zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační systémy o životním prostředí ČR

11.01.2008
Obecné
Informační systémy o životním prostředí  ČR
Veřejně přístupné IS z resortu MŽP

Informační systém kvality ovzduší (ISKO)

Informační systém kvality ovzduší soustřeďuje a všeobecně zpřístupňuje naměřená data z významných sítí monitorujících látky znečišťující ovzduší. Umožňuje tak efektivnější všeobecné využití nákladně získávaných dat.

ISKO je provozován ze zákona (Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), provozováním systému je pověřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Každoročně jsou do této imisní databáze kromě údajů ze sítí ČHMÚ a Zdravotních ústavů ukládána i data ze stanic sítí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), ČEZ a.s., provozovaných Organizací pro racionalizaci energetických závodů (ORGREZ) a řady institucí a ústavů resortu zemědělství, především z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a ze sítí společnosti Ekotoxa. Bilanci emisí z dopravy zpracovává Centrum dopravního výzkumu (CDV).

ISKO obsahuje kromě imisních údajů, také data o kvalitě srážek a doprovodná meteorologická data.

On line přístup: www.chmi.cz

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)

REZZO slouží pro sběr a využívání dat o stacionárních i mobilních zdrojích znečišťování ovzduší. V souladu se zákonem o ovzduší č. 86/2002 Sb.v platném znění, jsou zdroje znečišťování ovzduší rozděleny do čtyř kategorií:

  1. Zvláště velké a velké zdroje znečišťování - REZZO 1 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů,
  2. Střední zdroje znečišťování - REZZO 2 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek,
  3. Malé zdroje znečišťování - REZZO 3 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů, nespadající do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší,
  4. Mobilní zdroje znečišťování - REZZO 4 - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla

Databáze REZZO jsou v současnosti provozovány jako součást systému ISKO, provozováním je pověřen Český hydrometeorologický ústav.
On line přístup: www.chmi.cz

Hydroekologický informační systém (HEIS)

Informační systém HEIS ČR je budován na základě ustanovení zákona č. 458/1992 Sb., Státní správa ve vodním hospodářství. HEIS ČR je realizován v sedmi dílčích informačních systémech: nadregionálních IS Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. (HEIS VÚV) a Českého hydrometeorologického ústavu (HEIS ČHMÚ), regionálních IS podniků Povodí (IsyPo): Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry. Gestorem HEIS ČR je Ministerstvo životního prostředí ČR, gestory dílčích IS jsou subjekty, u nichž jsou tyto IS realizovány. Vývoj dílčích IS HEIS ČR usměrňuje koordinační pracoviště (tuto funkci vykonává VÚV T.G.M.) pomocí metodických standardů.

Český hydrometeorologický ústav je podle své zakládací listiny zodpovědný za provoz státních sítí sledování jakosti vody. V současné době zabezpečuje provoz státní sítě sledování jakosti vody v tocích (SSSJVT) a státní sítě sledování jakosti podzemních vod (SSSJPV).

Databáze HEIS VÚV je tématicky rozdělena na část

Evidence zdrojů a užívání vody obsahuje data z oblasti vodního hospodářství - povrchových vod, podzemních vod a užívání vody. a část

Metainformace, která informuje uživatele o realizovaných projektech a jejich řešitelích, dostupných datech, vydávaných publikacích, výzkumných zprávách ap.

On line přístup HEIS ČHMÚ: hydro.chmi.cz
On line přístup HEIS VÚV: heis.vuv.cz

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Informační systém o odpadech z pověření Ministerstva životního prostředí provozuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. V ISOH jsou každoročně soustřeďována data o produkci a nakládání s odpady podle § 20 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Data jsou pořizována a verifikována na okresních úřadech a do VÚV zasílána v elektronické podobě. Informační systém je rozdělen na dvě části:

1. část - Data o produkci a nakládání s odpady
a
2. část - Data o zařízeních pro úpravu, využívání a zneškodňování odpadu.

On line přístup: ceho.vuv.cz

Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje podle § 42 odst. (1) a § 47 odst. (1) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny základní dokumentaci týkající se zvláště chráněných území (ZCHÚ) a památných stromů. Správou systému je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny.
On line přístup: http://www.nature.cz/dolni.php?id_subjekty=1&root=2&bezheader=0&what=3

Informační systém EIA

Informační systém EIA České republiky je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Provozováním systému je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

V provozu zůstává rovněž Informační systém sloužící k vedení evidence aktivit posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., jejichž posuzování bylo zahájeno před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
On line přístup: tomcat.cenia.cz

Informační systém SEA

Informační systém SEA je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA.
Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), územně plánovacích dokumentací vyšších územněsprávních celků (úroveň regionální) a územně plánovacích dokumentací obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování koncepcí tak, jak ukládá zákon. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Z pověření Ministerstva životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

IRZ vzniká na základě ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Obsahuje data z provozoven, které zasílají na jediné místo periodicky zprávu s údaji o emisích znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy a o přenosech těchto látek (v odpadech a odpadních vodách). IRZ je veřejně přístupným nástrojem pro monitorování míry úspěšnosti environmentálních politik. Na základě údajů o emisích lze ověřovat, zda bylo dosaženo cílů ochrany životního prostředí. Zvyšuje dostupnost údajů o znečišťování životního prostředí. Poskytuje informace o emisích a přenosech znečišťujících látek odborné a široké veřejnosti. IRZ provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.irz.cz

Informační systém IPPC

Shromažďuje dokumenty a informace o procesu IPPC. Provozuje MŽP dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
On line přístup: www.env.cz

Informační systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (IS EVVO)

Databáze obsahuje údaje o institucích a jejich pracovnících. Kritériem zařazení instituce do databáze je vyvíjení nebo alespoň potenciál k vyvíjení aktivit v některé oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty či práce na místní Agendě 21. Databázi provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Geologický informační systém

Geologický informační systém je funkční celek zabezpečující získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací o prováděných a provedených geologických pracích, jejich výsledcích a získaných geologických údajích (datech), o získané hmotné dokumentaci a o osobách působících v geologii; zahrnuje informační základnu, technické a programové prostředky, postupy, technologie a pracovníky a existuje v daném legislativním prostředí. Informační systém se skládá ze tří hlavních částí:

  • Informační základny (archivu),
  • Dokumentografického subsystému a
  • Faktografického subsystému.
  • Geologický informační systém provozuje Česká geologická služba - GEOFOND.

On line přístup: www.geofond.cz

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů

Seznam schválených geneticky modifikovaných organizmů provozuje Ministerstvo životního prostředí na základě ustanovení zákona č. 78/2004 Sb., o nakládáni s geneticky modifikovanými organizmy a produkty. Obsahuje GMO schválené pro uzavřené nakládání, pro uvádění do životního prostředí a pro uvádění do oběhu.
On line přístup: www.env.cz

Údaje a odkazy na další informační zdroje budované v resortu Ministerstva životního prostředí naleznete v Metainformačním systému.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí