zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Správní rozhodnutí ministra životního prostředí

30.11.2007
Obecné
Legislativa
Správní rozhodnutí ministra životního prostředí
K rozhodnutí správního orgánu o žádosti o obnovu řízení

k § 44, § 45, § 66 odst. 1 písm. c) a § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Pokud žadatel v určené lhůtě nedoplní svoji žádost o obnovu řízení o relevantní důvody, správní orgán řízení zastaví usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Žádost nelze zamítnout z důvodu marně uplynulé preklusivní subjektivní lhůty pro zahájení řízení o obnově, neboť toto řízení již bylo zahájeno podáním žádosti (ustanovení § 44 správního řádu).

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 23. dubna 2007, č. j. 2343/M/07, 27943/ENV/07, sp. zn. R/1939)

Rozkladem napadeným rozhodnutím ministerstvo zamítlo žádost odvolatele ze dne 3. 7. 2006, doplněnou podáním ze dne 30. 7. 2006, o obnovu řízení pravomocně ukončeného rozhodnutím ministerstva ze dne 30. 5. 2006, kterým bylo zamítnuto odvolání odvolatele ze dne 9. 4. 2006 proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu B. (dále jen „inspekce“), ze dne 3. 3. 2006.

Ministerstvo v předmětném rozhodnutí ze dne 8. 1. 2007 konstatovalo, že protože z obsahu žádosti odvolatele nebyly zřejmé skutečnosti a důvody, které by obnovu řízení ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu osvědčovaly, vyzvalo odvolatele usnesením ze dne 17. 8. 2006, aby svoji žádost o obnovu řízení doplnil o věcné skutečnosti nebo důvody podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15. 9. 2006. Proti usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006 podal odvolatel rozklad ze dne 15. 9. 2006. Tento rozklad byl rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 22. 11. 2006 (vypraveno dne 23. 11. 2006) zamítnut jako opožděný. Odvolatel svoji žádost o obnovu řízení nedoplnil v uvedené lhůtě ani ve svém rozkladu proti usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006. Ministerstvo proto dospělo k závěru, že řízení nelze obnovit, neboť žadatel podáním ze dne 3. 7. 2006 žádné zákonné důvody pro obnovu řízení neuvádí. Ministerstvo posoudilo žádost odvolatele také z hlediska zákonem určených lhůt pro zahájení obnovy řízení. Konstatovalo, že datum učinění podání se žádostí o obnovu řízení (3. 7. 2006) je třeba považovat za den, kdy se odvolatel dozvěděl o důvodu obnovy řízení a kdy počala běžet tříměsíční lhůta pro podání žádosti o obnovu řízení podle ustanovení § 100 odst. 2 správního řádu. Ministerstvo dospělo k závěru, že jelikož odvolatel neuplatnil v této tříměsíční lhůtě žádné skutečnosti nebo důkazy pro obnovu řízení, nelze podle ministerstva z důvodu marného uplynutí této lhůty řízení o obnově zahájit.

Proti rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 1. 2007 podal odvolatel rozklad.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 1. 2007 zrušil a řízení zastavil.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 45 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu musí žadatel ve své žádosti mimo jiné uvést, co žádá nebo čeho se domáhá. Vzhledem k tomu, že pravomocně skončené řízení lze obnovit pouze z důvodů uvedených v zákoně, je podstatnou náležitostí žádosti o obnovu řízení uvedení kvalifikovaného důvodu obnovy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu a skutečností, v nichž je naplnění tohoto důvodu spatřováno. Bez toho nelze o žádosti o obnovu řízení meritorně rozhodnout. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, vyzve správní orgán k jejich odstranění a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu). Správní orgán podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaví, pokud žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení. Na základě podání odvolatele ze dne 3. 7. 2006 a 30. 7. 2006 a námitek jeho rozkladu jsem dospěl k závěru, že odvolatel nepředložil žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly obnovu řízení podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu. Odvolatel tak neučinil ani na základě usnesení ministerstva ze dne 17. 8. 2006 s výzvou, aby doplnil svůj návrh na obnovu řízení o důvody podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu. Podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci na žádost účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Jelikož odvolatel nedoplnil svoji žádost o obnovu řízení o relevantní důvody, mělo ministerstvo řízení usnesením zastavit podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, a nikoliv žádost odvolatele o obnovu řízení zamítnout z důvodu marně uplynulé preklusivní subjektivní lhůty pro zahájení řízení o obnově (toto řízení již bylo zahájeno podáním žádosti – ustanovení § 44 správního řádu).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí