcích opatření zveřejní Komise nejpozději 6. 7. 2007 a budou v něm spotřebiče, pro které bude přijetí prováděcích opatření považováno v následujících třech letech za prioritní. Protože jeden a tentýž výrobek může mít různý negativní dopad na životní prostředí, podle toho jaké vstupy a výstupy spojují jeho životní cyklus se životním prostředím, lze modifikacemi jednotlivých procesů vybrat nejvhodnější životní cyklus energetického spotřebiče. Předmětem prováděcího opatření, zpracovaného na každý druh energetického spotřebiče, bude nejvhodnější životní cyklus. Označení spotřebiče značkou "CE" pak doloží shodu životního cyklu konkrétního spotřebiče s použitelným prováděcím opatřením. Bez tohoto označení nelze připustit energetický spotřebič na trh a nebo naopak, je-li spotřebič takto označen, nelze zakázat jeho uvedení na trh.

Na veletrzích ne

Povinnost se nevztahuje na energetické spotřebiče vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že do doby dosažení shody nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území Evropské Unie. Označení spotřebiče značkou "CE" prokazující shodu životního cyklu s prováděcím opatřením je povinností výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a nebo dovozce. Podrobnosti, jako tvar a velikost značky "CE", systém řízení pro posuzování shody a obsah prohlášení o shodě, budou součástí příslušné vyhlášky. Její vydání bude možné až po zpracování prováděcích opatření na určitý druh energetických spotřebičů Evropskou komisí.

Součástí prohlášení o shodě s použitelným prováděcím opatřením bude řada dokumentů. Osoby, na něž se vztahuje povinnost prokázat shodu s požadavky použitelného prováděcího opatření, musí uchovávat příslušné dokumenty týkající se posouzení životního cyklu výrobku po dobu 10 let od vyrobení posledního kusu daného energetického spotřebiče. Dále jsou povinny na požádání poskytnout do 10 dnů tyto dokumenty příslušnému kontrolnímu orgánu.

Jedním z požadavků směrnice je, aby nedocházelo k matení spotřebitelů podobností značek se značkou "CE". V novele je proto ustanovení, které zakazuje značení, které by svým významem nebo podobou mohlo vést k záměně s označením CE.

Nutné rozšíření pojmů

Vzhledem k rozšíření působnosti zákona č.406/2000 Sb. o povinnosti vyplývající ze směrnice 2005/32/ES, je nutné rozšířit i základní pojmy použité v tomto zákoně. Ze stejného důvodu se rozšiřují i další paragrafy související s předmětem zákona, použitím dotací ze státních prostředků a účinnosti zákona.

Jak se uvádí v důvodové zprávě, navrhovaná právní úprava je nezbytná z důvodů transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků ne ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 200/55/ES. Jedná se o směrnici rámcovou, podrobnosti povinností z ní vyplývajících budou obsahem až prováděcích opatření a prováděcího právního předpisu (vyhlášky). Prováděcí opatření má za povinnost zpracovat Evropská komise, k vydání prováděcího právního předpisu je zmocněno Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí