zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka recyklačního zařízení

15.10.2007
Odpady
Dodávka recyklačního zařízení
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765159
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiné  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
19.11.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 197 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 
 
 
Anotace tendru:

Polská organizace Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. vypisuje výběrové řízení na dodávku recyklačního zařízení.

Lůta pro doručení nabídek je 19.11.2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Chorzów: Urządzenia do recyklingu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, Kontakt Dział Handlowy, Do wiadomości Monika Januszewska Specjalista ds. Zamówień Publicznych, PL-41-503 Chorzów. Tel. 48 32 249 56 80. E-mail sekretariat.pts-alba@alba.com.pl. Faks 48 32 241 42 66.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chorzow.alba.com.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: przedsiębiorstwo prywatne.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: 41-503 Chorzów, ul. Brzezińska b/n.
Kod NUTS: PL226.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego, która składa się co najmniej z podstawowych maszyn takich jak: rozdrabniacz wstępny, separator magnetyczny, separator balistyczny, rozdrabniacz końcowy, przenośniki taśmowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
29241400.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 211 000 Euro.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 60 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - w wysokości 120 000,00 zł. w terminie do dnia 19.11.2007 r. do godz. 9ºº Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Katowice 45 1750 1035 0000 0000 0498 3165.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Przedmiot zamówienia jest w części finansowany ze środków pochodzących z EKOFUNDUSZU. Finansowanie dotyczy rozdrabniacza końcowego wchodzącego w skład linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie w części finansowanej przez Ekofundusz korzystał z dostawców lub wykonawców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii i/lub krajów Unii Europejskiej. Powyższe wymagania wynikają z zasad działania Ekofunduszu – www.ekofundusz.org.pl „zasady działania Ekofunduszu” pkt VI – wymogi związane z wyborem przez beneficjentów dostawców i wykonawców inwestycji. Podstawą do rozliczenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia finansowanych przez EkoFundusz będzie dostarczenie świadectwa pochodzenia lub oświadczenia producenta o miejscu ich wytworzenia. Powyższe wymagania wynikają z zasad działania Ekofunduszu – www.ekofundusz.org.pl „zasady działania Ekofunduszu” pkt VI – wymogi związane z wyborem przez beneficjentów dostawców i wykonawców inwestycji.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełni warunki: wymagane w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty i oświadczenia: formularz ofertowy (Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ), oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 2do SIWZ), oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny na dzień złożenia ofert wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego (w okresie pomiędzy datą wystawienia aktualnego odpisu KRS, który będzie złożony do oferty, a terminem złożenia oferty) w zakresie podmiotów uprawnionych do ich reprezentowania lub przedmiotu działalności, winni złożyć potwierdzoną kserokopię takiegoż wniosku (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa, sporządzony i zawierający informacje, określone w dziale XII pkt 7 SIWZ), aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Dodatkowo wykonawca dołącza do oferty kopię dowodu wniesienia wadium jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz (w sekretariacie należy zdeponować oryginał wpłaty wadium w innej formie niż pieniądz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest zobowiązany: • wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży w każdym roku obrotowym - na kwotę 2 500 000,00 zł. • wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę - minimum 2 500 000,00 zł. • wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia) na kwotę - minimum 2 500 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty: - sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres – potwierdzających przychód netto ze sprzedaży w każdym roku obrotowym na kwotę minimum 2 500 000,00 zł. - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 500 000,00 zł. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia) na kwotę minimum 2 500 000,00 zł.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest zobowiązany wykazać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzające, że: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego o wartości minimum 2 500 000,00 zł każda wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty: - wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alterntywnego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego (o wartości minimum 2 500 000,00 zł każda) (Załącznik nr 4 do SIWZ) - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ) a także - opis oferowanej przez oferenta linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego, z którego będzie jasno wynikać, że jest ona zgodna z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w Załączniku nr 6 do SIWZ - listę gwarantowanych kosztów eksploatacyjnych potwierdzających wysokość kosztów przedstawionych przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. Cena brutto. Waga: 50.
2. Koszty eksploatacyjne linii technologicznej. Waga: 25.
3. Wydajność linii technologicznej. Waga: 25.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.11.2007 - 09:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 15,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: SIWZ jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ jest również dostępna w siedzibie Zamawiającego po dokonaniu wpłaty w kasie – Biuro Obsługi Klienta, SIWZ przesłana za pośrednictwem poczty na wniosek Wykonawcy płatna przy odbiorze.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.11.2007 - 09:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 19.11.2007 - 09:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, I piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawców, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej prosimy o pisemne powiadomienie przesłane na adres Zamawiającego lub faxem na nr 48 32 241 42 66 celem informowania o ewentualnych zmianach w SIWZ bądź udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/ 4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/ 4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.10.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu "Šance pro firmy"
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí