zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K žádostem o podporu je nezbytné stanovisko inspekce

01.08.2007
Obecné
K žádostem o podporu je nezbytné stanovisko inspekce
Jednou z podmínek pro podání žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí je stanovisko České inspekce životního prostředí.
Stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je požadováno k vybraným projektům v osách 1, 2, 3 a 4, a to k žádosti o podporu investiční akce i k závěrečnému vyhodnocení akce. Konkrétně ke všem projektům v ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod, a k vybraným projektům v ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, v ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie a v ose 4 oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Podrobnosti budou uveřejněny v příručce pro uživatele, kterou vydá SFŽP a na webové stránce www.cizp.cz.

PODMÍNKY VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti se podávají u oblastního inspektorátu ČIŽP, který je místně příslušný k lokalitě investiční akce. Tento inspektorát žádost vyřizuje. Místní příslušnost inspektorátů je uvedena na webu ČIŽP. Výjimku tvoří záměry podané v ose 4.1 Integrované systémy energetického využití. Tyto záměry se sice podávají u místně příslušného oblastního inspektorátu, ale vyřizuje je odbor odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP.

K vyjádření ČIŽP přebírá pouze kompletní materiály. Hlavní výčet požadovaných dokumentů, dokládaných k žádosti o podporu pro některé osy je uveden dále. Podrobný seznam požadovaných podkladů pro vyjádření je uveřejněn na webu ČIŽP.

Převzatou kompletní žádost vyřídí příslušný oblastní inspektorát do 30 dnů ode dne převzetí. Pokud materiál není kompletní a ani na upozornění ho žadatel nedoplní, oblastní inspektorát stanovisko nevydá.

Žádost se posuzuje z hlediska přínosu pro životní prostředí, efektivity vynaložených prostředků, úrovně technického řešení, souladu s platnou legislativou a z dalších významných aspektů.

U projektů navržených pro stávající zdroje inspekce promítne do stanoviska i zkušenosti s provozem tohoto zdroje.

CO JE TŘEBA DOLOŽIT KE KAŽDÉ ŽÁDOSTI

1. Identifikaci (právní subjektivitu) žadatele.

2. Kopii vlastní žádosti včetně vyplněného formuláře Žádost o podporu ze SFŽP, s vybranými podklady k formuláři.

3. Stručné a výstižné shrnutí obsahu podkladů s uvedením technického popisu akce a jejího předpokládaného ekologického efektu.

4. V případě, že akce podléhá hodnocení vlivu na životní prostředí (zákona číslo 100/2001 Sb. - EIA), je požadováno vypořádání s požadavky vzešlými z tohoto procesu (stanovisko, nebo závěr zjišťovacího procesu). Popřípadě vyjádření příslušného orgánu, že akce není záměrem nebo změnou záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

5. Stanovisko krajského úřaduz hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje.

HLAVNÍ DOKUMENTY PRO OSY

Dále uvádíme hlavní dokumenty, které budou vyžadovány k posouzení žádosti podle jednotlivých os. Podrobný seznam je uveřejněn na webu ČIŽP a může být pro akce doplněn podle jejich specifika.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1. - Snížení znečištění vod

1. Územní rozhodnutí nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno (pokud již je vydáno, tak vodoprávní povolení plánované akce), nebo územní souhlas podle zákona číslo 183/2006 Sb.

2. Současný stav vypouštění odpadních vod

3. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod.

4. Vyjádření vlastníka (správce, provozovatele) kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) k napojení odpadních vod do jeho zařízení.

5. Kvalita a množství vypouštěného znečištění, které žadatel (projektant, dodavatel) garantuje.

6. Projektová dokumentace (stačí úroveň studie nebo zadání), ze které je zřejmé technické řešení, tj. obsahuje:

- technickou zprávu s popisem řešení,

- hydrotechnické výpočty alespoň v jednoduché formě (hlavně vstup - navrhovanou kapacitu a výstup - kvalitu odtoku) ať už samostatně, nebo v rámci technické zprávy,

- schéma (půdorysné řešení ČOV), ze kterého je možné posoudit skladbu ČOV a jaké typy objektů a zařízení jsou použité,

- návrh způsobu likvidace odpadních produktů ČOV (písek, shrabky, kal).

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno.

2. Projektová dokumentace pro řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro povolovací řízení ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici.

3. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem).

4. Dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2), zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2).

Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

1. Projektová dokumentace pro relevantní řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro relevantní povolovací řízení ke změnám staveb zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici.

2. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2).

3. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2).

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Stanoviska České inspekce životního prostředí budou vydávána k akcím vedoucím k instalacím nových spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší a k rekonstrukcím stávajících zdrojů o instalovaném výkonu rovném nebo vyšším než 2 MW, ve kterých bude trvale spalována pouze biomasa.

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno.

2. Projektová dokumentace pro relevantní řízení vedená podle stavebního zákona a dokumentace pro relevantní povolovací řízení ke stavbám zdrojů a ke změnám staveb zdrojů znečišťování ovzduší vedená podle zákona o ochraně ovzduší, kterou bude mít žadatel k dispozici.

3. Rozptylová studie zpracovaná podle metody rozptylových studií (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2).

4. Zdůvodnění nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů (pokud již není obsahem dokumentace k řízení podle zákona o ochraně ovzduší podle bodu 2).

5. Doklad o trvalém zajištění paliva - biomasy.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

1. Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo podklady, že územní řízení bylo zahájeno.

2. Projektová dokumentace pro relevantní řízení vedená podle stavebního zákona včetně certifikátů k materiálům použitým ke stavbě (požadavek je dán závazností tohoto stupně projektové dokumentace).

3. Odborný posudek vypracovaný odborně způsobilou (autorizovanou) fyzickou nebo právnickou osobou nezávislou na žadateli (podle § 4 odst. 3 zákona č. 388/91 Sb., resp. přílohy č. 4 Směrnice SFŽP pro poskytování podpory).

4. Certifikáty pro výrobky podle § 13 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou vyžadovány je-li předmětem podpory - zavedení výrobků, které budou mít významný přínos v oblasti odpadového hospodářství (účelnost vynaložení prostředků ze SFŽP).

5. Další případné podklady, jejichž potřebu si vyžádá specifikum případu, například stanovisko orgánu ochrany přírody pro odstranění skládek ve zvl. chráněných územích.

AUTOR: Eva Tylová
náměstkyně ředitele ČIŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí