zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dobudování informačního systému pro posuzování vlivů na životní prostředí

06.08.2007
EIA
Dobudování informačního systému pro posuzování vlivů na životní prostředí
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764256
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
11.09.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 147 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

S009995 Informační technologie

 
 
 
Anotace tendru:

Ministerstvo financí SR vypisuje výběrové řízení na dobudování informačního systému pro posuzování vlivů na životní prostředí - část strategického enviromentálního hodnocení. Nabídka do tendru musí být zpracována do 11. 9. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo financií SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, Kontakt: Ministerstvo financií SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, Bratislava, Do rúk: Ing. Miroslav Škvarka, SK-817 82 Bratislava. Tel.: 421 2 5958 2551. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.finance.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Všeobecná štátna správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Dobudovanie informačného systému pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie – časť strategické environmentálne hodnotenie.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 07.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum rozvoja environmentalistiky, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika.
NUTS kód: SK032.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom tejto zákazky je realizácia informačného zabezpečenia posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredníctvom komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie (IS EIA/SEA) – tretej časti, vytvorenie propagačných materiálov zameraných na odbornú a laickú verejnosť, vytvorenie metodických príručiek a časopisu a zabezpečenie odborných workshopov.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72230000, 72200000, 72260000, 72262000, 72254000, 22462000, 80424000, 22213000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
1. Dotvorenie IS EIA/SEA – tretia časť,
2. Vytvorenie propagačných materiálov, metodických príručiek a časopisu o posudzovaní vplyvov na ŽP,
3. Workshopy SEA zamerané pre štátnu správu na posudzovanie vplyvov na ŽP a pre ostatných účastníkov procesu posudzovania vplyvov na ŽP,
4. Monitoring spokojnosti užívateľov IS EIA/SEA a monitoring funkčnosti IS EIA/SEA – tretej časti.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 147 000 EUR.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nepožaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania, ako aj zmluvné záruky, sú podrobne uvedené v bode 15 súťažných podkladov a v prílohe č. 2 súťažných podkladov „Návrh zmluvy na poskytnutie služieb – licenčná zmluva“.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona:
Predloženými profesijnými životopismi (vypracovanými podľa vzoru v prílohe č. 7 súťažných podkladov), dokladmi o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedať za plnenie tohto predmetu zákazky (kľúčoví experti č. 1 - 5) a kópiou príslušného platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u kľúčových expertov č. 1 a 3 - 5.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek u kľúčových expertov č. 1 až 5:
Kľúčový expert č. 1: Vedúci tímu:
1. ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa prírodovedného alebo technického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
3. odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
4. min. 5 rokov odborných skúseností v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
5. v rámci vyššie uvedených 5 rokov odborných skúseností uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže v súlade s bodom 12 životopisu aj participáciu na spracovaní minimálne 25 dokumentácií (pod dokumentáciou sa rozumie zámer, správa alebo posudok), týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, z čoho min. jedna spracovaná dokumentácia sa musí týkať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov (SEA),
6. min. 5 rokov odborných skúseností v oblasti koordinácie/riadenia environmentálnych projektov (koordinácia/riadenia vypracovávania environmentálnych štúdií/dokumentácií alebo koordinácia/riadenie realizácie environmentálnych projektov investičného/neinvestičného charakteru) min. v pozícii projekt manažéra; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 1 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
Kľúčový expert č. 2: Expert pre oblasť informačných systémov:
1. ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 2 preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti programovania v jazyku Delphi 7 s použitím technológie Borland DataSnap (MIDAS); túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 2 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
3. min. 1 odborná skúsenosť v trvaní najmenej 6 mesiacov osobitne zameraná na:
- riadenie IT projektov alebo IT projektových tímov,
- tvorbu informačných systémov v prostredí internetu so zabezpečením a ochranou dát, ktorú musí uchádzač u kľúčového experta č. 2 preukázať v súlade s bodom 11 životopisu,
Kľúčový expert č. 3: Expert pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie, zodpovedný za propagačný materiál
1. ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa prírodovedného alebo technického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
3. odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
4. min. 4 roky odborných skúseností v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
5. v rámci vyššie uvedených 4 rokov odborných skúseností uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže v súlade s bodom 12 životopisu aj participáciu na spracovaní minimálne 20 dokumentácií (pod dokumentáciou sa rozumie zámer, správa alebo posudok), týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
6. min. 1 odborná skúsenosť s návrhom a tvorbou propagačných materiálov zameranej na oblasť životného prostredia; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 3 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
Kľúčový expert č. 4: Expert pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie, zodpovedný za metodické príručky:
1. ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa prírodovedného alebo technického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 4 preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 4 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
3. min. 4 roky odborných skúseností v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 4 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
4. v rámci vyššie uvedených 4 rokov odborných skúseností uchádzač u kľúčového experta č. 4 preukáže v súlade s bodom 12 životopisu aj participáciu na spracovaní minimálne 20 dokumentácií (pod dokumentáciou sa rozumie zámer, správa alebo posudok), týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, z čoho min. 1 spracovaná dokumentácia sa musí týkať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov (SEA),
5. min. 1 odborná skúsenosť s metodickým vyhodnocovaním životného prostredia na národnej alebo regionálnej úrovni prostredníctvom stanovených indikátorov v zmysle Katalógu indikátorov ŽP SR vydaného MŽP SR v roku 2000; túto podmienku účasti uchádzač preukáže u kľúčového experta č. 4 v súlade s bodom 11 životopisu,
Kľúčový expert č. 5: Expert pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie, zodpovedný za časopis:
1. ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa prírodovedného alebo technického smeru; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 5 preukáže dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
2. odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 5 preukáže platným osvedčením o odbornej spôsobilosti,
3. min. 4 roky odborných skúseností v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta č. 5 preukáže v súlade s bodom 11 životopisu,
4. v rámci vyššie uvedených 4 rokov odborných skúseností uchádzač u kľúčového experta č. 5 preukáže v súlade s bodom 12 životopisu aj participáciu na spracovaní minimálne 20 dokumentácií (pod dokumentáciou sa rozumie zámer, správa alebo posudok), týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2005/017-464.08.01/04.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 77-094263 z 20.4.2007.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 24.8.2007 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
11.9.2007 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.11.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
Dátum: 11.9.2007 - 13:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Prechodný fond, č. programu: 2005/017-464.08.01.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 h. na adresu uvedenú v bode I.1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti v lehote uvedenej v bode IV. 3.3 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Celkový rozpočet určený na nákup tohto predmetu zákazky je 147 000 EUR bez DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž na základe § 46 ods.1 písm. c) zákona.
V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť splniť zmluvný záväzok, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou zmluvnou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu.
Prijímateľská inštitúcia: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika.
Konečný prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum rozvoja environmentalistiky, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Štefanovičova 5, SK-817 82 Bratislava. E-mail: cfcu@mfsr.sk. Tel.: 421 2 5958 2551. URL: www.finance.gov.sk. Fax: 421 2 5958 2559.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.7.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí