zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznamy expertů, autorizovaných osob, poradenských, certifikačních a certifikovaných subjektů

10.01.2008
Obecné
Seznamy expertů, autorizovaných osob, poradenských, certifikačních a certifikovaných subjektů
Odkazy na cca 30 veřejně přístupných databází

Autorizované osoby k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Seznam subjektů, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. b) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSFDUJ8RK

Autorizované osoby k měření emisí znečišťujících látek dle zák. o ochraně ovzduší

Seznam autorizovaných osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření emisí znečišťujících látek. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Autorizované osoby k měření imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování

Seznam osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF43894O

Autorizované osoby k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu

Seznam oprávněných osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup:
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF71QITK

Autorizované osoby ke zpracování odborných posudků dle zák. o ochraně ovzduší

Seznam autorizovaných osob pro účely zpracování odborných posudků dle § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSFDOCVXK

Autorizované osoby ke zpracování rozptylových studií

Seznam osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k zpracování rozptylových studií. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF438AWD

Registr revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení

Aktuální přehled revizních techniků chladírenských a klimatizačních zařízení a jejich kontaktní údaje zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPJAF8Y5R5I

Seznam oprávněných osob, kterým bylo vydáno povolení ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků

Seznam oprávněných osob pro recyklaci lednic zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF9L8XG8

Seznam osob, kterým bylo vydáno povolení k zacházení s regulovanými chladivy

Databázi servisních organizací pro chlazení, klimatizaci a tepelná čerpadla, jež mají povolení k zacházení s regulovanými chladivy, provozuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAFBU298L

Databáze držitelů autorizace pro posuzování vlivu na životní prostředí

Databáze je součástí informačního systému EIA. Obsahuje seznam osob, včetně kontaktních adres a specializací na jednotlivé oblasti. Provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: http://www.cenia.cz/eia/osoby

Databáze organizací pro poradenství a vzdělávání v oblasti EMS

Databáze poradenských a vzdělávacích společností pro oblast environmentálních manažerských systémů provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Environmentální ověřovatelé a certifikační orgány

Seznam environmentálních ověřovatelů EMAS a certifikačních orgánů pro ISO 14 001. Provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Osoby s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

Databáze obsahuje seznam osob, které mají pověření k vykonávání odborných prací z oblasti geologie potřebných pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Databáze, firem a výrobků jimž byla propůjčena značka Ekologicky šetrný výrobek

Databáze obsahuje seznam firem i jednotlivých výrobků, které jsou nositeli označení Ekologicky šetrný výrobek. Databázi provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí
On line přístup: www.cenia.cz

Databáze firem provádějících geologické a těžební práce

Základní údaje o osobách provádějících geolog. a těžební práce na území ČR. Evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č.282/2001 Sb. Databázi provozuje Česká geologická služba - Geofond.
On line přístup: databáze není volně přístupná, bližší informace získáte na adrese www.geofond.cz nebo na e-mailové adrese szackova@geofond.cz

Přehled zpracovatelů autovraků v ČR

Přehled subjektů, jež vydávají potvrzení o převzetí autovraků do zařízení na sběr autovraků. Seznam subjektů zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob pověřených prováděním odběrů v rámci inventarizace PCB

Seznam osob provádějících odběry dle § 2 odst. 2 vyhl. č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v rámci inventarizace PCB

Seznam registrovaných laboratoří dle § 2 odst. 5 vyhl.č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob oprávněných k odběru vzorků odpadů

Seznam osob proškolených a přezkoušených k odběru vzorků odpadů dle požadavku př.4 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Aktuální seznam pověřených osob pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPCPF7QC78O

Seznam osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

Osoby zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle § 14 zák.č. 477/2001 Sb. o obalech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: www.env.cz

Seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění

Seznam osob podle § 23 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, tj. seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPGSF716GZR

Provozovatelé zařízení na zpracování odpadů získaných separovaným sběrem a odpadů odebíraných ve sběrných dvorech

Přehled provozovatelů zařízení na zpracování tříděných odpadů provozuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam autorizovaných osob pro účely provádění biologického hodnocení

Seznam autorizovaných osob k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Databázi provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKVFBZ35BF

Seznam autorizovaných osob pro účely posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Seznam autorizovaných osob k provádění posouzení podle podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí .
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF6GM52Y

Seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Seznam osob vč. kontaktních adres a specializací na jednotlivé kategorie látek zveřejňuje v souladu s ustanoveními zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Seznam laboratoří s platným osvědčením o správné laboratorní praxi

Seznam laboratoří s platným osvědčením vydaným Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: aslab.vuv.cz

Seznam oprávněných laboratoří podle zák. č. 254/2001 Sb

Seznam oprávněných laboratoří, jež vydalo Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří včetně odběru vzorků.
On line přístup: aslab.vuv.cz

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Seznam uživatelů GMO s oprávněním na základě oznámení i na základě povolení dle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Přehled odborně způsobilých osob pro oblast IPPC

Seznam odborně způsobilých osob pro sledování žádostí o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování. Provozuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: www.env.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí