zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření k posouzení vlivů na životní prostředí

10.12.2007
EIA
Rada Středočeského kraje vydala vyjádření k posouzení vlivů na životní prostředí
Rada Středočeského kraje na zasedání 5. prosince projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Bioplyn a energie koncového tepla Bioel Pochvalov". Jedná se o novostavbu bioplynové stanice s příslušenstvím k využití zbytkového tepla pro další výrobu elektrické energie ve stávajícím zemědělském areálu. Ročně bude zpracováno 14 800 tun biomasy. Realizací záměru nebudou zasaženy prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky ani nedojde k poškození krajinného rázu. Záměr se nachází mimo zastavěné území obce Pochvalov. Obec Pochvalov nemá zpracovaný územní plán.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Stavební úpravy stáje pro výkrm býků, Rožmitál pod Třemšínem". Záměrem jsou stavební úpravy stáje pro ustájení na roštech v kotcích a výstavba jímky na kejdu ve stávajícím zemědělském areálu. Jako zdroj emisí NH3 jsou stáje pro chov skotu zařazeny jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Záměr je v souladu s územním plánem města Rožmitál pod Třemšínem.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Komerční areál Prague - West Business Center Chrášťany - druhá etapa výstavby". Záměr řeší výstavbu nového komerčního areálu o rozloze 51 476 metrů čtverečních. Zahrnuje výstavbu účelové komunikace včetně řešení křižovatky s veřejnou komunikací II/605, skladové a montážní haly, manipulačních ploch a parkovišť, ploch zeleně, přípojky inženýrských sítí. Zastavěná plocha hal a ostatních objektů bude činit 15 128 metrů čtverečních. Z hlediska vlivů na životní prostředí je rozhodující především doprava, ostatní vlivy jsou méně významné. Bylo proto navrženo vedení trasy pro dopravní napojení areálu mimo obytnou zástavbu. Vlivem záměru nedojde ke zhoršení stávajícího zatížení hlukem a emisemi nad míru povolenou platnými právními předpisy.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Těžba cihlářských surovin v dobývacím prostoru Nebužely". Předmětem oznámení je pokračování v těžbě cihlářské suroviny v dobývacím prostoru Nebužely pro potřebu místní cihelny. Předložený záměr je zpracován pro současnou kapacitu cihelny na období příštích 25 let, což je přibližně doba životnosti současné výrobní kapacity, a to pouze v jedné variantě. Vlivy těžby v oblasti ovzduší a povrchových vod lze považovat za zanedbatelné. Obdobně také není nutné stanovovat a provádět zvláštní opatření k ochraně fauny a flóry. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nebužely.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Rozšíření činnosti o sběr a zpracování autovraků" v katastrálním území Kobylnice. Předmětem záměru je rozšíření činnosti sběru a zpracování autovraků (převážně nákladních automobilů) ve stávajícím areálu. Vlastní demontáž, zpracování autovraků a skladování nebezpečných druhů odpadů bude probíhat ve stávají údržbářské dílně, na kterou navazuje příruční sklad. Obec Kobylnice nemá zpracovaný územní plán.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Splašková a dešťová kanalizace Slaný – Kvíc". Jde o stavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající čistírnu odpadních vod Slaný – Blahotice. Posuzovaný záměr zahrnuje gravitační splaškovou kanalizaci o celkové délce 1 400 metrů, výtlačnou a tlakovou splaškovou kanalizaci o celkové délce 855 metrů, veřejnou čerpací stanici splaškových vod včetně elektropřípojky a veřejné části přípojek k rodinným domům - 75 kusů o souhrnné délce 525 metrů. Výstavba kanalizace se projeví na zlepšení čistoty odpadních vod – Šternberského a dále Červeného potoka. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Slaný.

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru "Využití štěrkopísku v dobývacím prostoru Stará Lysá" v katastrálním území Stará Lysá. Cílem oznamovatele záměru je komplexní využití ložiska, vyžadující změnu spočívající ve zrušení hloubkového omezení budoucí těžby štěrkopísků. Těžba ložiska by probíhala z postupně se rozšiřující vodní nádrže. Předpokládanou roční těžbu 150 tisíc tun štěrkopísku by dopravovalo denně průměrně 24 nákladních vozidel. Hluk ani polutanty z prostoru pískovny nebudou pronikat za lesní porosty v okolí. Dle územního plánu obce Stará Lysá se dobývací prostor nachází v nezastavitelném území obce.

Středočeský kraj souhlasí se závěry posudku k dokumentaci záměru "Pískovna Chrášťany – Nový Dvůr" s doporučením plně respektovat podmínky uvedené v závěru posudku. Posuzovaný záměr firmy představuje dobývání štěrkopísku suchou těžbou na nevýhradním ložisku Chrášťany s předpokládanou maximální roční těžbou 200 tisíc tun suroviny. Otvírka má být provedena jámovým lomem, jehož dno se bude nacházet zhruba 25 metrů pod úrovní současného terénu. Těžba bude probíhat devět měsíců v roce s provozní dobou pouze v denní době (osm až deset hodin denně) a v pracovní dny, tedy zhruba 200 dní v roce. Byla zpracována hluková studie z jejíchž výsledků vyplývá, že vlivy budou mít časově omezený dosah a jsou považovány za minimální. Pro řešené území se v současné době projednává druhá změna územního plánu obce Chrášťany.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 777 600 033
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí