zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

10.07.2007
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 11. července 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
č.j. 861/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 27.6.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

13.
Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
č.j. 1019/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

21.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2006
č.j. 1026/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr zemědělství

22.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2006 
č.j. 1032/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: ministr zemědělství

23.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2006
č.j. 1047/07 - materiál připojen
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24.
Zpráva o stavu ochrany vod v České republice v roce 2006
č.j. 1039/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2006
č.j. 1038/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelů mezinárodní nákladní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi
č.j. 1022/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr dopravy

29.
Aktualizace „Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření“
č.j. 982/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)
č.j. 1042/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Městské lesy Rožnov p. R. za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin (modřín) v lesích ležících v prostoru lesního hospodářského celku Město Rožnov p. R.
č.j. 945/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic na území CHKO
č.j. 962/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spol. T-Mobile Czech Republic a.s. k vjezdu na účelovou komunikaci vedoucí k Luční boudě za účelem údržby základnové stanice jednotné telekomunikační sítě
č.j. 963/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro povolení táboření na pozemcích v soukromém vlastnictví v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy
č.j. 964/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPP Kalendář věků pro provedení výzkumných prací a pro odběr geologických vzorků
č.j. 965/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro společnost Gerimo s.r.o., za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti hmyzím škůdcům v lesních porostech ve vlastnictví společnosti, nacházejících se na území II. zóny CHKO Slavkovský les
č.j. 966/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnové stanice Francova Lhota 
č.j. 968/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic 
č.j. 973/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek a Národní přírodní rezervace Rejvíz v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro vstup a odběr vzorků, konkrétně plodnic hub a dvoukřídlého hmyzu, a to za účelem výzkumu
č.j. 974/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d), h) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek zvláště chráněných území v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a to za účelem botanického výzkumu v rámci diplomové práce
č.j. 975/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Nepovolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro spo. LAZA - Reisen za účelem provozování výletního vláčku
č.j. 976/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Týřov a Národní přírodní rezervaci Velká Pleš pro vstup, a to za účelem botanického výzkumu
č.j. 977/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v souvislosti s realizací akce „Obnova rybníka Černý v Novém Městě na Moravě“
č.j. 980/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Třeboňské lesy a rybníky s.r.o, za účelem použití biocidů v určených lesních porostech ve správě Městských lesů Třeboň nacházejících se na území II. zóny CHKO Třeboňsko
č.j. 1002/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Aloise Holbu a paní Věru Holbovou za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin na pozemku p.č. 1339/4 v k.ú. Nedašova Lhota
č.j. 1003/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona čísla 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací nacházejících se na Moravě a to za účelem provádění entomologického výzkumu skupiny polokřídlí (Hemiptera) a brouci (Coleoptera)
č.j. 1004/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Marii Ridoškovou za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin na pozemku p.č. 1342 v k.ú. Nedašova Lhota
č.j. 1005/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

54.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ust. § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro ZO ČSOP 76/13 Salamandr za účelem aplikace biocidů v rámci likvidace invazních druhů rostlin v povodí Morávky, na území CHKO Beskydy
č.j. 1007/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR – ZO Zděchov za účelem pořádání 36. ročníku motokrosových závodů „Zděchovská grapa“ dne 30. 8., 1. 9. a 2. 9. 2007 ve sportovním areálu ve Zděchově
č.j. 1008/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

56.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění servisu, údržby a zabezpečení funkčnosti základnových stanic na území CHKO 
č.j. 1009/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

57.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek KRNAP uvedených v § 16 odst. 1 písm.a) zákona pro Ing. Jiřího Chotka, zplnomocněného spolumajitele lesního majetku "Šimková a spol." za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v lesních porostech uvedeného lesního majetku nacházejícího se na území KRNAP
č.j. 1010/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za účelem použití biocidů v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody
č.j. 1011/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

59.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana Jana Hataše za účelem vjezdu a stání mobilního dřevěného stánku na p.č. 763/1 v k.ú. Daliměřice, ve II. zóně CHKO Český ráj
č.j. 1012/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky za období 2004 - 2006
č.j. 972/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.
Zpráva o výsledcích podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků za rok 2006
č.j. 1006/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

7.
Seznam vydaných rozhodnutí České inspekce životního prostředí obsahující výčet existujících akcí vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací na území České republiky, včetně termínů ukončení sanace (zahrnující i postsanační monitoring)
č.j. 1036/07 - předběžně rozesláno dne: 03.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
 
11.
Informace o výběrových řízeních na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací připravovaných Ministerstvem financí
č.j. 1017/07 - předběžně rozesláno dne: 02.07.2007
Předkládá: ministr financí

17.
Zpráva o Programu EMAS
č.j. 967/07 - předběžně rozesláno dne: 27.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

21.
Informace o průběhu a výsledcích 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
č.j. 946/07 - předběžně rozesláno dne: 25.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
Informace o průběhu jednání mezi ministry zemědělství a životního prostředí o převedení práva hospodaření s pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích a vyžadují zvláštní ochranu
č.j. 994/07 - předběžně rozesláno dne: 28.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 

Pozn. redakce: Toto vše projednat během jednoho dne - a to se jedná pouze o výběr dokumentů týkajících-se životního prostředí - to nejsou lidé, to jsou stroje...

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí