zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrolní činnost ČIŽP v roce 2007 - kontroly legálního skládkování nebezpečných odpadů

03.12.2007
Odpady
Havárie
Kontrolní činnost ČIŽP v roce 2007 - kontroly legálního skládkování nebezpečných odpadů

 

Kontrolní činnost ČIŽP a její role v oblasti legálního kontroly skladování nebezpečných odpadů v roce 2007

Tisková zpráva

ČIŽP se snaží zvyšovat efektivitu své kontrolní činnosti a zaměřovat se spíše na problematické případy s vysokým vlivem na životní prostředí. Zatímco v roce 2005 a v letech předcházejících byly v oblasti odpadového hospodářství ročně ukládány pokuty ve výši cca 30 milionů korun, za rok 2006 uložila ČIŽP za tuto oblast pravomocné pokuty ve výši přesahující 63,5 milionu korun. Podobný vývoj se očekává i pro rok 2007, neboť počet a závažnost deliktů v této oblasti stoupá.

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) v roce 2006 šetřila několik případů nelegálního skladování nebezpečných odpadů, mezi něž patří i mediálně známé a svým rozsahem ojedinělé kauzy v lokalitách Libčany, Chvaletice a Nalžovice. Podrobné informace o činnosti ČIŽP v těchto starších kauzách byly mediím sdělovány průběžně a jsou k dispozici na webových stránkách ČIŽP.

Vzhledem k faktu, že obdobné případy mohou mít značný vliv na kvalitu životního prostředí i lidského zdraví v dotčených lokalitách a vzhledem k tomu, že řešení obdobných stavů zapříčiněných ilegální činností odpovědných subjektů často vyžaduje mnohamilionové výdaje z rozpočtu veřejných financí, provádí ČIŽP v letošním roce mimořádné celorepublikové kontrolní akce, které mohou přispět k odhalení obdobných případů. Jedná se o dvě kontrolní akce s pracovním názvem „akce brownfields“ a „kontrola dlouhodobého skladování nebezpečných odpadů“. Obě akce probíhají ve spolupráci s MŽP a co se týče „akce brownfields“, zde byla ČIŽP, jakožto kontrolní orgán, přímo pověřena Bezpečnostní radou státu. Cílem těchto akcí je mimo jiné identifikovat další potencionálně a obdobně problémová zařízení, objekty či lokality, dále identifikovat a analyzovat možné příčiny těchto stavů v souvislosti s platnou legislativou a v neposlední řadě objektivně prověřit spolupráci s ostatními orgány státní správy, které rovněž mohou svou aktivní kontrolní a obecně správní činností pomoci předcházení těmto stavům.

Kontrolní „akce brownfields“

Tato kontrolní akce je zaměřená zejména na ilegální skladování nebo ukládání nebezpečných odpadů v různých odlehlých lokalitách či opuštěných objektech. Impulsem pro tuto akci byly zkušenosti s výše uvedenými případy. Proto Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 18 ze dne 3. dubna 2007 rozhodla, že ČIŽP jako hlavní koordinátor provede kontrolní akci lokalit vybraných na základě Seznamu problematických míst vytipovaných krajskými a obecními úřady. Vzhledem ke složitosti podobných kontrol a nutnosti spolupráce několika správních orgánů, byly k účasti na této akci přizvány např. krajské úřady a obecní úřady (ORP), které mají při kontrolách dle zákona o odpadech zcela stejné kontrolní kompetence jako ČIŽP, dále stavební úřady, živnostenské úřady, KHS, Policie a jiné. Jako poměrně klíčová se ukázala role stavebních úřadů, které mohou kontrolovat soulad užívání stavby s podmínkami kolaudačního rozhodnutí, a to i u fyzických osob.

V rámci této kontrolní akce byly doposud zkontrolovány desítky vytipovaných podezřelých objektů, areálů, ale i zařízení, které byly krajskými úřady povoleny pro nakládání s odpady. Při těchto kontrolních akcích ČIŽP obecně postupuje tak, že kauzu standardně šetří v rámci jí svěřených zákonných kompetencí, avšak kde kontrolní kompetence ČIŽP nemá, nebo jen velice obtížně aplikovatelné (např. vstup do objektů fyzických osob, kontrola souladu využití objektu s kolaudačním rozhodnutím atd.), je vyžádána součinnost jiných věcně příslušných úřadů, případně jsou těmto dávány podněty k jejich samostatnému šetření. Nejedná se tedy pouze o kontrolní akci ve vztahu k ochraně životního prostředí, ale je zde snaha provádět kontroly pokud možno komplexním způsobem.

Při kontrolách lokalit vytipovaných krajskými a obecními úřady nebyly prozatím zjištěny zásadní případy nelegálního skladování odpadů, kde by hrozilo bezprostřední ohrožení lidského zdraví či životního prostředí. Byly však zjištěny případy, kdy bylo identifikováno dlouhodobé nevhodné uskladnění nebezpečných odpadů. Tyto případy se zatím daří ve spolupráci s ostatními orgány státní správy řešit a vzhledem k tomu, že se nejedná o případy takového rozsahu jako např. Libčany či Chvaletice jsou zpravidla nalezené odpady předávány k odstranění, a to na náklady odpovědných osob. Např. Policií ČR zjištěné skladování chemických látek a přípravků v nevhodném objektu bývalého výzkumného ústavu v obci Velká Kraš, řešil oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc ve spolupráci s krajským úřadem Olomouc a obecním úřadem Jeseník. Tento případ se podařilo zdárně vyřešit i ve spolupráci s majitelem objektu společností KT VIDNAVA s.r.o. V tomto případě bylo dosaženo toho, že nalezené nebezpečné chemikálie byly na náklady majitele objektu předány k odborné likvidaci. Další případ, kdy bylo kontrolou zjištěno dlouhodobé skladování odpadů s obsahem PCB, řešila ČIŽP ve spolupráci s ostatními správními úřady v areálu společnosti VM LINEO s.r.o., která v minulosti provozovala v obci Dubá v Libereckém kraji zařízení pro skladování těchto nebezpečných odpadů a která je v současnosti v konkurzu. Tento případ je dále standardně řešen ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje, který se příkladně zapojil do této kontrolní akce. Inspekce v tomto případě neukládala pokutu neboť odpovědný subjekt je v konkurzu.

Z předešlých zkušeností ČIŽP rovněž vyplývá, že obdobně problémové nemusí být pouze opuštěné objekty či areály, avšak často to bývají i krajskými úřady schválená a tedy legální zařízení pro nakládání s odpady. Obecně platí, že kvalitní povolovací činnost ze strany krajských úřadů je velice důležitým, někdy přímo klíčovým prvkem kvalitního nakládání s odpady v rámci regionu. Proto v rámci akce bylo ve spolupráci s některými krajskými úřady (jakožto povolovacími orgány) zkontrolováno i několik takovýchto vytipovaných zařízení. U množství zařízení schválených krajskými úřady byly shledány nedostatky a inspekce tak zahájila se subjekty správní řízení o uložení pokuty, pro některé subjekty bude inspekce podávat návrhy na odejmutí souhlasů k provozu zařízení. O konkrétních správních řízeních či vydaných rozhodnutích o pokutě ze strany ČIŽP v rámci této akce  zatím nemůžeme podrobně informovat, neboť vydaná rozhodnutí zatím nenabyla právní moci. Po nabytí právní moci však vyvěšujeme případy, kdy byla uložena vyšší pokuta na webové stránky ČIŽP a veřejnost tak může být průběžně informována.

Již parciální výsledky této kontrolní akce a zkušenosti ČIŽP z obdobných kauz vedly k tomu, že ČIŽP iniciuje legislativní změny ve vztahu ke skladování odpadů a své poznatky průběžně konzultuje a předává MŽP, které by mělo potřebné legislativní úpravy zakotvit do stávající legislativy. Při řešení obdobných případů se ČIŽP setkává se společensky velice nebezpečným jednáním, které by bylo jednoznačně vhodné postihovat i trestně právně. Ve vztahu k ilegálnímu nakládání s odpady ČIŽP navrhuje i určité drobné úpravy trestního zákona tak, aby konkrétní osoby odpovědné za podobné společensky velice nebezpečné jednání, mohly být efektivně postiženy za trestný čin nelegálního nakládání s odpady (což v současné době činí zásadní problémy).

Kontrolní akce “Dlouhodobé skladování nebezpečných odpadů“

ČIŽP v současné době již ukončila obdobnou a svým rozsahem menší kontrolní akci zaměřenou na subjekty dlouhodobě skladující větší množství nebezpečných odpadů různých druhů. Výběr těchto subjektů zajistilo pro ČIŽP MŽP, a to na základě dostupných ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízeních nebo u původců odpadů, kde MŽP identifikovalo dlouhodobé skladování nebezpečných odpadů.

Celkem ČIŽP v rámci této akce zkontrolovala 21 vytipovaných provozoven v celé ČR. V 6 případech bylo zjištěno porušení zákona a se subjekty byla nebo budou zahájena správní řízení o uložení pokuty a v některých případech i o nápravných opatřeních.

Ačkoliv hlavním účelem této akce byla preventivní kontrola těchto podezřelých zařízení, byly učiněny i obecné závěry o „mezerách“ současné legislativy související především s evidenčními povinnostmi v oblasti odpadového hospodářství,  které některé subjekty zdárně využívají ve svůj prospěch. Rovněž tyto konkrétní poznatky byly sděleny MŽP s tím, aby byly v co možno největší míře využity v rámci legislativního procesu novely zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Z pohledu ČIŽP by rozumné změny v legislativě mohly přispět k lepšímu naplňování povinností stanovených zákonem o odpadech ze strany povinných subjektů a efektivnějším postupům správních orgánů ve vztahu k naplnění dikce zákona, což by mělo vést k zvýšení kvality ochrany životního prostředí.

ZDROJ:ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí