zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP uložila pokutu 800 000 Kč společnosti Snowhill,s.r.o.

29.06.2007
Příroda
Les
ČIŽP uložila pokutu 800 000 Kč společnosti Snowhill,s.r.o.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v  Liberci uložil  pokutu  společnosti Snowhill, s.r.o., ve výši  800 000,- Kč za  neoprávněné použití lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa a zároveň uložil i nápravná opatření spočívající v povinnosti uvést využívání konkrétních ploch do souladu se zákonem. Společnost  Snowhill, s.r.o., se proti rozhodnutí o uložení pokuty odvolala. Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo, a  potvrdilo tak  rozhodnutí České inspekce životního prostředí.

Na základě plánu kontrolní činnosti pro rok 2006 a na základě vlastních zjištění provedla ČIŽP počínaje srpnem 2006 opakovaná šetření ve sportovním areálu Ještěd se zaměřením na kontrolu dodržování ustanovení právních předpisů v souvislosti s rekonstrukcí a rozšiřováním tohoto areálu. ČIŽP se mj. zaměřila na stavbu dvoumístného lyžařského vleku „Pláně-Skalka“ a lanové dráhy „ Skalka“.

Při šetřeních  ČIŽP  zjistila,  že v souvislosti s realizací staveb došlo  na části lesních pozemků  k odstranění  lesního porostu, ke strhnutí vegetačního krytu a k terénním úpravám, následně byly do takto připraveného prostoru umístěny vlastní stavební prvky lyžařského vleku a lanové dráhy. V rozporu se zákonem společnost Snowhill, s.r.o. k uvedeným zásahům přistoupila dříve, než příslušný orgán státní správy lesa  vydal rozhodnutí o odnětí dotčených částí lesních pozemků plnění funkcí lesa. Les plní řadu ekologicky a společensky významných funkcí. Patří mezi ně nejen funkce bioprodukční, ale i tzv. mimoprodukční funkce lesa – funkce půdoochranná, hydricko-vodohospodářská,apod. Protiprávní jednání společnosti Snowhill, s.r.o. zapříčinilo ohrožení životního prostředí v lesích, neboť negativní ovlivnění jmenovaných funkcí lesa nebylo předem odborně posouzeno ve správním řízení o odnětí pozemků, a protože investorovi staveb nebyly známy závazné podmínky pro provedení stavby, které by orgán státní správy lesů v zájmu ochrany lesa byl oprávněn stanovit.

 Závažnost výše uvedeného jednání je podle ČIŽP tím větší, že protiprávní jednání společnosti Snowhill, s.r.o. bylo úmyslné, a že  hospodářské lesy tvoří pouze malou část území, na kterém k neoprávněnému zásahu došlo, z větší části se jedná o lesy ochranné či lesy zvláštního určení, kde platí přísnější režim hospodaření a ochrany. Z hlediska ochrany přírody -  společnost neměla pro zásah do lesních porostů závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které by zhodnotilo dopad staveb na les jako významný krajinný prvek, a tím tedy došlo i k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Řešený případ má  rovněž  závažný společenský aspekt.. Nerespektováním obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů vytvořila společnost Snowhill, s.r.o.  negativní příklad pro ostatní investory četných podobných záměrů nejen v libereckém regionu. Z uvedených důvodů ČIŽP hodnotí  jednání společnosti Snowhill, s.r.o., a jeho přímých i nepřímých následků , jako závažné.

V Praze dne 25.6.2007

Mgr. Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIŽP

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí