zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP uložila pokutu 480 000 Kč společnosti EURO-TREND CZ,s.r.o.

20.07.2007
Odpady
ČIŽP uložila pokutu 480 000 Kč společnosti EURO-TREND CZ,s.r.o.

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Brně uložil pokutu společnosti EURO-TREND CZ, s.r.o. Adamov, ve výši 480 000 Kč za porušení zákona o odpadech, a to za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s provozním řádem mobilního zařízení tím, že nádoby s odpadem umístěné v nákladním autě nebyly předány do spalovny a jejich označení nebylo v souladu se zákonem o odpadech, za provoz skladu odpadů v rozporu s provozním řádem skladu odpadů v Adamově, obecně za špatné označení nádob s nebezpečnými odpady, a za porušení povinností při přepravě nebezpečných odpadů. Uvedené skutečnosti hodnotí ČIŽP jako hrubé porušení legislativy na úseku odpadového hospodářství, čemuž odpovídá výše uložená sankce.

Společnost EURO-TREND CZ, s.r.o. Adamov byla inspekcí šetřena v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady již v roce 2004 a byla jí uložena pokuta 50 000 Kč, která byla rozkladovou komisí ministra životního prostředí snížena na 40 000 Kč. 

V dalším roce (2005) byla provedena následná kontrola, která skončila uložením další pokuty tentokrát 50 000 Kč, která nabyla právní moci po mimoodvolacím řízení rozhodnutím komise ministra životního prostředí dne 16.5.2006.

Protože společnost nakládala s odpady i mimo působnost ČIŽP OI Brno, provedl kromě inspektorátu Brno  kontrolu společnosti i inspektorát Praha, a to ve skladu společnosti v obci Škvorec. Výsledkem byla další pokuta ve výši 80 000 Kč, která po odvolacím řízení nabyla dne 24.11.2006 právní moci.

Na jaře roku 2006 odvysílala televize NOVA v pořadu „Na vlastní oči“ reportáž o činnosti společnosti EURO-TREND CZ, s.r.o., Adamov se silnou kritikou ČIŽP, i když se jedná o problematiku také mimo kompetence inspekce. Reportáž byla odvysílána přes upozornění ze strany inspekce, že řízení se jmenovanou firmou není ukončeno a zveřejnění upozorní na rozsah probíhajících šetření.  Odvysílání mělo za následek mimořádné ztížení šetření, poněvadž na rozdíl od tel. reportáže musíme nedostatky nezvratně prokázat.

Musela být provedena řada dalších kontrol, šetření a jednání. Mimo jiné byla opakovaně provedena kontrola ve spalovně odpadů SAKO Brno, a.s., zaměřená na příjem odpadů od firmy EURO-TREND CZ. Z ní vyplynula pokuta i pro tuto spalovnu, a to ve výši 90 000 Kč. Pokuta nabyla právní moci dne 14.12.2006.

Inspekce, jakožto orgán s především sankčními kompetencemi, dále reagovala na neuspokojivý stav podnětem směřovaným na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve kterém žádala o odejmutí souhlasu k provozování zařízení společnosti EURO-TREND. Podnět byl doručen na KÚ dne 24.5.2006 a dne 3.7.2006 byl doplněn pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty.

Dne 11.5.2006 a v dalších dnech byla ze strany ČIŽP opět provedena kontrola ve skladu společnosti v Adamově. Současně Policie ČR prováděla šetření trestního oznámení na pracovníky společnosti. Policii ČR se nepodařilo prokázat zavinění konkrétní osoby, a proto postoupila spisový materiál (asi 100 kg) ČIŽP OI Brno. Inspekce závěr šetření zpracovala v září 2006. Celé šetření bylo komplikované a časově náročné zejména z důvodu soustavného vyhýbání se komunikaci ze strany jednatele společnosti, který nepřebíral korespondenci a nereagoval na žádosti o informace ze strany inspekce. V rámci uvedených kontrol spolupracovala inspekce s Policií ČR a KHS.

Po velice složitém prokazování byla společnosti EURO-TREND CZ, s.r.o. uložena ze strany ČIŽP OI Brno pokuta 480 000 Kč, která nabyla právní moci v současné době, konkrétně dne 27.6.2007.

Ihned po nabytí právní moci, tedy dne 29.6.2007, provedla inspekce další krok, a tím bylo opětovné podání podnětu na KÚ JMK OŽPZ k odejmutí souhlasu k provozování zařízení společnosti EURO-TREND CZ. KÚ byl opět upozorněn na neuspokojivý stav při nakládání s odpady ze strany této společnosti.

Dalším opatřením ze strany ČIŽP bylo neprodlené předání informace o závažném porušení platných zákonů rovněž na místně příslušný Živnostenský úřad. ČIŽP v tomto smyslu podala úřadu přímo podnět na odejmutí živnostenského oprávnění předmětné společnosti.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí