zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kancelářská budova otevřená světlu a zeleni

24.11.2007
Obecné
Ekologické stavění, bydlení
Kancelářská budova otevřená světlu a zeleni
Je největší stavbou, vybudovanou podle ekologických standardů, nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě
Počátkem letošního roku byla předána k užívání největší administrativní budova v Praze - ústředí ČSOB v Radlicích, která je současně největší stavbou, vybudovanou podle ekologických standardů, nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.

Výstavba objektu probíhala za zvýšeného zájmu odborné veřejnosti, s ohledem na svoji polohu - je sice dopravně dobře dostupná běžnými dopravními prostředky včetně metra, ale je situována v klidné, nepříliš frekventované lokalitě v Radlicích, jen málo vzdálené od bezprostředního centra města.

Objekt ČSOB plně odpovídá ekologickým požadavkům, daným americkým certifikačním systémem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Tento bodovací systém, spravovaný U.S. Green Building Council, má čtyři hodnotící stupně - certifikovaný, stříbrný, zlatý a platinový. Budova ČSOB byla již v průběhu výstavby hodnocena stříbrným stupněm, podle názoru některých odborníků má šanci získat i hodnocení zlaté.

NÁROČNOST ZAČALA OD INVESTORA

Zadání stavby, které obdržel architekt od investora, nebylo zrovna jednoduché. Investor s vědomím, že vybraná lokalita má jedinečné přírodní a krajinné kvality, požadoval, aby projekt tyto pozitivní vlastnosti nejen udržel, ale i rozvinul a aby nový objekt byl do tohoto rámce plně integrován.

Administrativní budova měla mít parametry vytvářející optimální pracovní prostředí provozně dokonalé, ale také psychologicky a sociálně příznivé pro její uživatele. Očekávalo se sofistikované využívání prostoru, denního světla, zeleně a dalších psychologicky příznivých prvků k eliminaci negativních rysů velkoprostorových pracovišť a k vytváření integrovaného sociálního a pracovního prostředí.

K základním požadavkům patřila i otevřenost všech systémů a struktur, umožňující vysokou flexibilitu a budoucí inovace.

Preferována byla ekologicky příznivá stavba s co nejmenšími negativními vlivy na přírodní a životní prostředí, a to jak v prostoru, jenž sama vytváří, tak v lokalitě, ve které je situována, a také v ostatních místech, jejichž užívání s vybudováním a provozem stavby souvisí. A naopak bylo vyžadováno, aby šlo o stavbu podporující, obnovující nebo vytvářející ekologické kvality.

Investor očekával, že architektura objektu bude přátelská a nikoli exkluzivní, avšak zároveň výrazná a v dobrém smyslu slova ambiciózní, s příznivým vztahem k okolí, k uživatelům a k návštěvníkům. Představoval si architekturu dominantní svou kultivovaností a kvalitou, nikoli nápadnými kreacemi, agresivitou či odměřeností.

Architektonický výraz objektu měl být progresivní, dynamický, lehký a čistý, avšak zároveň stabilní a soudržný.

Základním principem pro vnitřní řešení měly být velkoprostorové kanceláře, doplněné o individuální kanceláře s variabilním rozmístěním.

ČLENĚNÍ A DISPOZICE OBJEKTU

Nová budova ústředí ČSOB, situovaná bezprostředně u stanice metra Radlická, je opravdu mimořádná svými rozměry: monoblok pravidelného půdorysu o rozměru 72,9 x 210,6 metru a o třech podzemních podlažích, čtyřech standardních nadzemních podlažích a jednom nadzemním ustupujícím podlaží se zastavěnou plochou přes 16 tisíc čtverečných metrů a obestavěným prostorem kolem 413 tisíc kubických metrů vytváří celkovou podlažní plochu 82,5 tisíce kvadrátních metrů. Objekt s 494 podzemními a 20 venkovními garážovými stáními skýtá pracoviště celkem 2400 zaměstnanců. Je specifický minimálním podílem externích návštěvníků a vysokými nároky na flexibilitu kancelářských pracovišť. V současné době je 98 % kancelářských pracovišť umístěno ve volném prostoru (v poslední době se takovéto uspořádání označuje jako open plan) a pouze 2 % plochy zabírají individuální kanceláře.

Tvarové řešení, které vzniklo na základě podrobné komplexní analýzy, zahrnující mimo jiné i variantu samostatných pavilonů propojených systémem krytých koridorů, koncipuje objekt jako strukturu vzniklou spojením šesti krytých koridorů, koncipuje objekt jako strukturu vzniklou spojením šesti základních prostorových elementů, soustředěných kolem šesti vertikálních komunikačních jader.

Z architektonického hlediska je pro budovu charakteristické vytvoření trojice velkých zastřešených atrií, dvojice vnitřních dvorů a pětice kolmých zářezů na obvodu objektu, vytvářejících především podmínky pro zlepšení denního osvětlení jednotlivých pracovišť, která současně i půdorysně formují a umožňují jejich intenzivnější kontakt s okolní přírodou. Většina pracovišť je tedy situována u fasád objektu, což je příznivé řešení z hlediska denního osvětlení; další pracoviště uvnitř dispozice využívají přirozené osvětlení z více směrů, tj. od fasády a od vnitřních dvorů a atrií.

SLOŽITÉ POMĚRY V ZÁKLADECH

Základové poměry objektu byly - s ohledem na výskyt tektonických zlomů - vyhodnoceny jako složité, hladina agresivní spodní vody je kolísavá a pohybuje se zhruba v úrovni základové spáry. Radonové riziko je klasifikováno jako střední.

Administrativní monoblok je členěn na tři dilatační celky, základní ortogonální modulová síť vychází z rozměru 8,10 x 8,10 metru. V rovině fasádního pláště, který je součástí nosného systému, je modul třetinový, tj. 2,7 m. Základní konstrukční výška nadzemních podlaží je 3,80 metru, u podzemních podlaží se mění od 2,80 do 5,50 metru.

Objekt je založen na velkoprofilových pilotách a pilotových stěnách. Délka pilotových základů profilů 0,92, 1,02 a 1,22 m je ve dvoupodlažním suterénu zhruba 14 - 16 m, ve třípodlažním asi 8 až 11 m.

Hlavní vodorovná hydroizolace je navržena bentonitová na nosné fólii a slouží současně jako protiradonová ochrana i jako bariéra proti bludným proudům vznikajícím provozem metra, jehož tubusy procházejí bezprostředně pod stavbou. Nad tubusy metra je železobetonová deska nesoucí sloupy skeletu, spřažená s železobetonovými prefabrikovanými předpjatými nosníky a podepřená stěnou na pilotách umístěnou vně tubusů. Součástí systému izolací je i izolace proti hluku a vibracím vyvolaných provozem metra.

KONSTRUKČNÍ PRVKY

Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena bezprůvlakovými deskami tlouštky 220 mm s obrácenými hlavicemi celkové tloušťky 320 mm, podepřenými bodově sloupy a přímkově stěnami obvodu, jader a pilotovými stěnami. Ve fasádním plášti je volný okraj stropní desky ztužen parapetní obrubou výšky 750 mm.

Schodišťové prvky, to znamená jednotlivá schodišťová ramena a mezipodesty, jsou z prefabrikátů, dodatečně montovaných mezi stěny komunikačních jader. Do stěn proto byly při betonáži osazeny kotevní prvky pro uchycení mezipodest. Toto jednoduché a elegantní konstrukční řešení umožnilo nepřerušenou betonáž stěn na výšku celého podlaží.

Základním skladebným elementem obvodového pláště je systémový dílec o velikosti 2,70 x 3,80 m s ocelohliníkovou konstrukcí a vloženými hliníkovými alternativně dřevěnými prvky nekonstrukčního charakteru. Jedná se o vertikální větrací prvky, které jsou nedílným doplňkem každého okna. Dalším nedílným doplňkem prosklené fasády nadzemních podlaží je tenkostěnný sklocementový dílec o výšce 800 m a tloušťce přibližně 15 mm v horizontální poloze v úrovních stropních konstrukcí. Dílec má různou půdorysnou vzdálenost od železobetonové konstrukce v závislosti na orientaci fasád ke světovým stranám.

NESTANDARDNÍ STŘECHA

Střecha objektu je situována ve čtyřech výškových úrovních, lišících se významně i ve svém materiálovém provedení. Rozhodující plochu zaujímá střecha nad 4. podlažím. Na této úrovni je navržena pobytová zelená střecha přímo přístupná z prostor pátého podlaží. Povrch tvoří především zahrada s přibližně 80 % nízké a asi 20 % střední zeleně s výškou vegetačního substrátu 400 až 500 mm, s dřevěnými plochami vymezujícími komunikace a s plochami oblázků usnadňujícími odtok dešťové vody.

Zastřešení atrií a světlíků je řešeno lehkou ocelovou konstrukcí se skleněnou výplní. Nad atrii ji doplňuje samostatná ocelová konstrukce stínicího systému.

Z ekologického hlediska patří k zajímavostem fakt, že polovinu plochy náležející stavbě (včetně střechy), pokrývá zeleň. Zelení je porostlá i část fasády. Na střeše, realizované jako pobytová zelená střecha, bylo vysázeno 52 středně vzrostlých stromů nejrůznějších druhů a 1400 trvalek a keřů. Zavlažování této zeleně, osázené ve vrstvě zeminy, která lokálně dosahuje tloušťky až 1,50 metru, zajišťuje automatický zavlažovací systém, používající recyklovanou vodu z budovy a dešťovou vodu.

Součástí výstavby objektu byla i kultivace zelených ploch nedalekého lesoparku a oprava kapličky, nacházející se v bezprostřední blízkosti objektu banky.

Za vytvoření nevšední a netradiční administrativní budovy s výraznými ekologickými aspekty, se zřetelem k požadované a dosažené přátelskosti pracovního prostředí, získala budova nového ústředí ČSOB Group v Praze 5 titul Stavba roku 2007.

AUTOR: František Kulhánek


Údaje o stavbě

Název stavby: Nové ústředí ČSOB Group v Praze 5

Architektonický návrh: AP atelier, Praha

Projektant: VPÚ DECO Praha, a.s.

Investor: ČSOB, a.s., Praha

Uživatel: ČSOB, a.s., Praha

Dodavatel stavby: Skanska CZ a.s., divize Project Development, Praha

Subdodavatelé: - Skanska CZ a.s., divize Technologie, Praha - elektroinstalace, silnoproud, náhradní zdroj UPS, SHZ

Ekoklima, a.s., Milevsko - vzduchotechnika, chlazení, vytápění

Micos, s.r.o., Prostějov - strukturovaná kabeláž, EZS, EKV, EPS, domácí rozhlas, CCTV

Obestavěný prostor: 412 785 m3

Doba výstavby: 23 měsíců
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí