zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NKÚ: ekologické přínosy akcí byly výrazně nadsazeny

25.10.2007
Ovzduší
NKÚ: ekologické přínosy akcí byly výrazně nadsazeny
Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), kraje..
Česká republika plní předpisy týkající se omezení emisí znečišťujících látek, ochrany klimatu a ozonové vrstvy, implementovány jsou i předpisy komunitárního práva. Neplnění bylo zjištěno pouze u směrnice o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší a návazných předpisů. Na území ČR dochází k překračování imisních limitů pro některé znečišťující látky. Za neplnění těchto požadavků hrozí ČR sankce ze strany Evropské komise.

K těmto závěrům došli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v rámci akce, jejímž cílem bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky vybíranými a užitými v oblasti ochrany ovzduší. Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2006, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo navazující.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), kraje Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Zlínský. Další kontrolované osoby viz kontrolní závěr.

Koncepční dokumenty týkající se ochrany ovzduší jsou zpracovány v souladu se závazky v mezinárodních dohodách a v komunitárním právu. "Z vyhodnocení, jak se plní Státní politika životního prostředí České republiky, vyplývá, že v hodnoceném období došlo ke zpomalování tempa zlepšování životního prostředí a v řadě případů ke stagnaci a zhoršení stavu, což platí i pro ovzduší. Souvisí to zejména s významným hospodářským růstem, který není provázen snižováním energetické a materiálové náročnosti," řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Smyslem Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice je snižování emisí skleníkových plynů pro splnění redukčních cílů Kjótského protokolu. Lze předpokládat, že cíl pro první kontrolní období ČR splní. Program chce dále dosáhnout vyrovnání všech zatím nepříznivých hodnot emisních a energetických indikátorů v roce 2020 na úroveň průměrných hodnot v EU v roce 2000, s tím, že postupné přibližování bude probíhat tak, aby většiny těchto hodnot bylo dosaženo už v roce 2012.

Nejvyšší podíl na emisích skleníkových plynů v ČR má energetika, zejména výroba elektřiny. V Národním programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice je při stanovování opatření k omezování emisí na prvním místě uváděno snižování energetické náročnosti v oblasti tuzemské výroby a spotřeby."Program ve svých opatřeních však vůbec nepočítá se snižováním vysokého podílu výroby elektřiny pro vývoz. Snížení emisí ze zdrojů výroby elektrické energie tedy není reálné, pokud není provázeno odpovídající úpravou emisních stropů pro výrobu elektrické energie pro vývoz," řekl prezident Dohnal.

Stimulační efekt poplatků za vypouštění znečišťujících látek do ovzduší je v existující podobě velmi omezený. K motivační funkci poplatků se negativně během kontroly NKÚ vyjadřovaly i krajské úřady jako správci poplatků za velké a zvláště velké zdroje. Komplexní analýzu efektivnosti poplatků obsahující i varianty řešení zajistilo MŽP až v roce 2006.

SFŽP v období 2003-2006 použil na podporu ochrany ovzduší přes tři miliardy korun. Kontrola NKÚ prokázala, že ekologické přínosy akcí vykazované SFŽP byly výrazně nadsazeny. Zejména se to týká programu, na základě kterého byla podporována plošná plynofikace obcí a na který bylo v průběhu kontrolovaného období ukončeno přijímání žádostí. Tento program byl přitom po finanční stránce dominantní. "Kritéria, na základě kterých jsou hodnoceny ekologické přínosy akcí programu, nemají jim přisuzovanou vypovídací schopnost. Tato kritéria nebyla příjemci v řadě případů ani plněna. Údaje o původní spotřebě tuhých paliv byly nadhodnocovány, stejně jako snížení spotřeby těchto paliv po provedené dotované akci," řekl Dohnal.

V rámci Operačního programu životní prostředí bude možné z prostředků strukturálních fondů EU podporovat i opatření zaměřená obdobně jako někdejší programy plošné plynofikace. Zatím však není řešen základní problém - nedosahování předpokládaných ekologických přínosů, které je způsobeno odklonem občanů od plynového topení.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 pod číslem 07/02. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad (18. 10. 2007)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí