zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada kraje vydala vyjádření k posouzení vlivů na životní prostředí

21.12.2007
EIA
Rada kraje vydala vyjádření k posouzení vlivů na životní prostředí

PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 19. prosince projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Rozšíření provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů firmy Jiří Hladík provozovna Čáslav", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Jedná se o rozšíření sortimentu sbíraných a vykupovaných odpadů – železo – tisíc tun za rok, neželezné kovy 400 tun za rok, ekologická likvidace autovraků a elektroodpadu (nebezpečný odpad – 20 tun za rok, ostatní odpady 20 tun za rok). Areál je pro tuto službu již nyní technicky i organizačně vybaven. Jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší. Záměr je v souladu s územním plánem města Čáslav.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Zařízení k výkupu, soustřeďování, skladování odpadů a druhotných surovin a sběrný dvůr Úvaly", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr řeší rozšíření o výkup a skladování autovraků. Předmětem posuzování je plechová hala, určená pro skladování autovraků (maximálně deset). Byla zpracována rozptylová studie, ze které vyplývá, že hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek bude automobilová doprava. Areál budoucí betonárny však neleží na území prvků územního systému ekologické stability, přírodních parků, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a lokalit soustavy Natura 2000. Podle územního plánu je území určeno pro funkční využití "území nerušící výroby".

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Administrativní, servisní a skladové centrum, Podnikatelská zóna Středokluky". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Plánované centrum se bude skládat z hlavních objektů: administrativní budovy, autoservisu, pneuservisu, skladové haly, retenční a požární nádrže, čerpací stanice pohonných hmot; a dalších objektů: zejména komunikací, parkovacích ploch, ploch pro skladování materiálů a sadových úprav areálu. Plánovaná výstavba areálu je rozdělena do tří postupných samostatných etap, které proběhnou v letech 2007 – 2018. Navržená výstavba vyžaduje nový zábor zemědělské půdy, souhlas s vynětím těchto ploch ze zemědělského půdního fondu byl již vydán. Plánovaná výstavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Středokluky.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Truck park - EW Modletice M3" v katastrálních územích Modletice u Dobřejovic a Jažlovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu Truck parku Modletice M3 na celkové ploše 62 986 metrů čtverečních v jihovýchodním kvadrantu mimoúrovňového křížení komunikace II/101 Říčany – Jesenice s dálnicí D1. Výjezd z areálu bude řešen pomocí kruhového objezdu, který bude mít čtyři vjezdy/výjezdy: k Truck parku, směrem na Jesenici, směrem na Říčany a směrem na dálnici D1. Areál bude sloužit k parkování těžkých nákladních vozidel po dobu předepsaných jízdních přestávek a osobních vozidel pro občerstvení v restauraci. V rámci stavby bude vybudováno: stání pro kamiony (170 parkovacích míst), stání pro osobní automobily (80 parkovacích míst), třípodlažní hotel (zastavěná plocha 1 224 metrů čtverečních), jednopodlažní restaurace (zastavěná plocha – 820 metrů čtverečních) a objekt pro řidiče kamionů (zastavěná plocha 219 metrů čtverečních). Z rozptylové studie vyplývá, že emise vyvolané provozem areálu budou relativně malé. Hluková studie uvádí, že hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb plánovaného hotelu jsou překročeny a bude nutné vybudovat venkovní plášť hotelu s dostatečnou hlukovou izolací. Záměr je v souladu s územním plánem Města Říčany, v katastrálním území Modletice je v souladu s připravovanou a probíhající změnou územního plánu Obce Modletice.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Okružní komunikace Jinočany", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu okružní komunikace na okraji obce Jinočany při silnici III/00512 Jinočany – Chrášťany zhruba sto metrů od hranice obce. Komunikace bude sloužit jako místní sběrná komunikace pro budoucí komerční výstavbu v severozápadní části obce a v budoucnu bude součástí obchvatu obce Jinočany. Komunikace v délce 235,86 metrů mezi obcemi Jinočany a Zbuzany zaujme celkovou plochu 4232 metrů čtverečních. Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že realizace stavby nezpůsobí prokazatelnou změnu stávající hladiny hluku. V zájmovém území výstavby, ani v jejím okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území, přírodní park nebo významný krajinný prvek a respektuje územní systém ekologické stability krajiny. Záměr je v souladu s územním plánem obce Jinočany.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Areál Montagner" v katastrálním území Buštěhrad, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr se nachází v Kladně – Dříni. Zahrnuje hlavní budovu, příjezdovou komunikaci, zpevněné panelové plochy a vedlejší objekty. Z hlediska životního prostředí je pozitivní, že dochází k výstavbě na takzvaném brownfieldu. U nejbližší obytné zástavby dojde k nárůstu hluku v úrovni do 0,2 decibelu. Příspěvky provozu firmy a její související automobilové dopravy lze podle rozptylové studie označit za nevýznamné. Z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze záměr označit za akceptovatelný. Záměr je v souladu s územním plánem obce Buštěhrad.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Dostavba lakovny Eurovia SOK Třebestovice". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o dostavbu lakovny, která spočívá ve vybudování nové lakovny. Do nového provozu bude přesunuto 70 procent výkonů a 30 procent zůstane ve stávajícím provozu. Důvodem dostavby je celková modernizace provozu. Podle rozptylové studie by záměr neměl překročit stanovené imisní limity ani obtěžovat pachem. Areál zařízení neleží na území prvků územního systému ekologické stability, přírodních parků, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a lokalit soustavy Natura 2000. Záměr je v souladu s územním plánem.

Středočeský kraj požaduje k záměru "Závod na výrobu polystyrénu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák" další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. V dokumentaci doporučuje zaměřit se na detailní zpracování problematiky emisí a imisí pentanu, a to i v kontextu posouzení celkové imisní situace v lokalitě průmyslové zóny Žebrák. Jedná se o výstavbu výrobního a skladového areálu určeného pro výrobu a předprodejní skladování pěnového polystyrénu a montáž plastových oken s izolačními dvojskly. Množství vstupní suroviny bude činit 1750 tun za rok ve zkušebním provozu, v pozdějším běžném provozu bude činit 2150 tun za rok. Záměr si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu. Byla zpracována hluková studie, z níž vyplývá, že záměr výrazně nezvýší stávající hlukové zatížení. Rozptylová studie uvádí, že uvedením do provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek s výjimkou 24hodinového imisního limitu pro PM10. Záměr je v souladu s územním plánem města Žebrák.

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru "Výstavba větrné elektrárny Mšené – lázně" v katastrálním území Šlapanice v Čechách a nemá připomínky. Posuzovaným záměrem je stavba větrné elektrárny, stavba obslužných komunikací, stavba datových a elektrických kabelů a kabelového vedení k přípojnému bodu na území mezi obcemi Mšené-lázně, Ředhošť (Ústecký kraj) a Šlapanice (Středočeský kraj). Nejbližší obydlené stavení je ve vzdálenosti asi 500 metrů a vzdálenost od silnice třetí třídy je přibližně stejná. V návrhu realizace je pět větrných elektráren o celkovém výkonu deset MW. Technicky se jedná o kuželovou trubkovou věž (stožár) o maximální výšce 105 metrů s trojlistým rotorem (průměr listu 90 metrů). Stroboskopický efekt bude na lokalitě pochopitelně přítomen. Z důvodu posouzení vlivu stroboefektu na okolní populaci a na faktor pohody byl zpracován odborný posudek. Ze závěrů posudku vyplývá, že nejvíce stínů bude dopadat na jižně položené budovy v osadě Loucká u obce Mšené-lázně. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací Mšené - lázně.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 777 600 033
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí