zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technická pomoc v rámci inženýrských prací na infrastruktuře hospodaření s odpady a obnovy skládek odpadu v severní části Kypru

12.12.2007
Odpady
Technická pomoc v rámci inženýrských prací na infrastruktuře hospodaření s odpady a obnovy skládek odpadu v severní části Kypru
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765915
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Kypr  BusinessInfo.cz - Kypr" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/kypr/1001055/">(teritoriální informace Kypr) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.01.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 237 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Tato zakázka má za cíl zajistit průzkumy, podrobné návrhy a zadávací dokumentaci týkající se rekonstrukce nebo obnovy několika zařízení pro řízení odpadu (hlavní sanitární skládka, překládací stanice, skládky, předběžná skládka pro stavební a demoliční odpad, zařízení pro likvidaci lékařského materiálu, zařízení/úložiště pro skladování nebezpečného odpadu) v severní částí Kypru. Od poradce se také bude očekávat pomoc veřejnému zadavateli při výběrovém řízení na následné stavební práce a zakázky na dodávku. Zařízení musí být navržena v souladu s příslušnými „acquis“ EU pro životní prostředí (směrnice1999/31/ES a další).

Nabídky v angličtině je nutné doručit do 9. ledna 2008.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

B-Evere: Technická pomoc v rámci inženýrských prací na infrastruktuře hospodaření s odpady a obnovy skládek odpadu v severní části Kypru

Oznámení o veřejné zakázce na služby

Lokalita – severní část Kypru
1. Referenční číslo: EuropeAid/126225/C/SER/CY
2. Řízení: Užší.
3. Program: Program finanční pomoci na podporu hospodářského rozvoje komunity kyperských Turků. Sektorový program pro životní prostředí – zpracovávání tuhého odpadu.
4. Financování: Rozpočtová linie: 22 02 07 03.
5. Veřejný zadavatel: Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí, pro a jménem komunity kyperských Turků.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Celková cena.
7. Popis zakázky:
Tato zakázka má za cíl zajistit průzkumy, podrobné návrhy a zadávací dokumentaci týkající se rekonstrukce nebo obnovy několika zařízení pro řízení odpadu (hlavní sanitární skládka, překládací stanice, skládky, předběžná skládka pro stavební a demoliční odpad, zařízení pro likvidaci lékařského materiálu, zařízení/úložiště pro skladování nebezpečného odpadu) v severní částí Kypru. Od poradce se také bude očekávat pomoc veřejnému zadavateli při výběrovém řízení na následné stavební práce a zakázky na dodávku. Zařízení musí být navržena v souladu s příslušnými „acquis“ EU pro životní prostředí (směrnice1999/31/ES a další).
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
1 100 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Veřejný zadavatel může, na základě vlastního uvážení, prodloužit projekt a/nebo rozšířit jeho rozsah, avšak do míry, jež nepřesahuje hodnotu a trvání původní zakázky, a to v závislosti na dostupnosti financování a/nebo na závěrečném termínu prodloužení plnění zakázky uvedeném v odpovídajícím finančním nařízení. Jakékoli prodloužení zakázky by záviselo na uspokojivém provedení zhotovitelem. Vlastní hodnota a doba trvání případných dalších služeb budou sjednány vyjednávacím řízením dle PRAG 3.2.3.1, Rozpočet, bod (c). Jakékoliv prodloužení smlouvy bude v každém případě provedeno s ohledem na závěrečnou lhůtu plnění uvedenou v odpovídajícím finančním nařízení.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená všem fyzickým a právnickým osobám z členských států EU a zemí a území regionů krytých a/nebo pověřených konkrétním nástrojem týkajícím se programu, v jehož rámci je zakázka financována, tj. nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27.2.2006 (Úř. věst. L 65 ze dne 7.3.2006) (viz rovněž bod 30 níže).
Článek 9 odstavec 1 nařízení Rady (ES) č. 389/2006, první odstavec, uvádí, že: „Účast v řízení pro zadání veřejných nebo grantových zakázek financovaných dle tohoto nařízení musí být otevřena pro všechny fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie.“
Pokud jde o výše uvedený článek 9 odstavec 1, Rada sdělila, že „výraz „fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie“ zahrnuje ty, které sídlí nebo byly ustanoveny v oblastech“ Kyperské republiky, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.
Komise dále stanovila, že: „Hlavním cílem tohoto finančního nařízení je podpořit hospodářský rozvoj komunity kyperských Turků. Proto Komise chápe výraz „všechny fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie“ v odstavci 1 článku 9 nařízení...jakožto zahrnující všechny skutečně existující domácí právnické osoby, které sídlí nebo byly ustanoveny v těchto oblastech. Toto neznamená uznání žádné jiné veřejné moci v oblastech, nežli je vláda Kyperské republiky“.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.
16. Subdodávky:
Subdodávky budou povoleny do výše 30 % hodnoty zakázky. Subdodávky nelze použít pro činnosti, jež budou vykonávat klíčoví experti.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě doručených přihlášek bude 4–8 zájemců vyzváno, aby předložili podrobné nabídky pro tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
Únor 2008.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
Červen 2008.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
12 měsíců (červen 2008 - červen 2009).
Inženýrské práce, návrh a příprava zadávací dokumentace pro všechny položky je třeba provést v období od června do prosince 2008.
V období od ledna do června 2009 bude poradce asistovat při výběrovém procesu na související stavební práce a zakázky na dodávky.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomické a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
— průměrný roční obrat uchazeče musí přesáhnout 1 000 000 EUR za poslední 2 roky (2005 a 2006),
— uchazeč musí uvést dané roky v bodu 3 formuláře přihlášky.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
(a) Uchazeč musí mít zkušenosti v následujících oblastech:
(i) návrh skládky;
(ii) návrh překládacích stanic pro městský odpad;
(iii) návrh obnovy starých skládek;
(iv) návrh zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu;
(iv) návrh zařízení pro likvidaci lékařského materiálu;
(vi) návrh předběžných skládek stavebního a demoličního odpadu.
(b) uchazeč musí mít celkově alespoň 20 stálých zaměstnanců, a to jak v současnosti (2007), tak jako průměr v letech 2006 a 2005, kteří pracují v oblastech souvisejících s touto zakázkou.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
uchazeč musí prokázat zkušenosti s projekty/projektovými složkami, a to následujícím způsobem:
(i) alespoň 2 projekty návrhu městských skládek s kapacitou minimálně 200 tun/den a podle směrnice 1999/31/ES;
(ii) alespoň 2 projekty návrhu překládacích stanic městského pevného odpadu;
(iii) alespoň 2 projekty návrhu obnovy starých skládek, z nichž alespoň jedna měla objem rovnající se nebo větší než 500 000 m3;
(iv) alespoň 2 projekty návrhu zařízení pro likvidaci/uložení nebezpečného odapdu, z nichž bylo alespoň jedno s kapacitou menší než 30 tun/den;
(v) alespoň 1 projekt návrhu zařízení na likvidaci/uložení infekčního odpadu, z nichž bylo alespoň 1 s kapacitou menší než 5 tun/den;
(vi) alespoň 1 projekt návrhu předběžného zařízení pro stavební a demoliční odpad.
Pro účely tohoto výběrového řízení budou projekty/projektové složky splňovat ustanovení bodu 21(3) výše, pouze pokud:
— byly dokončeny v období mezi 1.1.2000 a závěrečnou lhůtou pro podání přihlášek na současné řízení (v tomto případě nedbejte prosím na pokyny v bodě 6 přihlášky, kde se požaduje seznam projektů provedených v průběhu „posledních 3 let“. Avšak povinnost uvést nejvýše 15 referencí stále platí), a
— nejméně 50% z každého projektu/projektové složky provedl uchazeč sám (v případě, že uchazečem je konsorcium, pak 1 z jeho členů) a nikoli, např., jiní členové dříve utvořeného konsorcia, kteří nejsou součástí této přihlášky.
Jeden a tentýž projekt/dílčí část projektu se může vztahovat na více než 1 z podbodů (i) až (vi) kritéria 21(3) výše.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek se konsorcium hospodářských subjektů může spolehnout na kapacity členů konsorcia nebo jiných subjektů.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jedinými faktory, které budou brány v úvahu během tohoto přezkoumání, jsou v sestupném pořadí (na základě bodu 6 formuláře přihlášky):
1) vyšší počet projektů/projektových složek, jež jsou v souladu s kritériem 21(3), dílčí body (i) až (vi);
Poznámka: v případe projektů v nichž se setkávají 2 nebo více podbodů z 21(3), bude každá složka týkající se podbodů (i) až (vi) výše počítána odděleně (např. 1 projekt obsahující návrh skládky i překládací stanice bude počítán jako 2 platné reference).
2) souhrnná hodnota poradenských služeb (tj. bez složek stavebních prací a dodávek) poskytnutých uchazečem v rámci vyhovujících projektů podle bodu 21(3).
Obě výše uvedená srovnávací kritéria budou použita v tomto pořadí, tj. všichni uchazeči, kteří splňují výběrová kritéria podle bodu 21(1), 21(2) (a) a (b), 21(3), budou nejdříve ohodnoceni podle srovnávacího kritéria č. 1 a podle toho zařazeni. Srovnávací kritérium č. 2 bude použito pouze tehdy, jestliže někteří uchazeči v dolní části seznamu dosáhnou stejného počtu bodů u srovnávacího kritéria č. 1, a bude se týkat pouze těchto uchazečů.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Nejlepší zhodnocení peněz.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
9.1.2008 v 16.00 hodin (středoevropského času).
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: ec.europa.eu, jehož formát a pokyny je nutno bezpodmínečně dodržet.
Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
Rovněž si pečlivě projděte bod 28 – „Další informace“.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v angličtině, výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučeně (úřední poštovní službou), nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí, na adresu:
Evropská komise, GŘ pro rozšíření, oddělení A3, zvláštní jednotka pro komunitu kyperských Turků, úřad CHAR 04/247, ústřední poštovní úřad, 1, Avenue du Bourget, B-1140 Evere.
Ústřední poštovní úřad Komise na avenue du Bourget je otevřen od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 a v pátek od 9:00 do 16:00.
Poznámka: Název zakázky, referenční číslo (jako v bodě 1) a název uchazeče/názvy uchazečů musí být jasně uvedeny na vnější/kurýrní obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedeny ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Provedení změn nebo stažení přihlášek:
Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.
27. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
28. Další informace:
1) Vyplnění standardního formuláře přihlášky:
Při vyplňování standardního formuláře přihlášky a zejména zde uvedených bodů 3, 4, 5 a 6 musí uchazeči poskytnout všechny potřebné informace, aby výběrová komise mohla posoudit, zda vyhověli výběrovým kritériím dle bodů 21(1), 21(2) a 21(3) výše.
Uchazeče zvlášť důrazně vyzýváme, aby poskytli kompletní údaje o projektu v bodu 6 standardního formuláře pro přihlášky v částech „Podrobný popis projektu“ a „Druh poskytovaných služeb“. Zde uchazeče vyzýváme, aby podali jasný popis celého projektu a zvlášť pak uvedli výčet pouze těch činností, které sami realizovali, a aby neuváděli činnosti, které byly například provedeny jinými členy dříve utvořeného konsorcia, kteří nejsou zahrnuti v přihlášce do tohoto výběrového řízení. Je nutno jasně uvést termíny dokončení projektů nebo příslušných složek projektů (viz kritérium 21.3).
2) Daňová a celní opatření, víza a povolení:
„Praktický průvodce smluvními postupy pro vnější činnosti ES“, který se týká této zakázky na služby, se vztahuje na finanční smlouvy, které Komise obyčejně podepisuje s přijímajícími třetími zeměmi. Tyto finanční smlouvy jsou často doplněné rámcovými smlouvami mezi Komisí a přijímající zemí. Oba typy dohod upravují základní pravidla, na jejichž základě se realizuje finanční pomoc EU v přijímající zemi, mezi jinými pravidla o vytvoření a právu na pobyt, privilegia a imunity, daňová a celní opatření a vývoz a dovoz vybavení a dalších dodávek.
Pro komunitu kyperských Turků žádná taková smlouva neexistuje. Žádná podobná smlouva nebyla ani uzavřena s Kyperskou republikou, která je členským státem EU. Nicméně příjemce bere na vědomí, že:
— zhotovitel je osvobozen od cel, dovozních daní, poplatků a DPH nebo jakýchkoli jiných odvodů ze zboží, které bude dovezeno do severní části Kypru v rámci zakázky financované EU. Příjemce poskytne zhotoviteli listiny o zbavení povinnosti úhrady všech dovozních cel a dovozních daní v případě veškerého dováženého zboží, které bude zabudováno do permanentních děl. Příjemce bude zhotoviteli plně nápomocen při získávání všech příslušných daňových osvobození.
Zhotovitel připraví nezbytné dokumenty k osvobození od daňových povinností a další dokumenty v souladu s požadavky celních a jiných úřadů a splní všechny ostatní přiměřené požadavky veřejného zadavatele. Zhotovitel bude zcela odpovědný za předložení dokumentace k proclení zboží příslušnými úřady, čímž vznikne předpoklad, že (před podáním nabídky) bylo všem příslušným postupům učiněno zadost.
— všechno dovážené zboží, jež nebude zabudováno nebo spotřebováno v souvislosti se zakázkou, bude po jejím dokončení zase vyvezeno. V případě, že vyvezeno nebude nebo v případě, že bude použito v souvislosti s jinými zakázkami, bude u tohoto zboží vyměřeno clo (v závislosti na daném zboží) a zhotovitel takto vyměřené clo uhradí,
— platba a splacení daní a cel bude provedeno v nových tureckých lirách (TRY),
— uchazeč bude brát na vědomí nařízení o zelené hranici a zváží důsledky realizace zásilek do a z oblastí, které nejsou pod účinnou správou kyperské vlády: Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29.4.2004 o režimu v rámci článku č. 2 protokolu č. 10 aktu o přistoupení na adrese: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=304R0866R(01)
Daň z přidané hodnoty:
Příjemce poskytne zhotoviteli „osvědčení o zbavení povinnosti úhrady DPH“ ve vztahu k hodnotě zakázky.
Na zboží a materiály, jež budou dováženy přes Kyperskou republiku, se bude vztahovat DPH v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28.11.2006 týkající se společných systémů pro daň z přidané hodnoty.
Cla a dovozní daně:
V případě zboží, jež bude dovezeno do severní části Kypru bude příjemce zhotoviteli nápomocen při získávání nezbytných dovozních licencí. Veřejný zadavatel a příjemce poskytnou zhotoviteli podporu při získávání daňových osvobození a vyřizování celních formalit.
Zahraniční zaměstnanci zhotovitele:
Zahraniční personál zhotovitele, zaměstnanci a jeho pracovní síly budou v severním Kypru oproštěni od povinnosti odvádění daní z osobních příjmů, tedy takové části jejich platů a mezd, jež jsou zdanitelné. Toto osvobození se netýká místních zaměstnanců patřících ke komunitě kyperských Turků a zhotovitel bude tyto daně odvádět na základě srážek daně z příjmu, které mu budou vyměřeny.
Klíčoví zaměstnanci zhotovitele s cizím státním občanstvím (a členové jejich užších rodin) budou osvobozeni od cel, odvodů z příjmů, daní i dalších fiskálních povinností, jež se budou obdobný způsobem vztahovat na jejich movitý majetek pro vybavení domácnosti v souvislosti s dovozem předmětů osobní potřeby, a to za předpokladu, že tyto předměty osobní potřeby a movitý majetek do domácnosti bude po dokončení zakázky buďto opět vyvezen nebo zlikvidován v severní části Kypru v souladu s platnými místními požadavky.
3) Podklady:
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si tyto doklady:
— výkazy zisku a ztráty/výkazy příjmů za každý z roků, za které je nutno předložit výroční obraty. Výkazy zisku a ztráty/výkazy příjmů, vypracované v souladu s mezinárodními účetními normami, je nutno předložit s překladem do angličtiny a převedením částek na měnu euro.
Uchazeč musí být připraven poskytnout v lhůtě 24 hodin během zkoumání formuláře přihlášky účetní rozvahy / potvrzení o příjmech v požadované formě, pokud si je veřejný zadavatel vyžádá. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo požádat o další informace, které potvrdí údaje uvedené ve formulářích;
— důkazy o skutečném počtu trvalých zaměstnanců najatých na období, ke kterému se vztahují poskytované informace,
— důkazy a/nebo dodatečné informace ohledně rozsahu, hodnoty, délky trvání atd. projektů uvedených v tabulce 6 přihlášky (například kopie relevantních smluv, referencí od zákazníků/finálních zpráv atd.).
Upozorňujeme uchazeče, že úspěšný uchazeč bude muset předložit důkazy o svém finančním a hospodářském postavení v každém případě, jakož i o technické a profesionální kapacitě, a to na základě kritérií výběru uváděných v bodě 21 tohoto oznámení o veřejné zakázce. Pokud úspěšný uchazeč nebude schopen předložit důkaz o svém hospodářském a finančním postavení, a to na základě výběrových kritérií pro toto výběrové řízení během15 kalendářních dní od obdržení oznámení o zadání zakázky, nebo pokud úspěšný uchazeč poskytl nepravdivé údaje, zadání veřejné zakázky bude prohlášeno za neplatné a bude zrušeno.
Upozorňujeme uchazeče i na skutečnost, že účast ve výběrovém řízení i přes to, že se uchazeč nachází v jakékoliv ze situací vyjmenovaných v části 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES, povede k jejich vyloučení z výběrového řízení a zakázek podle oddílu 2.3.4 zmíněného Praktického průvodce. Dále pak upozorňujeme, že záměrné podání nepřesné nebo neúplné informace ve formuláři přihlášky povede k finančním sankcím, které dosahují 10 % celkové hodnoty zadávané veřejné zakázky. Tento poměr může být navýšen na 20 % v případě opakovaných porušení během 5 let od prvního porušení.
4) Zvláštní požadavky:
Uchazeč/zhotovitel by měl být obeznámen s politickým, diplomatickým a právním kontextem převládajícím na Kypru a zdržet se kontaktů politické povahy s kteroukoli z komunit. V případě, že budou v průběhu přípravy a realizace této zakázky vznikat problémy ve vztahu ke konkrétním politickým, právním a diplomatickým podmínkám, měl by uchazeč/zhotovitel informovat vedoucího projektu. Uchazeč/zhotovitel by měl zajistit důvěrnost a utajení tohoto daného problému ve vztahu ke třetím stranám,.
Uchazeč/zhotovitel zajistí, aby byla v průběhu příprav a realizace opatření, která jsou předmětem tohoto výběrového řízení respektována práva fyzických a právnických osob, a to včetně práv na vlastnictví a majetek.
Ze žádného opatření, které uchazeč/zhotovitel podnikne v průběhu příprav a realizace této zakázky, by nemělo vyplývat faktické uznání jakéhokoli veřejného úřadu s výjimkou vlády Kyperské republiky.
5) Konflikt zájmů:
Připomínáme uchazečům, že členové konsorcia i odborníci účastnící se zavádění služeb v této zakázce, budou vyloučeni z účasti na zakázkách pro služby, dodávky a práce, které budou založeny na přípravných pracích prováděných v rámci této zakázky, pokud neprokáží veřejnému zadavateli, že zapojení do předchozích fází projektu nepředstavuje nekalou soutěž.
29. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
7.11.2007.
30. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27.2.2006 (Úř. věst. L 65 ze dne 7.3.2006).

 
Popis tendru (Angličtina):

B-Evere: technical assistance for engineering works for waste management infrastructure and rehabilitation of dumping sites in the northern part of Cyprus

Service procurement notice

Location — northern part of Cyprus
1. Publication reference: EuropeAid/126225/C/SER/CY
2. Procedure: Restricted.
3. Programme: Financial assistance programme to encourage the economic development of the Turkish Cypriot community. Sector programme environment — solid waste management.
4. Financing: Budget line: 22 02 07 03.
5. Contracting authority: The European Community, represented by the European Commission, for and on behalf of the Turkish Cypriot community.

Contract specification

6. Nature of contract:
Global price.
7. Contract description:
This contract aims at providing surveys, detailed designs and tender documents for the construction or rehabilitation of several waste management facilities (central sanitary landfill, transfer station(s), dumping sites, pre-conditioning site(s) for construction and demolition waste, medical waste treatment facility, hazardous waste treatment/storage facility) in the northern part of Cyprus. The consultant will also be required to assist the contracting authority during the selection process for the subsequent works and supply contracts. The facilities will have to be designed in compliance with relevant EU Environmental acquis (Directive 1999/31/EC and others).
8. Numbers and titles of lots:
Not applicable.
9. Maximum budget:
EUR 1 100 000.
10. Scope for additional services:
The contracting authority may, at its own discretion, extend the project in duration and/or scope, up to a maximum not exceeding the value and duration of the initial contract, subject to the availability of funding and/or to the extension of the contracting deadline in the relevant Financing Decision. Any extension of the contract would be subject to a satisfactory performance by the contractor. The actual value and duration of the additional services, if any, will be agreed by negotiated procedure, as per PRAG 3.2.3.1, Budget, point c). Any contract extension shall in any case be concluded by the contracting deadline of the relevant Financing Decision.

Conditions of participation

11. Eligibility:
Participation is open to all natural and legal persons of the EU Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the specific instrument applicable to the programme under which the contract is financed, i.e. Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27.2.2006 (OJ L 65 of 7.3.2006) (see also point 30 below).
Article 9(1) of Council Regulation (EC) No 389/2006, first indent, reads that `Participation in the award of procurement or grant contracts financed under this regulation shall be opened to all natural or legal persons of Member States of the European Union`.
With regard to the abovementioned Article 9(1), first indent, the Council has noted that `the term `natural or legal persons of Member States of the European Union` includes those residing or established in the areas` of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control.
The Commission has additionally stated that `The main objective of this financial instrument is to encourage the economic development of the Turkish Cypriot community. The Commission therefore understands the term `all natural or legal persons of Member States of the European Union` in Article 9 paragraph 1 of the Regulation... to include all genuinely existing domestic legal persons residing or established in the areas. This does not imply recognition of any public authority in the areas other than the Government of the Republic of Cyprus`.
12. Candidature:
All eligible natural and legal persons (as per point 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per point 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.
13. Number of applications:
No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited:
Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.
15. Grounds for exclusion:
As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.
16. Subcontracting:
Subcontracting will be allowed up to 30 % of the contract value. Subcontracting cannot be used for the activities envisaged for the key experts.
17. Number of candidates to be short-listed:
On the basis of the applications received, between 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.

Provisional timetable

18. Provisional date of invitation to tender:
February 2008.
19. Provisional commencement date of the contract:
June 2008.
20. Initial period of execution and possible extension of the contract:
12 months (June 2008–June 2009).
Engineering works, design and preparation of tender documents for all lots shall be done in the period between June and December 2008.
In the period between January and June 2009, the consultant will assist in the selection process for the related works and supply tenders.

Selection and award criteria

21. Selection criteria:
The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial standing of candidate (based on item 3 of the application form):
— the average annual turnover of the candidate must exceed EUR 1 000 000 for each of the last 2 years (2005 and 2006),
— the candidate must specify the years in question in item 3 of the application form.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
(a) the candidate must be specialised in the following fields:
(i) landfill design;
(ii) design of transfer stations for municipal waste;
(iii) design of rehabilitation of old dumping sites;
(iv) design of hazardous waste treatment facilities;
(v) design of infectious medical waste treatment facilities;
(vi) design of pre-conditioning sites for construction and demolition waste.
(b) the candidate must have a total of at least 20 permanent staff, currently (2007) and on average during 2006 and 2005, working in the fields related to this contract.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
the candidate must demonstrate experience in projects/project components, as follows:
(i) at least 2 projects for design of a municipal landfill with a capacity of minimum 200 t/d and according to the Directive 1999/31/EC;
(ii) at least 2 projects for design of transfer stations for municipal solid waste;
(iii) at least 2 projects for design of rehabilitation of old dumping sites, at least 1 of which with a volume equal or superior to 500 000 m3;
(iv) at least 2 projects for design of hazardous waste treatment and/or disposal facilities, at least 1 of which receiving less than 30 t/d;
(v) at least 1 project for design of infectious waste treatment and/or disposal facilities, at least 1 of which receiving less than 5 t/d;
(vi) at least 1 project for design of a pre-conditioning facility for construction and demolition waste.
For the purposes of this shortlisting procedure, projects/project components are considered compliant with point 21(3) above only if:
— they have been completed not earlier than 1.1.2000 and up to the date set as deadline for receipt of applications (please, therefore disregard the instruction at point 6 of the Application Form where it requests to list projects carried out in the course of the `past 3 years`. The instruction to list maximum 15 references remains valid), and
— at least 50 % of each project/project component has been carried out by the candidate itself (in case the candidate is a consortium, by 1 of its members) and not e.g. by other members of previously formed consortia that are not part of this application.
One and the same project/project component can cover more than 1 of sub-points (i) to (vi) of criterion 21(3) above.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Under the same conditions, a consortium of economic operators may rely on the capacities of members of the consortium or of other entities.
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factors which will be taken into consideration (in consecutive order) during this re-examination are (based on item 6 of the application form):
1) higher number of projects/project components compliant with criterion 21(3), sub-points (i) to (vi);
Note: in case of projects combining 2 or more sub-points of 21(3), each component as per sub-points (i) to (vi) above will be counted separately (e.g. 1 project including landfill design and transfer station design will be counted as 2 valid references).
2) cumulative value of consultancy services (i.e. excluding works and supplies components) carried out by the candidate under the qualifying projects as per criterion 21(3).
The 2 comparative criteria listed above will be applied in order of precedence, i.e. all the applicants meeting the selection criteria as per 21(1), 21(2)(a) and (b) and 21(3) will first be assessed against the comparative criterion (1) and ranked accordingly. The comparative criterion (2) will only be applied if some applicants at the bottom edge of such list will score equally against comparative criterion (1), and will only concern such applicants.
22. Award criteria:
Best value for money.

Application

23. Deadline for receipt of applications:
9.1.2008 (16:00) Central European Time.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be provided:
Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address: ec.europa.eu, whose format and instructions must be strictly observed.
Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.
Also, please check carefully Point 28 — `Additional information`.
25. How applications may be submitted:
Applications must be submitted in the English language, exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official post service) or hand delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:
The European Commission, Enlargement DG, Unit A3, Task Force for the Turkish Cypriot Community, Office CHAR 04/005, Central Mail Office, 1, Avenue du Bourget, B-1140 Evere.
The Central Mail Office of the Commission at Av. du Bourget is available from Mondays to Thursdays from 9:00 to 17:00 and on Fridays from 9:00 to 16:00.
Note: the contract title, the publication reference (as per point 1) and candidate(s)name(s) must be clearly marked on the outer/courier`s envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.
26. Alteration or withdrawal of applications:
Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of application. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with point 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.
27. Operational language:
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
28. Additional information:
1) Filling in the standard Application Form:
When filling in the standard Application Form, and in particular items 3, 4, 5 and 6 therein, candidates must provide all information necessary to allow the short-list panel to assess their compliance with the selection criteria under points 21(1), 21(2) and 21(3) above.
Particularly, candidates are strongly recommended to provide full project details in item 6 of the standard Application Form, sections `Detailed description of project` and `Type of services provided`. Here candidates are requested to provide a clear description of the overall project and, separately, list only those activities which have been carried out by the candidates themselves, excluding activities carried out e.g. by other members of a previously formed consortium who are not part of the application for this tender procedure. Completion dates of projects or of relevant projects components (see criterion 21.3) must be clearly stated.
2) Tax and customs arrangements, visa and permits:
`The Practical Guide to contract procedures for EC external actions` which is applicable to this contract refers to financing agreements that the Commission normally signs with a beneficiary third country. These financing agreements are often completed by framework agreements between the Commission and the beneficiary country. Both agreements govern the basic rules, following which the financial assistance of the EU is implemented in the beneficiary country, amongst others, rules on the establishment and right of residence, privileges and immunities, tax and customs arrangements and import and export of equipment and other supplies.
There is no such agreement that would be applicable to the Turkish Cypriot community. No similar agreement exists with the Republic of Cyprus, which is an EU Member State. However, the beneficiary agrees that:
— the contractor is exempt of custom duties, import taxes, fees and VAT or any other similar taxes levied on goods entering the northern part of Cyprus for the contract financed by EU. The beneficiary shall provide the contractor with letters of exemption from all import duties and import taxes on all imported items to be incorporated into the permanent works. The beneficiary shall fully assist the contractor to obtain all relevant tax exemptions.
The contractor shall prepare the necessary exemption and other documents in accordance with the requirements of customs and other relevant authorities, and any other reasonable requirements of the contracting authority. The contractor shall be entirely responsible for the presentation of documentation in order to clear the goods through customs, and shall be deemed to have been satisfied (before submitting the tender) as to all relevant procedures.
— all imported goods, which are not incorporated in or expended in connection with the contract, shall be exported on completion of the contract. If not exported, or if used in connection with other contracts, the goods will be assessed for duties (as applicable to the goods involved) and the contractor shall pay such duties accordingly,
— the payment and repayment of taxes and duties shall be in new Turkish lira (TRY),
— the tenderer should take note of the Green-Line Regulation and consider the implication when making shipments to and from the areas not under the effective control of the Government of Cyprus: Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29.4.2004 on a regime under Article 2 of Protocol 10 to the Act of Accession http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=304R0866R(01)
Value-added tax:
the beneficiary will provide `VAT exemption certificates` for the contractor for the contract value.
Goods and materials imported via the Republic of Cyprus will attract VAT in accordance with the Council Directive 2006/112/EC of 28.11.2006 on the Common system of value added tax.
Customs and import duty:
for the goods to be imported into the northern part of Cyprus, the beneficiary will assist the contractor in obtaining the necessary import licenses. The contracting authority and the beneficiary will support the contractor in obtaining the tax exemptions and performing the customs formalities.
Contractor`s expatriate staff:
the contractor`s expatriate key staff, personnel and labour shall be exempt from any liability to pay personal income taxes in the northern part of Cyprus in respect of such of their salaries and wages as are chargeable. This exemption shall not apply to local staff of the Turkish Cypriot Community, and the contractor shall perform such duties in regard to income tax deductions as may be imposed on him.
The contractor`s expatriate key staff (and members of their immediate families) shall be exempt from customs duties, income duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect on personal and household effects imported for personal use provided that the personal and household effects are either re-exported or disposed of in the northern part of Cyprus in accordance with the local requirements in force after the completion of the contract.
3) Supporting documents:
the contracting authority reserves the right to request the following:
— profit and loss accounts/income statements, for each of the years for which the annual turnovers have to be presented. The profit and loss accounts/income statements, drawn up in line with International Accounting Standards, must be provided with an English translation and conversion of amounts into euro.
The candidate should be ready to present profit and loss accounts/income statements in the required form within 24 hours, upon request from the contracting authority during the examination of the Application Form. The contracting authority reserves the right to ask for surplus information which certifies the data presented in the forms;
– proofs on the actual number of staff permanently hired for the time period for which the information shall be provided,
— proofs and/or additional information concerning scope, value, duration, etc. of projects listed in table 6 of the Application Form (e.g. copy of relevant contracts, client`s references/final reports, etc.).
Candidates are reminded that the successful tenderer will in any case be requested to provide evidence of the financial and economic standing and of the technical and professional capacity according to the selection criteria specified at point 21 of this procurement notice. If the successful tenderer fails to provide the evidence of the financial and economic standing and/or of the technical and professional capacity within 15 calendar days following the notification of award, or if the successful tenderer is found to have provided false information, the award will be considered null and void.
Candidates are also reminded that participation in spite of being in any of the situations listed in Section 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions will make them subject to exclusion from tender procedures and contracts in accordance with Section 2.3.4 of the said Practical Guide. Furthermore, provision of inaccurate or incomplete information deliberately in the Application Form will make them subject to financial penalties representing 10 % of the total value of the contract being awarded. This rate may be increased to 20 % in the event of a repeated offence within 5 years of the first infringement.
4) Special requirements:
The tenderer/contractor should be aware of the political, diplomatic and legal context prevailing in Cyprus and abstain from contacts of a political nature with either community. Should issues relating to the specific political, legal and diplomatic context arise in the preparation and implementation of this contract, the tenderer/contractor should inform the project manager. The tenderer/contractor should ensure confidentiality with no disclosure of the issue to third parties.
The tenderer/contractor shall ensure that, in the preparation and implementation of the action subject of this tender, the rights of natural and legal persons, including the rights to possessions and property shall be respected.
No action undertaken by the tenderer/contractor in the course of preparation and implementation of this contract should be intended to imply recognition of any public authority other than the Government of the Republic of Cyprus.
5) Conflict of interest:
Candidates are reminded that consortium members as well as the experts, taking part in the implementation of the services envisaged under this contract will be excluded from participation in the service, supplies and works tenders which will be based on the preparatory work executed under this contract, unless they can prove to the contracting authority that the involvement in previous stages of the project does not constitute unfair competition.
29. Date of publication of contract forecast:
7.11.2007.
30. Legal basis:
Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27.2.2006 (OJ L 65 of 7.3.2006).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí