zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vydala vyjádření Středočeského kraje k posouzení EIA

14.01.2008
EIA
Rada vydala vyjádření Středočeského kraje k posouzení EIA
PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém středečním zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům. K níže uvedeným zjišťovacím řízením nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Velkosklad Billa - IV. etapa, AOS Modletice".
Jedná se o dostavbu stávajícího skladového areálu určeného ke skladování potravinářského i nepotravinářského zboží, které bude následně distribuováno do vlastní maloobchodní sítě. Součástí dostavby jsou také zpevněné plochy s příjezdovou komunikací napojenou na stávající areálový komunikační systém, nová vrátnice se sociálním zařízením pro řidiče a požární nádrž. S provozem nové haly bude spojeno navýšení nákladní kamionové dopravy o asi 180 kamionů za den a bude vybudováno parkoviště o 93 stáních pro osobní automobily. Podle závěrů rozptylové studie lze konstatovat, že vnesení nového zdroje znečištění nebude mít za následek překročení imisních limitů a je doporučeno, aby navrhovaná výška komína velkoskladu byla zvýšena z pěti metrů na 13.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Výstavba čerpací stanice motorové nafty pro kolejová vozidla v areálu železniční stanice ČD Nymburk".
Záměrem je zřízení čerpací stanice motorové nafty pro plnění vozidel na koleji číslo 30 (železniční kilometr 3,55) v areálu železniční stanice ČD Nymburk asi 120 metrů od nejbližší obytné zástavby. Přístup k čerpací stanici bude zajištěn stávajícími areálovými komunikacemi. Projektová kapacita počítá s jednou nadzemní dvouplášťovou nádrží pro motorovou naftu o objemu 16 metrů krychlových. Předpokládaný výdej bude cca tisíc litrů za den, to je zhruba 28 tun nafty měsíčně. Zvýšení hlukové zátěže bude dáno pouze pohybem kolejových vozidel v areálu.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Logistický areál a centrum C.I.P.A. Hostivice" v katastrálním území Litovice.
Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, objekt bude sloužit jako skladovací hala a překladiště potravin s administrativní částí, prodejnou a byty pro správce. Součástí areálu je 53 parkovacích míst pro osobní automobily a nakládací a vykládací plocha pro zásobování. Ze zpracované akustické studie vyplývá, že provoz hodnocené komerční zóny neovlivní negativně akustickou situaci v území. Rozptylová studie konstatuje, že přípustná úroveň znečištění ovzduší, imisní limity a meze tolerance vyhlášené nařízením vlády jsou dodrženy. Záměr je v souladu s územním plánem a architektonická kompozice respektuje regulativy stanovené schváleným územním plánem.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Tulipán Park IV - Komerční centrum Hostivice, IV. etapa" v katastrálním území Hostivice.
Záměrem je výstavba dvou administrativních budov A2 a A3 a dvou skladových areálů A1 a B ve čtvrté etapě logistického centra Hostivic. Areál doplňují parkovací stání pro osobní i nákladní vozidla, retenční nádrže a trafostanice. Logistický areál bude sloužit zejména k pronájmu s vyloučením manipulace a skladování nebezpečných chemických látek. Logistický areál je umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie bylo prokázáno, že kvalita životního prostředí ve městě Hostivice ani v nejbližších okolních obcích se v důsledku výstavby nových objektů Tulipán Parku IV v průmyslové zóně nezhorší. V důsledku vybudování obchvatu obce rychlostní silnicí R6 a jejím komunikačním napojením do Hostivic lze naopak počítat s významným snížením emisí a hluku, a tedy se zvýšením kvality životního prostředí a faktorů pohody obyvatel Hostivic.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Výstavba nového provozu autoservisu AB" v katastrálním území Vestec u Prahy.
Předmětem záměru je výstavba autosalonu s halou sloužící k opravě automobilů a skladování náhradních dílů. Hala pro servis bude zahrnovat například lakovnu, klempírnu, diagnostiku a část pro svařování. Autosalon bude dvoupatrový a je navržen podle firemního konceptu Škoda Auto. Součástí záměru bude také stavba komunikace, parkovacích stání (celkem 235 míst), terénní a sadové úpravy a vedení sítí technické vybavenosti. Záměr se bude nacházet v obci Vestec u Prahy. Podle rozptylové studie imisní příspěvky zdrojů vytápění, technologických ohřevů a automobilové dopravy nezpůsobí překračování příslušných imisních limitů. Stavební úřad Jesenice uvádí, že záměr je v souladu s platným územním plánem obce Vestec, ovšem v areálu prodejny není dle předloženého záměru splněno procento ozeleněné plochy.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK - velkosklad, Jinočany".
Jedná se o výstavbu nového logistického areálu na volné ploše vymezené podle územně plánovací dokumentace jako plocha pro zařízení komerčního charakteru. Hlavní náplní činnosti centra bude velkoobchod se zbožím technického zařízení budov. Stavba je řešena jako novostavba administrativně – obchodního objektu a skladové haly s prodejnou instalatérských potřeb. Zastavěná plocha objekty bude činit 11 848 metrů čtverečních. Celková plocha areálu představuje 29 513 metrů čtverečních.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Obchodní centrum Bierhanzl Příbram".
Jedná se o realizaci nového obchodního centra, kde bude soustředěn maloobchodní a velkoobchodní prodej stavebnin, potřeb pro dům a zahradu apod. Jedná se o přízemní komerční stavbu v prostoru mezi komunikacemi I/18 a II/118 v severovýchodní části města Příbram. Zájmové území pro stavbu má celkovou výměru cca 3,8 hektarů. Vlastní objekt má plochu cca 10 590 metrů čtverečních s výškou atiky devět metrů. Součástí jsou parkovací plochy pro 333 osobních vozidel a tři kamiony. Podle výsledků rozptylové studie nebude mít tento záměr výrazný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Je v souladu s územním plánem města Příbram.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Instalace linky povrchových úprav VITAM" v katastrálním území Zlonice.
Posuzovaným záměrem je instalace lehké strojírenské výroby - linky povrchových úprav do prostor stávající výrobní haly ve Zlonicích. Technologie linky povrchových úprav ve výrobní hale zahrnuje tryskání (tryskací komora), fosfátování (mořicí vana s oplachovým prostorem) a lakování (lakovna se sušící pecí). Kapacitně je linka navržena při jednosměnném provozu na produkci 144 kusů těchto technologických van měsíčně a zhruba 1700 kusů ročně. Podle zpracované rozptylové studie dojde k mírnému nárůstu imisních koncentrací, který nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů. Záměr je umístěn v souladu s územním plánem obce Zlonice.

Středočeský kraj souhlasí s oznámením koncepce "Strategický plán obce Kosořice".
Jde o strategický rozvojový dokument obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2007 do roku 2013. Strategickými cíli obce jsou: usilovat o zkvalitnění životního prostředí včetně technické infrastruktury, rozvoj a podpora trvalého bydlení v obci, nepřímá podpora vzniku pracovních míst včetně podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, rozšíření technické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb pro volný čas. Prioritními oblastmi jsou: bydlení a občanská vybavenost, podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce, turistika a cestovní ruch a revitalizace životního prostředí a životního stylu. Strategický plán obce Kosořice je zpracován v jedné variantě.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Komerční zóna Horní Počernice Sever - D&D IV, Praha 20".
Jedná se o vybudování komerční zóny, kterou bude tvořit 14 areálů. V každém z nich bude jedna hala s velkoobjemovým komerčním prostorem s provozně – administrativní vestavbou. Součástí areálu bude vnitroareálové parkoviště osobních automobilů, parkově upravené zelené plochy a oplocení. Areály jsou uvažovány pro takzvané HiTech sklady. Celková plocha záměru představuje přibližně 16 hektarů. Podle výsledků rozptylové studie nedojde vlivem záměru ke znatelnému ovlivnění rozptylových podmínek a k ovlivnění klimatu. Záměr podle výsledků akustické studie nezhorší stávající hlukové poměry v oblasti.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Instalace druhé linky na zpracování odpadních plastů" v katastrálním území Měšice.
V areálu firmy Stabilplastik v Měšicích se zpracovávají na jedné výrobní lince odpadní plasty na výrobky (zejména palety). Současná kapacita výroby činí dva tisíce tun za rok. Instalací druhé linky se zvýší na čtyři tisíce tun výrobků za rok. Nová výrobní linka bude instalována ve výrobní hale, rovnoběžně se stávající výrobní linkou a nevyžaduje žádné úpravy výrobní haly. Ke stávající výrobní hale bude provedena přístavba nového skladu pro hotové výrobky o rozměrech 35 x 10 metrů a v okolí budou vybudovány nové pojezdové a manipulační plochy pro kamiony. Rozptylová studie spolu s expertizou vlivu na veřejné zdraví prokázaly, že vliv výroby firmy nezpůsobí významnější zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě.

Středočeský kraj dále souhlasí s dokumentací k záměru "VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR - Hora sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN" a nemá připomínky.
Jedná se o výstavbu nového vysokotlakého plynovodu. Tento připravovaný plynovod navazuje na mezinárodní severomořský plynovod Nord Stream a plynovod OPAL umožňující dopravu zemního plynu z Ruska do Německa. Přes území ČR je trasování plynovodu připravováno ve dvou územních variantách scházejících se v hraničním uzlu Rozvadov (Plzeňský kraj, okres Tachov). Zde plynovod překračuje hranice a pokračuje na německé území. V průběhu trasy, kde dochází k souběhu se stávajícími plynovody, je uvažováno s několika dalšími propojeními s tuzemskou plynovodní sítí. Záměr je umisťován zčásti do nového území, zčásti je veden v souběhu se stávajícími plynovody nebo ropovody. Plynovod bude zhotoven z ocelových trubek průměru zhruba 1400 milimetrů, které budou uloženy pod terénem a překryty zeminou. Záměr se dotýká řady prvků obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny. Z tohoto důvodu byl pro vyhodnocení vlivů na přírodu zadán biologický průzkum. Ze srovnání variant vyplývá, že za nejméně konfliktní lze označit variantu nejkratší, tedy variantu B, která vede Ústeckým a Plzeňským krajem v délce 166 kilometrů, trasování je řešeno podél stávajících plynovodů, pouze v úseku mezi Mladoticemi a Chomutovem vede v novém území.

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Hostín a pokračování hornické činnosti na výhradních ložiscích štěrkopísku Hostín a Hostín 2" v katastrálním, území Dřínov, Hostín u Vojkovic, Zálezlice, Újezdec u Mělníka a Vojkovice u Kralup nad Vltavou a nemá připomínky.
Zájmové území navazuje na v současnosti těžený dobývací prostor Hostín a jedná se o komplexní dotěžení výhradních ložisek štěrkopísku Hostín. Povolení hornické činnosti, které bylo vydáno v roce 2002, platí do roku 2009. Dobývací prostor se rozšíří o 159 hektarů na celkovou výměru 247 hektarů. Současná těžba je realizována jako takzvaná suchá těžba, tedy pouze nad hladinou podzemní vody. Rekultivace vytěžených ploch bude prováděna v návaznosti na rekultivaci ploch v současném dobývacím prostoru. Těžbou vzniknou rozsáhlé vodní plochy, jejich celková výměra bude 79,6 hektarů, zbylé plochy jsou navrhovány k zalesnění (47,1 hektarů).

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 777 600 033
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí