zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Souhrnná zpráva o katastrofálních povodních

14.09.2007
Voda
Souhrnná zpráva o katastrofálních povodních

SEVERNÍ KOREA: Tato zpráva mapuje události přírodní katastrofy a následné škody na území Korejské lidově demokratické republiky, které v současné době představují závažnou humanitární katastrofu.

12.09.2007 Aktualizováno 12.09.2007 16:24:43

Kritické události nastaly 7. srpna 2007, i když prudké deště byly na některých místech zaznamenány již 5. srpna 2007. První část přírodní katastrofy na velkém území Korejské lidově demokratické republiky (dále jen KLDR) můžeme datovat mezi dny 7. srpna až 11. srpna 2007. Přestože byly okamžitě podniknuty kroky na odstraňování vzniklých škod, katastrofy tímto nekončily, neboť pobřežní oblasti zasáhl 13. srpna tajfun.

Televize a rozhlas sice vysílaly varování před vysokými mořskými vlnami, které mají vliv i na zvyšování hladiny řek, ale mnohá místa již byla postižena přerušením dodávek elektrické energie, a varování k nim nedošlo. Silné deště nad územím KLDR po přehnání se tajfunu pokračovaly až do 17. srpna 2007.

Dnes je již možné konstatovat, že deště, které v prvé polovině srpna 2007 postihly KLDR, byly nejsilnější za posledních 40 let a důsledky této přírodní katastrofy jsou mnohonásobně závažnější, než byly důsledky povodní v srpnu 2006.

Postupné sčítání škod
Ještě stále není možné plně vyčíslit škody na lidských životech, obytných domech, školství, zdravotnictví, průmyslu a dopravě, neboť v zemi byla vážně poškozena komunikační i dopravní infrastruktura. Nicméně již ty údaje, které jsou nyní k dispozici, jsou alarmující.

Lidé
V prvních dnech po katastrofě učinili pracovníci humanitárních organizací ve spolupráci se státními úředníky odhad, že bez domova zůstalo přibližně 100.000 lidí, tento odhad byl o několik dní později upřesněn na 215.000 lidí z 37 okresů v 6 provinciích KLDR, ale již v druhé polovině srpna byl tento odhad opět přehodnocen, a to na 300.000 lidí.

Sčítání postižených stále pokračuje, ke konci srpna 2007 výsledky sčítání odhadují, že velmi vážně (i když ne úplně ztrátou domovů, ale ztrátou velké části nebo veškerého osobního majetku) bylo přímo postiženo 970.000 lidí. Ztráty na lidských životech k 20. srpnu 2007 představovaly 221 obětí a k 25. srpnu již 600 obětí, a i tato čísla nadále stoupají.

Informace o pohřešovaných osobách jsou velmi nepřehledné a jejich zdroje se značně různí. To je zřejmě ovlivněno neustálými změnami v těchto údajích, podle toho jak jsou pohřešované osoby nalézány, nebo jak naopak jiní lidé nahlašují úřadům ztráty kontaktů se svými příbuznými a jak úřady tyto informace zvládají (nebo nezvládají) rychle zpracovávat.

Zdravotnictví
Současné odhady předpokládají, že v zemi bylo úplně zničeno nebo velmi vážně poškozeno 40% zdravotnických zařízení = nemocnic, místních ordinací lékařů a míst určených k výdeji léků (lékáren). V důsledku toho chybí velké množství nejzákladnějších léků a také zdravotnického materiálu.

Jaap Timmer z Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě to komentoval slovy: „V situaci, kdy jsou kliniky a nemocnice mimo provoz a dodávky léků jsou přerušeny, se počet postižených lidí značně rychle rozšiřuje, a tito lidé potřebují pomoc…“ Za této situace urychleně předává Populační fond OSN (United Nations Population Fund - UNFPA) do KLDR nouzové balíčky pro porody doma.

Voda
Více než 200 míst, odkud byla dodávána pitná voda obyvatelstvu, bylo zničeno. Vodovodní potrubí rozvádějící vodu do měst a obcí bylo vážně poškozeno na více než 1.600 místech. Vážně bylo poškozeno 30 velkých vodních nádrží, které slouží jako zásobníky pitné vody pro období sucha. Zničeno bylo také více než 450 velkých čerpacích stanic sloužících pro zásobování zemědělských oblastí užitkovou vodou.

Na více než 800 místech došlo k vážnému zhroucení říčních břehů, což vede v některých místech k narušení říčních toků a zaplavování obytných a zemědělských oblastí. Bylo vážně poškozeno 10 úseků pobřežních hrází, které měly bránit pronikání přílivové vody do řek a zvyšování hladiny v řekách.

Za této situace přislíbila Světová zdravotnická organizace OSN (United Nations - World Health Organization - WHO) dodání 80.000 tablet na čištění vody – jedna tableta vyčistí 20 litrů vody. United Nations International Children’s Emergency Fund přislíbil dodat 500 sad zařízení na čištění vody do rodin, zatím přesně neurčené množství tablet na čištění vody pro 30.000 rodin a chlorid vápenatý na desinfekci a vyčištění vodních zdrojů.

Ve výčtu škod souvisejících s vodou a využitím vody považuji za nutné také uvést, že na pobřeží bylo zničeno více než 2.000 hektarů saltern na zpracování soli z mořské vody.

Státní instituce a průmysl
Bylo zničeno nebo poškozeno více než 8.000 škol, svou činnost zastavilo několik tisíc zařízení poskytujících sociální péči nebo péči o staré lidi.

Mezi nejdůležitějšími průmyslovými podniky, které byly zničeny, jsou rudné doly Komdok a metalurgický a strojírenský komplex Taean. Bylo zaplaveno 90 uhelných dolů v oblastech Tokchon, Pukchang, Chonnae, voda také odplavila z těchto oblastí i několik set tisíc tun již vytěženého uhlí určeného pro průmyslovou výrobu a také pro zásobování obyvatelstva v blížícím se zimním období.

Zničeno nebo vážně poškozeno bylo dalších 400 velkých průmyslových podniků a více než 1000 středních a malých podniků. V důsledku poškození dopravních a energetických sítí a v důsledku částečného zaplavení vodou se zastavila práce v dolech a lomech v oblastech Unpha a Yonphung.

Energetika
Byl zničen nespočet transformátorových stanic a sloupů místního elektrického vedení a také více než 800 elektrických stožárů pro přenos vysokého napětí. Byla závažně poškozena konstrukce velkých vodních přehrad Pujongang a Thongchon, což vedlo k zastavení provozu dvou velmi důležitých vodních elektráren.

Doprava
Vedení železnice odhaduje, že bylo odplaveno 78.000 kubických metrů železničních náspů, což vedlo k přerušení železnice na více než 100 místech, dále byly zaplaveny a vážně poškozeny čtyři železniční tunely. Na více než 200 místech byly strženy zdi, které zpevňovaly horské svahy a chránily železnici před sesuvy půdy.

Veškeré hlavní úseky železnice v zemi byly přerušeny a provoz se zastavil. Hlavní silnice (silnice první třídy) v délce 600 km byly přerušeny na více než 2.000 místech. Poškozena a přerušena je i dálnice Pyongyang-Kaesong a dálnice Pyongyang-Wonsan. Vážně poškozeno bylo také více než 2.200 mostních konstrukcí v celé zemi.

Hlavní město
Vážné škody utrpělo i hlavní město Pyongyang. Silné deště postihovaly hlavní město po všechny dny od 7. do 11. srpna 2007, jejich úhrn byl o 224 mm vyšší než v období největších dešťů, které v minulosti Pyongyang postihly (25.-29. srpna 1967) před čtyřiceti lety. Kritická situace nastala 11. srpna 2007 okolo 21.00 hodin, kdy řekou Taedong protékalo 13.650 kubických metrů za sekundu, a vznikly vážné problémy s ovládáním hrází, které běžně regulují hladinu vody v řece s ohledem na příliv Západního Korejského moře.

Ulice a řídící centra infrastruktury městských částí Pothonggang, Mangyongdae a Phyongchon byly zaplaveny do výše tří metrů, byla přerušena městská doprava i dodávky vody a elektřiny. V hlavním městě přišlo o domov 6.400 rodin, zničeno bylo 300 státních úředních budov.

Podzemní dráha (metro) byla vážně poškozena na 30 místech. Zničeno bylo také 2.300 hektarů zemědělské půdy v oblasti Kangnam a zaplaven byl i ostrov Turu v městské části Rakrang – tedy 2 největší zdroje čerstvé zeleniny pro hlavní město.

Zemědělství
Odplaveno nebo zaplaveno a zničeno bahnem bylo:
26.000 hektarů polí rýže a jiných plodin v provincii Jižní Phyongan
20.000 hektarů polí rýže a jiných plodin v provincii Jižní Hwanghae
37.000 hektarů polí rýže a jiných plodin v provincii Severní Hwanghae

Tato ztráta představuje zničení 11% - té nejkvalitnější - zemědělské půdy v KLDR a dramatickou ztrátu letošní úrody v místech, která byla považována za „obilnici“ KLDR. Dále bylo zničeno 185.000 hektarů ostatní zemědělské půdy (polí se střední a nižší kvalitou půdy, luk, pastvin apod.).

Důsledky katastrofy
Snažil jsem se shrnout veškeré zásadní škody, tak jak je můžeme sledovat v posledních týdnech. Čísla, která uvádím, nejsou stoprocentně přesná, tam kde píši „více než“, to znamená, že toto číslo již bylo mírně přesaženo a jsou známy další škody, které stávající údaj ještě navýší, ale tyto nové údaje ještě nebyly úplně sečteny.

Snažil jsem se vyhnout zbytečným podrobnostem o jednotlivých množstvích vysokých srážek v konkrétních dnech a podobně, neboť jsem strávil srovnáváním mnoha podrobných údajů více než týden a dospěl jsem k závěru, že pro základní obraz zkázy v KLDR budou stačit dramatické příklady a závěrečná čísla.

Je důležité si uvědomit, že katastrofou byla postižena země, která již více než deset let prožívá vážné hospodářské problémy, která již před touto katastrofou prošla povodněmi v polovině devadesátých let a také povodněmi v srpnu 2006, a neměla tudíž možnost oživit plně své zemědělství a průmysl po předchozích problémech.

Tedy stojíme před obrazem země již několik let strádající nedostatkem léků, potravin a marně bojující s řadou závažných infekčních onemocnění. Současná katastrofa všechny tyto předcházející problémy ještě více znásobuje.

Americký prezident Bush řekl: „…američtí občané mají soucit a obavy o obyvatele Severní Koreje…“ Generální tajemník OSN Ban Ki Moon a velvyslanec KLDR při OSN Pak Gil Yon se sešli v New Yorku a konzultovali současnou situaci v KLDR, generální tajemník OSN Ban Ki Moon přislíbil veškerou možnou pomoc ze strany organizací podléhajících OSN a vyzval k pomoci i mezinárodní společenství. Pomoc byla přislíbena z mnoha různých míst. Musíme si však uvědomit, že příslib pomoci ještě neznamená skutečnou realizaci tohoto příslibu.

Po předchozích problémech se v KLDR nachází 1.900.000 osob, které již před letošními srpnovými povodněmi označil Světový potravinový program (United Nations World Food Programme – WFP) za zvláště ohrožené (děti, těhotné a kojící ženy, staří lidé, dlouhodobě nemocní lidé apod.) Nyní po letošních srpnových povodních k těmto lidem přibude minimálně 800.000–900.000 nově ohrožených lidí.

V druhé polovině srpna sice WFP vydal ze svých skladů přímo v KLDR 5.700 tun potravin pro některé osoby postižené povodněmi, ale tím vyčerpal veškeré své zásoby. Důležité je uvědomit si, že to byly zásoby původně určené pro pomoc výše zmíněným 1.900.000 osobám, které již před letošními srpnovými povodněmi označil WFP za zvláště ohrožené.

Další nejnutnější potravinová pomoc pro nejbližší dny a týdny do KLDR, kterou je však nutné teprve zakoupit, je ze strany WFP odhadována na 5.000.000 ale spíše až 6.000.000 US Dolarů. Ale WFP neměl peníze ani na předchozí skupinu ohrožených osob, neboť nakonec z 1.900.000 lidí poskytl od června 2006 do července 2007 jednorázový potravinový balík jen 700.000 lidem.

Přitom WFP nyní shání zároveň finanční prostředky na pomoc lidem, kteří byli postiženi povodněmi v jižní Africe a zemětřesením v Peru. Tedy bylo by naivní si myslet, že organizace podléhající OSN a vlády dalších států skutečně poskytnou vše, co slíbily. Bohužel politici mluví krásná slova, ale zatím teče voda a lidé umírají hlady a na infekční nemoci.

Proto není možné čekat, že OSN a vlády jiných států vše vyřeší. Je nutné, abychom i my, církve a nevládní organizace, hledali další zdroje a pomohli lidem v KLDR podle našich vlastních možností.

Obracím se tedy na církve a misijní organizace, které mohou pomoci, s naléhavou prosbou o materiální pomoc i o modlitby. Jsem vděčný, že jste této mé mimořádné zprávě věnovali čas a pozornost.

Zdroj: Východní misijní kongregace Autor: Jaroslav Ignatius Vokoun

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí