zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka odpadních nádob z plastů

25.09.2007
Odpady
Dodávka odpadních nádob z plastů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764886
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace Rumunsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
12.11.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 183 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Comuna Runcu vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 12. 11. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v rumunštině.

 
Popis tendru (Rumunština):

RO-Runcu: Containere din plastic pentru deşeuri
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Produse

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT:
Comuna Runcu (Consiliul Local al Comunei Runcu), Consiliul Local Runcu, Contact: Adi Cimpeanu, RO-217390 Runcu. Tel. 40 253 27 94 00. E-mail: cimpeanuadi@yahoo.com. Fax 40 253 27 88 18.
Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE):
Autoritate regională sau locală.
Servicii publice generale.
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante: nu.

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziţie bunuri - europubele, com. Runcu, jud. Gorj.
II.1.2) Tip de contract şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Produse.
Cumpărare.
Locul principal de livrare: Sediul autorităţii contractante - Consiliul Local Runcu, com. Runcu, jud. Gorj.
II.1.3) Anunţul implică:
Un contract de achiziţii publice.
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru:
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
Achiziţie europubele 240 l - 5000 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice):
25223300.
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa Acordului Privind Contractele De Achiziţii Publice (GPA):
Nu.
II.1.8) Împărţire în loturi:
Nu.
II.1.9) Vor fi acceptate variante:
Nu.
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul:
Achiziţie europubele 240 l - 5000 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 145 000 EUR.
II.2.2) Opţiuni:
Nu.
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE:
Durata în luni: 3 (începând cu data atribuirii contractului).

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate:
Garanţia de participare 9.000 lei - Garanţie de bună execuţie - 5 % din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele condiţii de finanţare şi modalităţi de plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:
Conform procedurilor aplicate proiectelor finanţate prin PHARE.
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asocierea pentru depunerea unei oferte comune (art. 44/OUG 34/2006).
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale:
Da.
Conform cerinţelor impuse de proiectele cu finanţare PHARE, descrise în documentaţia de atribuire.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Operatorii economici trebuie să deţină: Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (forma completă)/Statutul societăţii şi actele adiţionale, după caz, actul constitutiv/aut. de funcţionare/alte echivalente; pers. jur. străine (traducere în limba română, legalizată). Cerinţă obligatorie: doumente doveditoare privind forma de înregistrare/apartenenţă profesională.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Bilanţuri contabile pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, să fie de cel puţin 3 ori valoarea contractului. Profit net pozitiv pe ultimul an contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnică:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate Experienţa generală 3 ani. Sistemul de management al calităţii. Echipament necesar derulării proiectului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Minim 3 contracte de furnizare similare ca valoare şi complexitate. Documente care să ateste aceste livrări, mostre, descrieri, fotografii, fişe tehnice.
III.2.4) Contracte rezervate:
Nu.
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:
Nu.
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective:
Nu.

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIP DE PROCEDURĂ
IV.1.1) Tip de procedură:
Licitaţie deschisă.
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului:
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică:
Nu.
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
PHARE 1/2007.
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract:
Nu.
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare sau a documentului descriptiv
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 5.11.2007 - 16:00.
Documente de plată:
Preţul: 500 RON.
Condiţii şi modalitate de plată: Depunere la casieria C.L. Runcu a contravalorii în numerar.
IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
12.11.2007 - 16:00.
IV.3.5) Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaţilor selectaţi:
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare:
Română.
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta:
Durată în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:
Data: 13.11.2007 - 10:00.
Locul: Sala de şedinţe a Consiliului Local Runcu, com. Runcu, jud. Gorj
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da.
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor, conf. art. 33, din HGR nr. 925/2006. Observatori din partea M.F.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC:
Nu.
VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE:
Da.
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): Program de coeziune economică şi socială PHARE 2004.
VI.3) ALTE INFORMAŢII:
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac:
Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, RO-030084 Bucureşti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel. 40 21 310 46 41. URL: www.cnsc.ro. Fax 40 21 310 46 42.
Organismul competent pentru procedurile de mediere:
Curtea de Apel Craiova, bld. Nicolae Titulescu nr. 4, RO-200188 Craiova. E-mail: cacraiova@just.ro. Tel. 40 251 41 85 68. URL: www.portal.just.ro. Fax 40 251 41 56 00.
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac:
Precizări privind termenul (termenele) limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac:
Viceprimar - Cimpeanu Adi, com. Runcu, sat Runcu, jud. Gorj, RO-217390 Runcu. E-mail: cimpeanuadi@yahoo.com. Tel. 40 724 21 52 59. Fax 40 253 27 88 18.
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ:
20.9.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí