zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík k novele zákona o hospodaření energií

20.10.2007
Energie
Martin Bursík k novele zákona o hospodaření energií
Vystoupení vicepremiéra a ministra životního prostředí Martina Bursíka při druhém čtení vládní novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve čtvrtek 18. října 2007.
Děkuji pěkně, pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče Klasi, já jsem si dělal podrobně poznámky, protože jak jste v závěru vašeho vystoupení řekl, že vás - nevím, jestli novináři, veřejnost nebo spolustraníci - nazývají rebelem, který by chtěl nejradši válčit s Bursíkem, já jsem to tady slyšel, pane poslanče, poprvé. Mám dojem, že jsme spolu dokonce nikdy nemluvili, dokonce mám dojem, že nikdy dialog na téma energetiky jste neotevřel, budiž. Otevřel jste ho tady na plénu, při této příležitosti. O tom si udělejme každý představu, jestli toto je způsob vedení dialogu na téma energetiky, nota bene od koaličního poslance strany, kde já jsem předsedou jedné z koaličních stran, ale já vaši výzvu beru, ale za jedné podmínky: že to nepůjde, pane poslanče, přes média, ale budeme spolu diskutovat věcně, protože tento způsob nezdá se mi býti šťastným.

Nyní k vašim konkrétním připomínkám, to, co jsem si stačil zaznamenat, protože jsem na to nebyl připraven. Vy jste v prvním bodě hovořil o obnovitelných zdrojích energie, o tom, jakým způsobem vláda podporuje obnovitelné zdroje, o tom, že jsme nastavili u nás zákonem pevné výkupní ceny, které vytvářejí atraktivní podnikatelské a ekonomické prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů, že došlo k prudkému vzestupu obnovitelných zdrojů.

Já bych k tomu řekl, že jsme po dvou a půlleté debatě, kde jsem byl já členem expertní skupiny, která připravovala zákon spolu s nominovaným Ministerstvem životního prostředí, jako externí expert, s Ministerstvem průmyslu, Energetickým regulačním úřadem, operátorem trhu s elektřinou, Českou energetickou agenturou, skutečně ve finále jsme se shodli na tomto typu zákona. Zákon vedl k určité dynamice rozvoje obnovitelných zdrojů. K roku 2006 jsme na 5, 3 % podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě, a to není trajektorie, která by nás vedla k 8 % indikativního cíle, který podepsal pan prezident Klaus v přístupové smlouvě České republiky, když jsme přistupovali k Evropskému společenství v Athénách. Není to tak, že ten trend by byl dostatečný, dokonce nám k tomu pomohly dva mimořádně vhodné roky. A je na Energetickém regulačním úřadě, aby nastavil výkupní ceny jednotlivých typů obnovitelných zdrojů tak, aby zajistil dostatečnou dynamiku různých typů obnovitelných zdrojů.

Vy jste zmínil to, že operační program, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, ekoenergie počítá s podporou obnovitelných zdrojů pro podnikatele, ale také jste mluvil o tom, by se nemělo jednat o podporu fotovoltaických či větrných elektráren. K tomu mohu dodat jenom to, že když jsme volili způsob podpory, měli jsme z celé škály různých podpůrných schémat, která jsou v Evropě a ve světě, v principu dvě možnosti. Jedna možnost jsou pevné výkupní ceny, kde ceny stanoví regulátor, výrobce má garanci odbytu veškeré vyrobené elektřiny, povinnost připojení k distribuční či přenosové soustavě. Cena je stanovena tak, že se vypočítá z diskontované návratnosti průměrné investice té které technologie, aby byla zajištěna návratnost výroby. Samozřejmě že výroba elektřiny u malé vodní elektrárny je zhruba pětinásobně nižší, náklady výrobní, ergo investiční, než u fotovoltaiky.

My jsme se rozhodli k tomu, že půjdeme přesto touto cestou, protože nám jde o to, abychom podpořili všechny typy obnovitelných zdrojů energie, protože nemůžeme v tuto chvíli říci, že některé jsou perspektivní a některé jsou neperspektivní.

Fotovoltaika je drahá, ale zároveň se rozvíjí tak dynamickým způsobem, že investiční náklady klesají. Já si troufám říci, že v perspektivě deseti patnácti roků fotovoltaika bude tou nejperspektivnější technologií, která bude naprosto běžně okolo nás, bude součástí střešní krytiny. Investiční a měrné náklady na výrobu jednotky elektrického proudu budou odpovídat ceně konvenční elektřiny. To za předpokladu, že do ceny konvenční elektřiny postupně promítneme škody na životním prostředí, což také děláme.

Druhá varianta byla jít na model, který převládá v Americe, což je kvótový model, kde obchodník má povinnost zajistit určité procenty výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To se např. v Kalifornii zvyšuje každý rok o jedno procento. Ale to vede k tomu, že poté se uplatní pouze ty zdroje elektrické energie, které na nákladové křivce jsou nejníže. To znamená, že některá odvětví výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou mrtvá.

Úplně se umrtví na dobu několika let, než na ně na nákladové křivce přijde řada, a to je samozřejmě věc, která by ohrozila konkurenceschopnost České republiky, protože nám jde o to investovat do výzkumu a vývoje a zajistit tady u nás v České republice výrobu technologií, které jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících se odvětví průmyslové výroby. Meziroční nárůsty jsou v řádu desítek procent u těchto typů obnovitelných zdrojů, protože, jak jste řekl, je to velmi jistý byznys, což je dáno nastavením zákona.

K vašemu druhému bodu, k energetickým úsporám. Tam vám děkuji za připomenutí stejně ambiciózního cíle ve státní energetické koncepci. Chtěl bych k tomu pouze říci to, že nás tady čeká ohromný kus práce, protože Evropská komise schválila akční plán energetické efektivity a čeká nás více nežli sedm nových směrnic, které budou zpřísňovat limity pro energetickou účinnost budov, pro čtrnáct typů různých elektrických spotřebičů tak, aby odpovídaly přísnější normě. Je tady povinnost i u státní správy, aby mobilizovala potenciál úspor vyšší.
Tady mi dovolte jednu otázku, kterou zase prostřednictvím předsedajícího dám vám, pane poslanče, totiž ty predikce, ty předpovědi vývoje spotřeby elektřiny, nebo energie - pardon - v České republice ve vztahu k předpokládanému růstu HDP, které byly modelovány energetickou koncepcí, totiž nepočítaly se dvěmi, respektive třemi podstatnými momenty.

Za prvé s tím, jaké budou výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a jakým tempem podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů poroste. Za prvé.

Za druhé. Energetická koncepce nepočítala s tím, že bude do takovéhle míry až do výše 40 % do roku 2020 mobilizován potenciál úspor, a to samozřejmě mimořádně významně zatočí s celkovým číslem spotřeby primárních energetických zdrojů.

Za třetí. Koncepce nepočítala s ekologickou daňovou reformou, což bylo tehdy selhání náměstka ministra Peciny a dodatečně tam tento parametr dodávali. Takže vypointování vaší prezentace, kdy říkáte, že tady bude, nevím kolik, 18 terawatt hodin deficit v roce 2015, neodpovídá skutečnosti, že Česká republika v březnu podepsala v Bruselu a přihlásila se k nové energetické politice Evropy a ta obsahuje tato konkrétní opatření, která jsou především na straně energetických úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Další bod, se kterým energetická politika nepočítala, je, jakým způsobem se akciová společnost ČEZ postaví k modernizaci hnědouhelných elektráren v České republice, kde je kruciální, jakou účinností elektráren nahradí elektrárny stávající. Česká vláda o tom vede debatu s představenstvem a s dozorčí radou ČEZu a jde nám o to, aby stávající elektrárny byly nahrazeny technologiemi, které odpovídají nejlepší dostupné technologii a mají nejvyšší dostupnou účinnost přeměny primárního zdroje na elektrickou energii a teplo.

Jenom jsme spočítali konkrétně na příkladu prvních dvou retrofitů Prunéřov 2 a Tušimice 2, kde byla elektrárna s účinností 32 % nahrazena elektrárnou s účinností 37, 5 %, což je nejlepší dostupná technologie odpovídající 80. letům minulého století, že kdyby se tyto technologie nahradily tím, co se plánuje v Ledvicích, 42, 5 %, tak ušetříme téměř 1 % spotřeby energie v České republice. A tady na straně přeměny primárního zdroje energie v užitečnou energii je největší potenciál úspor, který také nebyl kalkulován v energetické koncepci.

Takže v tomto si myslím, že je to věc k debatě. Nevím, jestli si máme v Poslanecké sněmovně ukazovat grafy a tady poté hlasováním rozhodovat, jestli to má být zelený scénář, nebo zelený scénář U, který jste neuvedl, který ukázal, že existuje budoucnost bez nových jaderných elektráren a bez prolomení územně ekologických limitů.

Jenom stručně, abych nebyl dlouhý. K emisním povolenkám mohu říci to, že Evropská komise nám alokovala o zhruba 5 % více emisí CO2, nežli byly aktuální emise v roce 2005 a 2006. Česká vláda poté rozhodla o tom, jakým způsobem spravedlivě emise rozdělí a doufejme, že v budoucnosti disputace o národním alokačním plánu nás už minou, protože Evropská komise konečně předkládá návrh na to, že by se způsob přidělování emisních povolenek prostřednictvím přidělení zemi, to znamená principem "grandfathering", že se nahradí principem aukcí a že konečně si budou firmy na trhu nakupovat emisní povolenky v aukci tak, jak budou potřebovat.

Jenom ještě jedna korekce. Vy jste se trochu zlobil na to, že jeden z koaličních partnerů kritizoval premiéra za to, že navštívil vývojové centrum ve Francii, které mimo jiné kromě toho, že také se týká obnovitelných zdrojů energie a nových technologií, vodíkových technologií v dopravě, tak také zahrnuje jadernou energetiku. Tady je potřeba říci, že tam jeden novinář si zahrál s tím, že řekl jednomu z našich poslanců, že pan premiér ve Francii podpořil výstavbu nových jaderných bloků a ten poslanec se z logiky věci ohradil, protože to byl výrok, který je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Tolik na vysvětlenou, abyste neměl pocit, že máme rádi fanatické ideologie, pane poslanče, jak jste tady citoval. Nemáme. Jsme otevřeni k věcné debatě.

Já jsem se snažil se úplně zdržet téhle diskuse. Nechtěl jsem k tomu vystupovat, protože tuším, že to vystoupení by mohlo být vnímáno citlivěji při tomto tématu. Nebudu se meritorně vyjadřovat k tomu návrhu na změnu. Vyjádřím se až před hlasováním ve třetím čtení.

Snažil jsem se teď zodpovědět pouze a pouze konkrétně vaše otázky tak, abych vás alespoň částečně uspokojil v tom, že máme věci, které se týkají energetiky, rozmyšlené, abych zdůraznil a podtrhl to, že Česká republika je součástí Evropské unie a že Evropská unie propojuje politiku energetickou s politikou ochrany klimatu, že má v tomhle velmi ambiciózní cíle a my je společně jako další partneři v Evropské unii také tou naší praktickou politikou realizujeme v České republice.

Děkuji za pozornost.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí