zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak poznat kvalitní izolační materiál

09.01.2008
Energie
Vytápění, zateplení
Jak poznat kvalitní izolační materiál
Majitelé budov hledají možnosti snížení spotřeby energie na vytápění pomocí tepelných izolací - k nejpoužívanějším patří pěnový polystyren a minerální vlna.
Jejich úlohou je zabezpečit tepelně izolační vlastnosti stavby a také kontaktního nebo odvětrávaného zateplovacího systému.

Podle charakteru základního materiálu a způsobu výroby se tepelné izolace dělí na expandovaný (pěnový) polystyren (EPS), extrudovaný (vytlačovaný) polystyren (XPS) a minerálně vláknité desky (MV), které mají vlákna orientovaná převážně rovnoběžně s plochou zateplované stavební konstrukce. Povrch tepelné izolace může být povrchově upraven (kašírovaný např. netkanou sklotextilií, hliníkovou fólií, asfaltovým pásem apod.).

Pro úplnost dodejme, že existují tepelně izolační lamely, které mají převážnou část vláken usměrněnou kolmo na zateplovanou konstrukci - minerální vata s kolmým vláknem. Na trhu se objevil také izolant nové generace, tzv. šedý polystyren, s nímž přišla jako první společnost BASF. V současné době již surovinu pro tento pěnový polystyren dodávají i další výrobci. Jeho lepší tepelně izolační vlastnosti jsou dány přísadami, jako např. grafitu nebo sazí, které zlepšují odraz tepelného záření zpět k jeho zdroji.

MINERÁLNÍ VLNA

Minerální vlákna se ve stavbě obvykle aplikují jako výplně dvojitých konstrukcí, plochých a šikmých střech nebo podlah, technických zařízení budov a tepelných izolaci fasád (tzv. provětrané fasády zejména u komerčních budov a kontaktní zateplovací systémy ETICS převážně pro budovy obytné).

Výrobky z minerální vlny kombinují vysokou tepelně izolační schopnost s dlouhodobě stabilními vlastnostmi. Získávají se výhradně z přírodních materiálů, jako jsou čedič či křemenný písek. Jsou plně recyklovatelné, nevzniká z nich téměř žádný odpad a část potřebných surovin na výrobu je možné získávat recyklací. Kvalita minerálních vláken je přísně kontrolována ve výrobě a před uvedením na trh je posuzována nezávislým akreditačním orgánem. Povinností výrobců je uvést na každém balení minerální plsti, ať již ve formě desek nebo rolí, všechny relevantní údaje o rozměrech a vlastnostech výrobku.

PĚNOVÝ POLYSTYREN

Pěnový polystyren se vyrábí ze suroviny, která vzniká polymerizací ropných produktů, a to za působení páry a tlaku. Pak se řeže na desky a další výrobky. Je 100% recyklovatelný, hygienicky nezávadný a nezatěžuje životní prostředí. Pěnový polystyren, který je použitelný téměř pro všechny stavební konstrukce, se plně osvědčil z hlediska požadavku na odborně provedené zateplení kvalitním materiálem, což vždy znamená významný přínos k úsporám energie na vytápění a chlazení domů.

Pro stanovení vlastností EPS platí v současnosti ČSN EN 13 163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - specifikace, která nahradila zrušenou národní normu ČSN 64 3510 Desky z pěnového polystyrenu. Nová norma již mezi nejdůležitější vlastnosti pěnového polystyrenu nezahrnuje objemovou hmotnost. Nevnímá ji ani jako zásadní kvalitativní požadavek a také neřeší stanovení minimálních požadavků na výrobky z hlediska jejich použití ve stavbě ani nespecifikuje konkrétní typy se stanovenými vlastnostmi.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

Vakuum vzniklé v České republice po zrušení národní normy ČSN 64 3510, se pokusilo vyplnit Sdružení EPS ČR tím, že v souladu s ČSN EN 13 163 vydalo Normu Sdružení č. 002/03, která je závazná pro všechny jeho členy. Tato norma definuje jedenáct základních typů vyráběných polystyrenů, pokrývajících prakticky všechny stavební aplikace, a stanovuje jejich minimální vlastnosti a způsob označování.

Přestože není objemová hmotnost zahrnuta mezi nejdůležitější vlastnosti pěnového polystyrenu, je dobrým vodítkem při jeho nákupu. Na hodnotách objemové hmotnosti totiž závisí řada důležitých vlastností produktů z EPS, a to zejména pevnost v tlaku, dále také součinitel tepelné vodivosti, nasákavost atd. Obecně platí, že úměrně s klesající objemovou hmotností polystyrenu se zhoršují jeho vlastnosti. Výrazně se tak zvyšuje riziko poruch zateplení při současném rapidním poklesu jeho účinnosti a trvanlivosti. V praxi dochází ke zkroucení a popraskání desek, ať už v průběhu jejich aplikace, nebo později po dokončení fasády. To je spojené se zatékáním vody do konstrukce a vyšším výskytem jejích poruch. V některých případech je nutné nákladně pořídit úplně novou fasádu.

Proto je důležité řádné značení EPS. Členové Sdružení EPS ČR každý balík dodávají s příbalovým štítkem, kde jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti polystyrenu podle ČSN EN 13 163.

Členové Sdružení EPS ČR navíc označují každou desku barevným razítkem se třemi pruhy, podle kterého je možné identifikovat typ, výrobce a tloušťku jednotlivých desek po vybalení na stavbě nebo v obchodě. Barevný kód, v němž jsou otištěny pruhy, znemožňuje záměnu jednotlivých typů v případě, že je text nečitelný.

Začátkem roku 2008 vydá Sdružení EPS ČR aktualizovanou výše zmíněnou normu, kde kromě drobných úprav vlastností a značení jednotlivých typů bude uvedena i orientační měrná hmotnost jako vodítko pro spotřebitele.V nejbližších týdnech vyjde rovněž zcela nová aplikační norma ČSN, která bude zcela zásadním způsobem definovat použití jednotlivých typů pěnového polystyrenu pro konkrétní konstrukce. Do současné doby totiž žádný předpis neurčuje, kde jakou tepelnou izolaci použít. Bližší informace přinese Stavitel v některém z příštích čísel.

Z podkladů Sdružení EPS ČR a Sdružení MIM


Příklad značení výrobku na štítku v aplikaci zateplení fasády kontaktním způsobem (tzv. ETICS)

Firma: XYZ Závod X

Název: Deska pro kontaktní zateplování budov s tenkovrstvou omítkou

Tloušťka (mm) Délka (mm) Šířka (mm) Balení (m2) Desky v balení

240 1200 200 0,96 4

Datum výroby X. Y. 2007

CE A1

XYZ

MW-EN 13162-T5-DS(T )-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-WL

Certifikát č. Reakce na oheň hydrofobizováno

XYZ A1

lambdaD = 0,042 W/m.K RD = 5,7 m2.K/W

Výrobce: Adresa XYZ

Pozn. Bez značky CE nesmí být výrobek uveden na trh EU.

Vysvětlení kódů v šesté řádce etikety:

MW Minerální vlna

EN 13162 Číslo normy

T5 Tolerance tloušťky, zde - 1 %

DS(T ) Rozměrová stabilita při určené teplotě

DS(TH) Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty a vlhkosti

CS(10)40 Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku

TR80 Pevnost v tlaku k rovině desky

WS Krátkodobá nasákavost

WL Dlouhodobá nasákavost


Přehled základních typů EPS a klasifikace jejich vlastností podle ČSN EN 13 163

EPS 50 Z EPS 70 Z EPS 100 Z EPS 70 S Stabil EPS 100 S Stabil EPS 150 S Stabil EPS 200 S Stabil EPS F Fasádní EPS T 3500 EPS T 5000 EPS P Perimetr
Souč.tep.vodivosti W/m2.K 0,043 0,040 0,038 0,040 0,038 0,036 0,035 0,039 0,045 0,039 0,035
Odchylka tloušťky T mm T1 2 T1 2 T1 2 T1 2 T1 2 T1 2 T1 2 T2 1 T4 T4 T1 2
Odchylka délky L pro šířky < 500 mm pro délky >= 500 mm L1 3 0,6% L1 3 0,6% L1 3 0,6% L1 3 0,6% L1 3 0,6% L1 3 0,6% L1 3 0,6% L2 2 2 L1 3 0,6% L1 3 0,6% L2 2 2
Odchylka šířky W pro šířky < 500 mm pro délky >= 500 mm W1 3 0,6% W1 3 0,6% W1 3 0,6% W1 3 0,6% W1 3 0,6% W1 3 0,6% W1 3 0,6% W2 2 2 W1 3 0,6% W1 3 0,6% W2 2 2
Pravoúhlost S mm/m S1 5 S1 5 S1 5 S1 5 S1 5 S1 5 S1 5 S2 2 S1 5 S1 5 S2 2
Rovinnost P4 mm/m P3 10 P3 10 P3 10 P3 10 P3 10 P3 10 P3 10 P 3 P3 10 P3 10 P 3
Napětí v tlaku CS (10) kPa CS (10) 70 70 CS (10) 100 100 CS (10) 70 70 CS (10) 100 100 CS (10) 150 150 CS (10) 200 200 . . . . . . CS (10) 200 200
Stálost DS (N) % DS (N) 5 0,5% DS (N) 5 0,5% DS (N) 5 0,5% DS (N) 2 0,2% DS (N) 2 0,2% DS (N) 2 0,2% DS (N) 2 0,2% DS (N) 2 0,2% DS (N) 5 0,5% DS (N) 5 0,5% DS (N) 2 0,2%
Rozměrová stabilita DS (70,-) % DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 DS (70,-) 1 1 . . . . DS (70,-) 1 1
Rozměrová stabilita DLT (1) % . . DLT (1) 5 5 DLT (1) 5 5 DLT (1) 5 5 DLT (1) 5 5 DLT (1) 5 5 DLT (1) 5 5 . . . . . . . .
Pevnost v tahu TR kPa . . . . . . . . . . . . . . TR100 100 . . . . TR100 100
Dyn. Tuhost SD MN/m3 . . . . . . . . . . . . . . . . SD10-SD30* 10 - 30 SD30-SD50* 30 - 50 . .
Stlačitelnost CP3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . CP3 3 CP2 2 . .
Nasákavost WL (T) % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WL (T) 5 5
Barevné označení MODRÁ ČERNÁ ČERNÁ ZELENÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ ZELENÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ HNĚDÁ ČERNÁ ČERNÁ ŽLUTÁ ČERNÁ ČERNÁ ZELENÁ ČERNÁ ZELENÁ MODRÁ ČERNÁ MODRÁ ZELENÁ ČERNÁ MODRÁ bez označení

Poznámka: Faktor difuzního odporu pro EPS mikro = 20 až 40 (vyplývá z tab. D. 4 ČSN EN 13 163).
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí