zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - TACIS - Zařízení na zpracování tuhého radioaktivního odpadu pro jadernou elektrárnu Rovno

17.09.2007
Odpady
EuropeAid - TACIS - Zařízení na zpracování tuhého radioaktivního odpadu pro jadernou elektrárnu Rovno
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764772
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - TACIS  
 
* Země: 
Ukrajina  BusinessInfo.cz - Ukrajina" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/ukrajina/1000905/">(teritoriální informace Ukrajina) 
 
* Datum uzávěrky:  
03.01.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 176 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

 
 
 
Anotace tendru:

Konkrétním cílem projektu je příprava radioaktivního odpadu a jeho následné zpracování za použití špičkového technologického vybavení a s uplatněním superzhutňování a cementace. Finálním výrobkem bude produkt o vysoké hustotě, který bude vhodný ke střednědobému skladování nebo likvidaci a který bude splňovat požadavky ukrajinských norem a předpisů. Využitím pokročilého vybavení s maximální úrovní mechanizace a automatizace dojde ke snížení doby, po kterou jsou zaměstnanci vystavení radioaktivnímu odpadu. Nejmodernější řídící systémy s minimem regulovaných parametrů by měly umožnit účinnou reakci v případě havárie. Systém by měl navíc minimalizovat množství radioaktivního odpadu, který se nahromadí na sběrných plochách v důsledku provozu a údržby JE.
Mezi nová zařízení spadají:
— vyhledávací zařízení;
— rozdělovací a třídící zařízení;
— superzhutňovací zařízení;
— měření aktivity;
— cementační zařízení;
— rozhraní s nezbytnými pomocnými systémy.
Do rozsahu dodávek bude dále spadat konkrétní návrh zařízení, výroba v souladu s dohodnutým programem zajištění jakosti, vypracování dokumentu nazvaného „technické specifikace dodávek“, certifikace v souladu s požadavky ukrajinských předpisů, podpora procesu udělování licence, provedení uvolňovacích zkoušek, doručení na místo instalace a dohled nad instalací, nad uvolňovacími zkouškami prováděnými na místě instalace a nad zprovozněním; a dále pak poskytnutí návrhové dokumentace, pokynů pro provoz a údržbu, zaškolení personálu konečného uživatele, podpora údržby (poprodejní), všechny zvláštní nástroje a vybavení pro běžný provoz a údržbu, náhradní díly (v případě jejich zakoupení) a záruka dle zakázky na dodávky.
Výběrové řízení bude rozdělené do 5 položek.
Uchazeči mohou předkládat nabídku na 1 nebo více položek.
Hodnocení bude provedeno po jednotlivých položkách a dle hodnotících kritérií zahrnutých v zadávací dokumentaci.
Rozsah dodávky je následující:
Položka č. 1: U1.01/06A-Lot1 „Vyhledávací zařízení“;
Položka č. 2: U1.01/06A-Lot2 „Rozdělovací a třídící zařízení“;
Položka č. 3: U 1.01706A-Lot3 „Superzhutňovací zařízení“;
Položka č. 4: Ul .01/06A-Lot4 „Měření aktivity“;
Položka č. 5: U1.01/06A-Lot5 „Cementační zařízení“.

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 3. ledna 2008.

 
Popis tendru (Angličtina):

B-Brussels: Tacis — solid radioactive waste treatment facility for Rovno nuclear power plant

Supply procurement notice

Location — Kuznetsovsk, Ukraine
1. Publication reference:
EuropeAid/125185/D/SUP/UA
2. Procedure:
International open procedure.
3. Programme:
Tacis.
4. Financing:
Tacis Nuclear Safety Action Programme 2006.
5. Contracting authority:
Energoatom, Kiev, Ukraine.

Contract specifications

6. Description of the contract:
The specific objective of the project is radwaste preparation and subsequent treatment with the use of high-technology equipment and with the application of supercompacting and cementation. The end product is a high-density product suitable for intermediate-term storage or disposal and compliant with the requirements of Ukrainian standards and regulations. The use of advanced equipment with the maximal level of mechanization and automation will reduce the time personnel spend in contact with radwaste. The state-of-the art control systems with the minimum of controlled parameters should allow effective response in case of emergency. Also, the system should minimise the amount of radwaste accumulated at the storage areas as a result of NPP operation and maintenance.
The new facilities will consist of:
— retrieval facility;
— fragmentation and sorting facility;
— supercompactor facility;
— activity measurement;
— cementation facility;
— interfaces with necessary auxiliary systems.
The scope of supply will include the specific design of the equipment, manufacturing in accordance with the agreed quality-assurance programme, development of the `technical specification for supply` document, certification in accordance with the Ukrainian regulatory requirements, support to licensing, performance of the acceptance testing, delivery to the site and the supervision of the installation, of the site acceptance tests and of the commissioning; furthermore, the provision of the design documentation, operating and maintenance instructions, training to the end user`s personnel, maintenance support (after sales), all special tools and equipment for the normal operation and maintenance, spare parts (if purchased) and the warranty as per supply contract.
7. Number and titles of lots:
The tender will be divided into 5 lots.
Each tenderer may tender for 1 or more lots.
The evaluation will be performed lot by lot based on the evaluation criteria included in the tender dossier.
The scope of the supply is the following:
lot 1: U1.01/06A-Lot1 `Retrieval facility`;
lot 2: U1.01/06A-Lot2 `Fragmentation and sorting facility`;
lot 3: U 1.01706A-Lot3 `Super Compaction facility`;
lot 4: Ul .01/06A-Lot4 `Activity measurement`;
lot 5: U1.01/06A-Lot5 `Cementation facility`.

Terms of participation

8. Eligibility and rules of origin:
Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see point 22 below). All goods supplied under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation is also open to international organisations. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the `Practical guide to contracts procedures for EC external actions`.
10. Number of tenders:
Tenderers may submit only 1 tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender were accepted for more than 1 lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee:
Tenderers must provide tender guarantees of EUR 30 000 for lot 1, EUR 30 000 for lot 2, EUR 20 000 for lot 3, EUR 20 000 for lot 4 and EUR 20 000 for lot 5 when submitting their tender. These guarantees will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. These guarantees will be called upon if tenderers do not fulfil all obligations stated in their tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderers will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. These guarantees must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after tenderers receive the contract signed by the contracting authority.
If the selected tenderers fail to provide such guarantees within this period, their contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer who had submitted the next-best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An optional information meeting/site visit will be held on 17–19.10.2007 at Rovno NPP, 34400 Kuznetsovsk, Rovno Region, Ukraine.
Tenderers who intend to participate are requested to announce their visit, including the passport particulars of their representative(s), via fax or e-mail, at the latest by 5.10.2007 to:
Mr M. Kolesnichenko, Rovno NPP, 34400 Kuznetsovsk, Rovno Region, Ukraine. Tel. (380) 363 66 41 15. Fax (380) 363 62 10 74. E-mail: sais@rnpp.atom.gov.ua and/or SCU.OSA.Rivne@ukrpost.ua.
For security reasons, tenderers are informed that in case of late confirmation of attendance, the access to visited rooms could be limited to non-controlled areas only or even that access to the nuclear power plant premises could be refused.
Visits by individual prospective tenderers during the tender period other than this site visit for all prospective tenderers cannot be permitted.
14. Tender validity:
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of implementation:
From contract signature until the provisional acceptance.

Selection and award criteria

16. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.e. item 3 of the tender form for a supply contract):
a) the average annual turnover of the tenderer for the last 3 completed accounting years must exceed the amount of the offer.
2) Professional capacity of tenderer (based on i.e. items 4 and 5 of the tender form for a supply contract):
a) for each lot, the tenderer has at least 10 staff working in the field related to this project.
3) Technical capacity of tenderer (based on i.e. items 5 and 6 of the tender form for a supply contract):
a) for each lot, the tenderer has successfully implemented (equipment delivered) at least 1 contract for a similar project in the past 5 years;
b) for tenderers (leader and consortium members if any) and manufacturers, certification of quality assurance according to ISO 9001 standard or equivalent.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them.
It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator.
17. Award criteria:
Price.

Tendering

18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet address: europa.eu.int
The tender dossier is also available from the contracting authority.
Tenders must be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Please note that access to the technical specifications will be given to the applicants upon request in writing to:
EuropeAid-ENPI-TENDERS@ec.europa.eu
. Fax (32-2) 292 100 2, mentioning the publication reference EuropeAid/125185/D/SUP/UA.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to the above address (mentioning the publication reference shown in point 1: EuropeAid/125185/D/SUP/UA) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19. The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier shall be published on the EuropeAid website at: ec.europa.eu
19. Deadline for submission of tenders:
All tenders must be submitted before 3.1.2008 (16:00), Central European Time, at the following address:
— either by recorded delivery (official postal service) to the address below:
European Commission, EuropeAid Co-operation Office, attn: Mrs Maryse Kuypers, Office J54 2/217, Avenue du Bourget 1, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— or hand delivered (including courier services) directly in return of a signed and dated receipt to the address below:
European Commission, EuropeAid Co-operation Office, attn: Mrs Maryse Kuypers, Office J54 02/217, Avenue du Bourget, 1, B-1140 Bruxelles/Brussel.
Opening hours: 09:00–17:00 Mondays–Thursdays, 09:00–16:00 Fridays.
Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session:
The tenders will be opened in public session on 10.1.2008 (11:00) at the following address:
European Commission, EuropeAid Cooperation Office, Rue Joseph II, 54, B-1049 Bruxelles/Brussel.
21. Language of the procedure:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis:
Council Regulation (EC, Euratom) No 99/2000 of 29.12.1999 concerning the provision of assistance to the Partner States in eastern Europe and central Asia, as amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 of 21.11.2005 on access to Community external assistance.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí