zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2006

05.09.2007
Odpady
Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2006
K poklesu došlo především v produkci podnikového odpadu
Statistickým šetřením Odp 5-01 bylo zjištěno, že v roce 2006 byla celková produkce odpadů v ČR 24,6 mil. tun, což je o 1 % méně vyprodukovaných odpadů než v roce předchozím. K poklesu došlo především v produkci podnikového odpadu, odpad vykázaný obcemi zůstává na přibližně stejné úrovni.

Celková produkce nebezpečných odpadů v roce 2005 činila 1,3 mil. (v roce 2005 1,4 mil. tun).

Činností ekonomických subjektů (podniků) vzniklo celkem 21,3 mil. tun odpadů (v roce 2005 21,8 mil. tun). Z toho bylo 1,3 mil. tun nebezpečných odpadů. Pokles byl zaznamenán v odvětví zemědělství a lesnictví, u odpadu z dolování a těžby, u energetiky a stavebnictví. Naopak produkce průmyslových odpadů a produkce odpadů z dopravy meziročně stoupla. Pokles celkové produkce u podniků o 2 % proti roku 2005 byl způsoben vyřazením některých druhů odpadů z evidence odpadů pro jejich využití původcem odpadu jako suroviny k produkci vlastních výrobků. V roce 2006 byl např. takto vyřazen z evidence původců odpadů v odvětví 40 granulát vyrobený z popílku a následně použitý už jako výrobek na technickou rekultivaci odkališť (v roce 2005 v evidenci ještě uveden jako odpad s kódem nakládání - využití odpadu na rekultivace).

Tab. 1 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2006

v tis. t
 
Celkem 
v tom odpady
Index
2006/2005
nebezpečné
ostatní
Podniková produkce odpadů
21 264
1 290
19 974
98
z toho: oddíl OKEČ 
odpad ze zemědělství a lesnictví
01-02
315
5
310
68
odpad z dolování a těžby
10-14
472
24
447
73
průmyslový odpad
15 - 37
6 866
694
6 172
114
odpad z energetiky 
(mimo radioaktivního)
40
2 075
33
2 043
90
odpad ze stavebnictví
45
8 380
93
8 286
92
odpad z dopravy
60
329
19
310
117
odpad  z odstraňování odpadních vod, pevného odpadu a čištění měst
90
1 218
374
844
106
Odpad z obcí
3 363
17
3 346
106
z toho:   
komunální odpad
3 039
8
3 031
103
Celková  produkce odpadů
24 627
1 307
23 320
99


V tabulce 2 je uvedeno, jakým způsobem byly u ekonomických subjektů (podniků) odpady využity nebo odstraněny na vlastním zařízení producenta nebo u příjemce odpadu.

Celkem bylo v roce 2006 nakládáno s 27,4 mil. tun odpadu, z toho bylo podle kódu nakládání využito (R kódy) celkem 6,5 mil. tun odpadů, odstraněno (D kódy) 6,1 mil. tun odpadů a ostatními způsoby nakládáno (N kódy) s 11,7 mil. tun odpadů. Z celkového množství odstraněných odpadů bylo 80,7 % odstraněno skládkováním a ostatními způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (v roce 2005 73,4 %).

Tab. 2 Způsoby nakládání s odpady v roce 2006

v t
Ukazatel
Celkem
v tom odpady
nebezpečné
ostatní
Nakládání s odpady celkem
27 434 283
1 461 726
25 972 557
v tom:  
produkce podniků v roce 2006
21 263 769
1 290 145
19 973 624
produkce obcí v roce 2006
3 362 526
16 894
3 345 633
odebrané ze skladu
2 637 317
153 647
2 483 669
dovezené ze zahraničí
170 670
1 040
169 631
z toho:
využívání celkem (R kódy)
6 476 486
367 175
6 109 311
v tom:  
využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
650 144
55 784
594 360
recyklace, regenerace
4 266 919
207 887
4 059 032
ostatní způsoby využívání odpadů
448 443
5 964
442 479
úprava odpadů před jejich využitím
1 083 194
97 468
985 726
skladování materiálů před jejich využitím
27 786
72
27 715
odstraňování celkem (D kódy)
6 080 375
630 258
5 450 117
z toho:  
skládkování a ostatní způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
4 909 423
65 259
4 844 164
vypouštění do vodních těles
-
-
-
biologická úprava
278 958
124 979
153 979
fyzikálně-chemická úprava
678 537
320 831
357 706
spalování
69 120
49 169
19 951
úprava odpadů před jejich odstraněním
143 109
68 833
74 276
skladování materiálů před jejich odstraněním
1 224
1 183
41
ostatní způsoby celkem
11 672 703
464 293
11 208 410
z toho:
využití odpadů na terénní úpravy
4 716 370
8 709
4 707 660
předání kalů ČOV k použití
  na zemědělské půdě
36 363
-
36 363
zůstatek na skladu k 31. 12.
2 910 236
116 643
2 793 593
vývoz odpadu do členských zemí EU
1 218 914
12 943
1 205 971
vývoz odpadu do zemí mimo EU
13 136
-
13 136
předání dílů, odpadů pro opětovné  použití
43 576
158
43 418
zpracování autovraku
29 820
19 480
10 340
prodej odpadu jako suroviny
713 498
23 146
690 352
využití odpadu na rekultivace skládek
688 556
-
688 556
ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
986 270
161 540
824 729
kompostování
187 700
-
187 700
biologická dekontaminace
105 077
103 465
1 612
zpracování elektroodpadů
22 217
18 182
4 036

Tab. 3 Způsob nakládání s podnikovými odpady na vlastním zařízení producenta v roce 2006 1)

v t
Způsob nakládání
Celkem
v tom odpady
nebezpečné
ostatní
Využití odpadů – R kódy
1 400 388
125 966
1 274 422
Odstraňování odpadů – D kódy
968 603
66 730
901 873
Ostatní způsoby celkem
1 944 542
212 203
1 732 338
z toho:  
využití odpadů na terénní úpravy apod.
546 215
13
546 201
předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
20 648
0
20 648
vývoz odpadu do členských zemí EU
308 512
12 503
296 009
předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
39 968
99
39 868
zpracování autovraku
2 555
357
2 198
prodej odpadu jako suroviny
213 130
21 774
191 356
využití odpadu na rekultivace skládek
14 964
0
14 964
ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
59 386
18 154
41 232
kompostování
21 559
0
21 559
biologická dekontaminace
38 217
-
-
zpracování elektroodpadu
441
347
94
1) nezahrnuje komunální odpad z obcí

Obce v roce 2006 vykázaly 3,4 mil. tun odpadů. Z toho produkce komunálního a živnostenského odpadu byla 3,0 mil. tun (tj. 296 kg na obyvatele). V roce 2005 vzniklo 288 kg na obyvatele. Produkce komunálního odpadu proti roku 2005 mírně stoupla.
Za pozitivní se dá považovat zvýšení podílu vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2006 .

Data o komunálním odpadu tvoří údaje o odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Do živnostenského odpadu patří odpady podobné komunálnímu odpadu, které vznikají z nevýrobní činnosti a provozu živností, úřadů a škol.

V celkové produkci obcí 3,4 mil. tun jsou zahrnuty i další odpady vykázané obcemi, zejména stavební odpady, odpady z čištění odpadních vod a další odpady zařazené mimo komunální odpad (skupinu 20 Katalogu odpadů).

Podle statistického zjišťování o odpadech bylo v roce 2006 dovezeno do ČR 170,7 tis. tun odpadů (v roce 2005 115,3 tis. tun). Z toho z členských zemí EU činil dovoz 168,2 tis. tun odpadů a 2,5 tis. tun bylo dovezeno ze zemí mimo EU. Mezi dovážené odpady patřily zejména železné a neželezné kovy, plasty a kaučuk, papír a lepenka a odpady z textilního průmyslu.

Další informace budou zveřejněny v publikaci Produkce, využití a odstraňování odpadů v roce 2006, která bude vydána v září 2007.

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Český statistický úřad
Odpady_2006.doc

Zdroj: ČSÚ - http://www.czso.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí