zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka traktoru s čelním nakladačem, drtiče biologického odpadu a jednonápravového přívěsu

06.08.2007
Odpady
Dodávka traktoru s čelním nakladačem, drtiče biologického odpadu a jednonápravového přívěsu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764252
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
27.08.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 146 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168435 Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů

T178701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)

 
 
 
Anotace tendru:

Obec Zábiedovo vypisuje výběrové řízení na dodávku traktoru s čelním nakladačem, drtiče biologického odpadu a jednonápravového přívěsu. Nabídka do tendru musí být zpracována do 27. 8. 2007. Nabídka musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

03424 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Zábiedovo
IČO: 00 314 994
Obecný úrad, 028 01 Zábiedovo 76
Kontaktné miesto (miesta)
Obecný úrad, Zábiedovo 76
kontaktná osoba: Ing. Ján Banovčan, starosta
tel. č.:/fax: 043 539 26 53
e-mail: zabiedovo@oravanet.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kolesový traktor s čelným nakladačom, drvič biologického odpadu, jednonápravový náves.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Obec Zábiedovo, obecný úrad, 028 01 Zábiedovo 76.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Požadované technické parametre - traktor:
Konštrukcia kolesového traktora: celorámová konštrukcia.
Pohon: 4 x 4.
Motor: menovitý výkon 90 - 100 HP, výrobca motora zhodný s výrobcom traktora.
Spojka: viaclamelová spojka chladená olejom.
Prevodovka: min. 16 prevodových stupňov radených v skupinách, každá skupina s minimálne štyrmi stupňami radenými pod záťažou, reverzná prevodovka, reverz raditeľný pod zaťažením, uzávierka diferenciálu.
Hydraulika: tlakové čerpadlo s výkonom min. 53 l/min., min. dva páry vonkajších hydraulických okruhov.
Zadný vývodový hriadeľ: otáčky zadného vývodového hriadeľa - 540/540E/1 000 ot./min., jednoduchá použiteľnosť koncovky so 6- a 21-drážkovým hriadeľom.
Zadné hydraulické ramená: kategória II. s rýchloupínacími hákmi, min. nosnosť 3 500 kg.
Zadný záves: regulácia zdvihu a rýchlosti manipulácie zadného trojbodového závesu, vzduchové brzdy 1 2-okruhové.
Predná náprava: mechanický pohon predných kolies, hydrostatické riadenie predných kolies, automatická uzávierka predného diferenciálu.
Závažie: predné závažie s min. hmotnosťou 400 kg.
Kabína a osvetlenie: kabína s kúrením, odpružená sedačka, pracovné svletlomety.
2. Požadované technické parametre - čelný nakladač na traktor:
- základný rám na traktore umožňujúci bezbariérový výhľad pri demontovanom čelnom nakladači,
- EURO rýchloupínacie prvky na uchytenie príslušenstva,
- mechanické samovyrovnávanie príslušenstva,
- indikátor hladiny lopaty,
- ovládanie nakladača z kabíny traktora multifunkčnou pákou,
- pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky,
- možnosť jednoduchej montáže a demontáže čelného nakladača.
Príslušenstvo:
- lyžica so šírkou max. 2 000 mm, min. objem 0,7 m3,
- paletizačné vidly.
3. Požadované technické parametre - drvič:
Spracovanie hmoty do priemeru 250 mm.
Náhon kĺbovým hriadeľom.
Minimálny výkon 5m3 štiepky/h.
Minimálny príkon zosúladený s obstarávaným traktorom.
Možnosť odvodu drvenej hmoty na vlek.
4. Vlečka:
- jednonápravový náves,
- trojstranný sklápač - nosnosť 6 - 7 t,
- sklápacie bočnice po ľavej a pravej strane a zadné čelo prívesu,
- regulácia výšky zdvihu do strán,
- uhol vyklápania: dozadu 42o, do strán 60o,
- parkovacia brzda, prevádzkové brzdy 2-okruhové,
- osvetlenie podľa vyhlášky.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29370000-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 29300000-2, 29352000-1.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Kolesový traktor - 1 ks, čelný nakladač - 1 ks, drvič biologického odpadu - 1 ks, vlečka - 1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 500 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 12 mesiacov.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Musia mať právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich splnenie predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v origináli alebo overenej fotokópii nie staršej ako 3 mesiace.
III.2.3.
Ekonomické a finančné postavenie
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 50 %.
2. Dostupnosť záručného a pozáručného servisu - 30 %.
3. Termín dodávky - 20 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 20. 8. 2007. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27. 8. 2007. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: 12 mesiacov.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 27. 8. 2007. Čas: 10.00 h.
Miesto: Obec Zábiedovo, obecný úrad, 028 01 Zábiedovo 76.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpení štatutárnym zástupcom alebo ním splnomocnenou osobou, ktorá predloží splnomocnenie na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia realizácie environmentálnych opatrení - environmentálny fond.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
20. 7. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí