zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka laboratorního vybavení pro ekologické a potravinářské laboratoře

11.10.2007
Obecné
Dodávka laboratorního vybavení pro ekologické a potravinářské laboratoře
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765100
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Jordánsko  BusinessInfo.cz - Jordánsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/jordansko/1001374/">(teritoriální informace Jordánsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.12.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 194 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T060000 Blíže neurčeno - Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

T130000 Blíže neurčeno - Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky

T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Předmětem této zakázky bude doručení, instalace, uvedení do provozu, údržba, popřípadě zaškolení, záruční služby a poprodejní služby ve vztahu k laboratornímu vybavení v případě ekologických a potravinářských laboratoří, Aqaba – Jordánsko.
Položka; vybavení:
I. Všeobecné laboratorní vybavení;
II.GC s vysokým rozlišení;
III. Loď;
IV. Vozidla pro dopravu vzorků.

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 17. prosince 2007.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

JO-Aqaba: MEDA – Dodávka laboratorního vybavení pro ekologické a potravinářské laboratoře

Aqaba – Jordánsko

Oznámení o veřejné zakázce na dodávku
1. Referenční číslo:
EuropeAid/125887/D/SUP/JO
2. Řízení:
Otevřené.
3. Program:
MEDA.
4. Financování:
Finanční dohoda č. JOR/AIDCO/2002/0525.
5. Veřejný zadavatel:
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), P.O. Box 2565, Aqaba 77110, Jordánsko (decentralizovaná nabídková řízení).

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Předmětem této zakázky bude doručení, instalace, uvedení do provozu, údržba, popřípadě zaškolení, záruční služby a poprodejní služby ve vztahu k laboratornímu vybavení v případě ekologických a potravinářských laboratoří, Aqaba – Jordánsko.
7. Počet a názvy položek:
Položka; vybavení:
I. Všeobecné laboratorní vybavení;
II.GC s vysokým rozlišení;
III. Loď;
IV. Vozidla pro dopravu vzorků.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřená pro všechny právnické osoby, které se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z 27 členských států Evropské unie a z přijímajících zemí a území programu MEDA (zemí a území regionů, které jsou kryté a/nebo oprávněné nařízením Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23.7.1996 (MEDA) ve znění nařízení Rady (ES) č. 780/98, nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 a nařízení Rady (ES) č.2112/2005), a 3 zemí Evropského hospodářského prostoru (EEA) (Islandu, Lichtenštejnska a Norska) a kandidátských zemí (Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie) ve znění nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství, a dalšími zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci něhož je zakázka financována (viz níže bod 22). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z 1 nebo více z těchto zemí. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí podat podepsané prohlášení, zahrnuté do formuláře nabídky pro zakázku na dodávky, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v bodě 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce Evropských společenství.
10. Počet nabídek:
Uchazeči mohou předložit pouze 1 nabídku pro každou položku. Nabídky na části položky nebudou brány v úvahu. Každý uchazeč může ve své nabídce uvést, že poskytne slevu v případě, že jeho nabídka bude přijata. Uchazeči nesmí podat nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro dodávky, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky
Položka; vybavení; výše záruky:
I. Všeobecné laboratorní vybavení; 1% z předložené nabídky;
II. GC s vysokým rozlišením; 1% z předložené nabídky;
III. Loď; 1% z předložené nabídky;
IV. Vozidla pro přepravu vzorků; 1% z předložené nabídky,
při předložení jejich nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po ukončení nabídkového řízení a úspěšnému (úspěšným) uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka propadne v případě, že uchazeč nesplní závazky uvedené ve své nabídce.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být dodána s navrácením spolupodepsané smlouvy nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Žádná informační schůzka se neplánuje.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba realizace:
Položka; vybavení; dodání realizace:
I. Všeobecné laboratorní vybavení; 4 měsíce;
II.GC s vysokým rozlišením; 5 měsíců;
III. Loď; 4 měsíce;
IV. Vozidla pro přepravu vzorků; 4 měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě mj. bodu 3 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
(a) průměrný roční obrat uchazeče za poslední 3 finanční roky, za které bylo účetnictví uzavřeno, musí přesahovat 2násobek hodnoty finanční nabídky za všechny položky.
2) Profesionální způsobilost uchazeče (na základě bodu 4 a 5 formuláře přihlášky pro zakázky na dodávky):
(a) uchazeč musí mít alespoň 3leté zkušenosti v následujících oblastech:
v případě položek č. (1) a (2): dodávka, instalace, uvedení do provozu, případné školení a údržba laboratorního vybavení;
(b) v případě položek č. III a IV: alespoň 3 zakázky/projekty, v rámci kterých uchazeče(i) poskytl(i) podobné vybavení za poslední tři (3) roky;
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodu 5 a 6 formuláře přihlášky pro zakázky na dodávky):
(a) uchazeč musí poskytnout alespoň 2 reference o doručení, instalaci a zprovoznění podobného zboží v podobném rozsahu.
(b) mimoto musí být uchazeč schopný zajistit údržbu během záruční doby a nabídnout uchazečem a/nebo výrobcem (výrobci) autorizovaná servisní místa pro nabízené položky, která pokrývají místa dodání.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek se konsorcium hospodářských subjektů může spolehnout na kapacity členů konsorcia nebo jiných subjektů.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Základním výběrovým kritériem bude cena. Zakázka bude zadána nejlevnější, administrativně a technicky vyhovující nabídce.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je dostupná na následujících internetových adresách:
ec.europa.eu,
www.is-aseza.org
Zadávací dokumentaci lze rovněž získat od veřejného zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře pro zakázku na dodávky, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na tuto adresu:
Mr Samer Tarawneh, IS-ASEZA Programme Coordinator, Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), P.O. Box 2565, Army Street, Al-Sallal Building, 3rd Floor, 77110 Aqaba, Jordánsko. Fax: (962-3) 209 10 79. E-mail: starawneh@aseza.jo.
(s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek. Případná vysvětlení ohledně zadávací dokumentace budou uveřejněna na internetové stránce EuropeAid: ec.europa.eu
19. Lhůta pro podání nabídek:
17.12.2007 v 11:00 místního času.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
17.12.2007 v 13:00 místního času.
21. Jazyk řízení:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
22. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23.7.1996 v pozdějším znění nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27.11.2000.
Nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005.

 
Popis tendru (Angličtina):

JO-Aqaba: MEDA — supply of laboratory equipment for the environmental and food laboratories

Aqaba — Jordan

Supply procurement notice
1. Publication reference:
EuropeAid/125887/D/SUP/JO
2. Procedure:
Open.
3. Programme:
MEDA.
4. Financing:
Financing agreement No JOR/AIDCO/2002/0525.
5. Contracting authority:
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), P.O. Box 2565, Aqaba 77110, Jordan (decentralised tender procedures).

Contract specifications

6. Description of the contract:
The subject of the contract shall be the delivery, installation, commissioning, maintenance, training where applicable, warranty service and after-sales service of laboratory equipment for environmental and food laboratories, Aqaba — Jordan.
7. Number and titles of lots:
Lot; equipment:
I. General lab equipment;
II.GC high resolution;
III. Boat;
IV. Cars for transport of samples.

Terms of participation

8. Eligibility and rules of origin:
Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers of the 27 Member States of the European Union and the beneficiary countries and territories of the MEDA programme (countries and territories of the regions covered and/or authorised by Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23.7.1996 (MEDA) as amended by Council Regulation No 780/98, Council Regulation (EC) No 2698/2000 and Council Regulation (EC) No 2112/2005), and the 3 countries of EEA (Iceland, Liechtenstein and Norway) and the candidate countries (Turkey, Croatia and FYROM) as amended by Council Regulation (EC) No 2112/2005 of 21.11.2005 on access for Community External Assistance and other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 22 below). All goods supplied under this contract must originate in 1 or more of these countries. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed.
9. Grounds for exclusion:
Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide to contracts procedures for EC external actions.
10. Number of tenders:
Tenderers may submit only 1 tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of
Lot; equipment; guarantee amount:
I. General lab equipment; 1% of the submitted offer;
II. GC high resolution; 1% of the submitted offer;
III. Boat; 1% of the submitted offer;
IV. Cars for transport of samples; 1% of the submitted offer,
when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee:
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10 % of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity:
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of implementation:
Lot; equipment; implementation period:
I. General lab equipment; 4 months;
II.GC high resolution; 5 months;
III. Boat; 4 months;
IV. Cars for transport of samples; 4 months.

Selection and award criteria

16. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form for a supply contract):
(a) the average annual turnover of the tenderer for last 3 financial years for which accounts have been closed shall exceed 2 times the value of the financial proposal of the tender for all lots.
2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. points 4 and 5 of the tender form for a supply contract):
(a) the tenderer must have at least 3 years experience in the following fields:
for lots (1) and (2): delivery, installation, commissioning, training (where applicable) and maintenance of laboratories equipments;
(b) for lot III and IV: at least 3 contracts/projects where the tenderer(s) has provided similar equipment during the last three (3) years.
3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the tender form for a supply contract):
(a) the tenderer shall provide at least 2 references of delivery, installation, and commissioning of similar items and amount.
(b) in addition to the above, the tenderer shall be capable of ensuring maintenance during the warranty period by providing service points authorized by tenderer and/or the manufacturer(s) for the items tendered, covering the locations of delivery.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Under the same conditions, a consortium of economic operators may rely on the capacities of members of the consortium or of other entities.
17. Award criteria:
The sole award criteria will be the price. The contract will be awarded to the lowest administrative and technically compliant tender.

Tendering

18. How to obtain the tender dossier:
The tender dossier is available from the following Internet addresses:
ec.europa.eu,
www.is-aseza.org
The tender dossier is also available from the contracting authority. Tenders must be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:
Mr Samer Tarawneh, IS-ASEZA Programme Coordinator, Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), P.O. Box 2565, Army Street, Al-Sallal Building, 3rd Floor, 77110 Aqaba, Jordan. Fax: (962-3) 209 10 79. E-mail: starawneh@aseza.jo.
(mentioning the publication reference shown in point 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in point 19. The contracting authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications to the tender dossier shall be published on the EuropeAid web site at ec.europa.eu
19. Deadline for submission of tenders:
17.12.2007 (11:00), local time.
Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session:
17.12.2007 (13:00), local time.
21. Language of the procedure:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis:
Council regulation (EC) No 1488/96 of 23.7.1996 amended by Council regulation (EC) No 2698/2000 of 27.11.2000.
Council Regulation (EC) No 2698/2000 and Council Regulation (EC) No 2112/2005.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí