zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průzkum trhu - realizace veřejné zakázky „ Posouzení rizik nově zaváděných energetických plodin do krajiny pro zvěř

28.12.2007
Zemědělství
Les
Průzkum trhu - realizace veřejné zakázky „ Posouzení rizik nově zaváděných energetických plodin do krajiny pro zvěř
Útvar: odbor rybářství, myslivosti a včelařství
Číslo útvaru: 16230
 
 
NAŠE ČJ.:        37874/2007-16230
VYŘIZUJE:       Ing.Pospíšilová
Telefon:        221 812 342
FAX:                221 812 980
E-MAIL: Magdalena.Pospisilova@mze.cz
adresa: těšnov 17, 117 05 Praha 1
 
DATUM: 13. 12. 2007
 
 
 
Průzkum trhu
 
          Ministerstvo zemědělství Vám sděluje svůj úmysl zadat dále specifikovanou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a tímto Vás vyzývá, jako jednoho z možných dodavatelů, se žádostí o vypracování nabídky za těchto podmínek:
 
1.      Předmětem nabídky je realizace veřejné zakázky na téma „ Posouzení rizik nově zaváděných energetických plodin do krajiny pro zvěř“.
Záměrem veřejné zakázky je zmapování způsobů zajištění ochrany zvěře před nepříznivými vlivy, které přináší zemědělská výroba zaváděním nových energetických plodin do krajiny a způsobu jejich pěstování. Studie by měla být zaměřena zejména na:
- druhy plodin,
- výskyt (lokality),
- agrotechnika,
- škodlivost jednotlivých plodin vůči různým druhům zvěře,
- problémy a jejich prevence,
- případné způsoby léčby,
- výhled z hlediska rozsahu pěstování.
 
     2.   Přepokládaná doba plnění: od podpisu smlouvy do 30. října 2008.
 
3.      Obchodní, technické a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání nabídky:
a)             Cenová nabídka uchazeče bude uvedena na samostatném listu jako cenová   nabídka maximální a nepřekročitelná, v korunách českých, v členění:   
      - cena bez DPH,
                   - DPH,
                   -  cena celková včetně DPH.
b)    Součástí nabídky bude i doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu                   zakázky ( např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) ve formě originálu či úředně ověřené kopie. Předložený doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
 
c)            Lhůta pro podání nabídek: 31.12. 2007 do 12:00 hodin.
 
d)       Místo podání: podatelna v sídle zadavatele (MZe).
 
e) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, zpracovanou v českém jazyce podepsanou osobou oprávněnou jednat a podepisovat za daný subjekt.
 
f)                   Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem:   „Průzkum trhu – ENERGETICKÉ PLODINY – NEOTVÍRAT“, na obálce bude název nebo číslo odboru zadavatele (odb. rybářství, myslivosti a včelařství – 16230) a současně uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení po uplynutí lhůty pro podání.
 
          Pokud máte o uvedenou zakázku zájem, zašlete nám laskavě svou nabídku písemně, a  to nejpozději do 31. 12. 2007. Nabídky doručené po této lhůtě nebudou do posuzování a hodnocení zařazeny.
 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
 
Cena bez DPH
DPH
Cena včetně DPH
Posouzení rizik nově zaváděných energetických plodin do krajiny pro zvěř
 
 
 
            
         O výsledku vyhodnocení budou uchazeči písemně informováni do 10 pracovních dnů po výběru. Vítězi zašleme návrh smlouvy, který bude zpracován v souladu s obchodními zvyklostmi. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž ustanovení týkající se sankcí za porušení smluvních povinností.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
 
Ing. et. Ing. Jiří Dobiáš
ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí