zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VÝZVA K JEDNÁNÍ - VĚŘEJNÁ ZAKÁZKA LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA

31.12.2007
Les
VÝZVA K JEDNÁNÍ - VĚŘEJNÁ ZAKÁZKA LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA
Výzva k jednání dle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je zadávána jednomu zájemci v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť může být plněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
Vytiskněte si článek
Článek: 39716 Vydáno: 18.12.2007

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ

 

dle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 (dále jen „zákon“)

 

Veřejná zakázka je zadávána jednomu zájemci v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť může být plněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.

 

Název veřejné zakázky

Lesní ochranná služba

 

Zadavatel

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlo/Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

IČ:

00020478

Profil zadavatele:

www.mze.cz

Osoba/-y oprávněné za zadavatele jednat:

Ing. Jiří John, ředitel odboru 16210 – státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Kontaktní osoba:

JUDr. Zdenka Staňková

Telefon, fax:

420 221 812 775, 420 724 745 508, 420 221 812 991

E-mail:

zdenka.stankova@mze.cz

 

 

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:

GORDION, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:

Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ:

26147921

Osoba/-y oprávněné za zadavatele jednat:

Mgr. Pavel Robek, jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Beránková

Telefon, fax:

420 281 021 819, 420 281 021 825

E-mail:

berankova@gordion.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   INFORMACE O PŘEDMĚTU VĚŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Název služby

CPV

Ochrana životního prostředí

90315000-8

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH):                    9,5 mil. Kč bez DPH

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci, jež je přílohou textu této výzvy.

 

2.       Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace dle § 48 zákona

 

Zadávací dokumentace je přílohou textu této výzvy.

 

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

 

3.       Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno

 

Místo konání prvního jednání:

v sídle zadavatele v zasedací místnosti č. 368, 3. patro

 

Den a hodina konání prvního jednání:

datum:   2. ledna 2008                                      hodina: 8.30

 

Jazyk, ve kterém bude jednáno:

český jazyk

 

4.       Způsob a zásady jednání

 

Jednání bude probíhat před zástupci zadavatele. Z jednání se zájemcem bude pořízen protokol. Zájemce má právo do protokolu nahlédnout a pořizovat si z něho výpis nebo opis. Na jednání bude projednán rozsah předmětu plnění a budou zodpovězeny případné dotazy zájemců o veřejnou zakázku.

 

5.       Termín posledního možného jednání

 

Termín posledního jednání bude dohodnut v průběhu jednání.

 

6.       Lhůta a místo pro podání nabídek

 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Termín podání nabídky bude dohodnut v průběhu jednání.

 

Čas, ve kterém je možné nabídky podat:

v pracovních dnech 09:00 – 15:00 hodin

 

Nabídky budou podány: 

v sídle společnosti GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Veronika Čechová, tel.: 420 281 021 815, fax: 420 281 021 825, e-mail: recepce@gordion.cz

 

Jiné upřesňující údaje pro podání nabídky:

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona.

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče.

 

7.       Požadavky na prokázání kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání kvalifikace požadováno

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace dodavatele v následujícím rozsahu:

 

·          Základní kvalifikační předpoklady,

·          Profesní kvalifikační předpoklady.

 

Podrobnou specifikaci požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s textem výzvy obsahuje Kvalifikační dokumentace, jež je přílohou textu této výzvy.

 

Kvalifikační dokumentaci zadavatel zpřístupnil na své internetové adrese.

 

8.       Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.

 

Veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci.

 

9.       Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

 

Délka zadávací lhůty:        31.01.2008

 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení.

 

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu.

 

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zá

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí