zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na zelenou - Bezpečné cesty do školy

16.01.2008
Obecné
Na zelenou - Bezpečné cesty do školy
Nadace Partnerství ve spolupráci s finanční skupinou AXA, generálním partnerem projektu Na zelenou, vyhlašuje dne 15.1.2008 grantový program na podporu bezpečných cest do školy Na zelenou 2008

Základní informace  

Souhrnné údaje

maximální výše jednoho grantu 100.000 Kč
celková částka k rozdělení v roce 2008 do 700.000 Kč
datum vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant 15.1.2008
uzávěrka příjmu žádostí o grant 31.3.2008
zveřejnění seznamu podpořených projektů do 22.4.2008
ukončení podpořených projektů do 31.12.2008

Oprávnění žadatelé:

 • školy všech typů
 • školská a další zařízení pracující s dětmi
 • nevládní neziskové organizace spolupracující se školami
  (viz níže: Pravidla, bod 3)

Cíle grantového programu

 • zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy
 • podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu
 • zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování
 • zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné
 • zlepšení životního prostředí v okolí škol

Stručný popis projektu

Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických míst je zpracována dopravní studie navrhující opatření na zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Tato studie pak slouží obci jako podklad pro další kroky, jejichž konečným cílem je realizace návrhů obsažených ve studii. Škola může v rámci projektu sama navrhnout a uskutečnit celou řadu drobných opatření podporujících bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu (viz příručka Na zelenou – bezpečné cesty do školy. )


Pravidla
pro udělení grantu

1.Oprávnění žadatelé

O grant mohou žádat školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující s dětmi. Žádost o grant nemohou předkládat jednotlivci, obce ani sdružení obcí, nadace a nadační fondy, organizační složky státu, politické strany atd. Při dodržení specifických podmínek uvedených v bodu 3. mohou o grant žádat i nevládní neziskové organizace.

2.Jak žádat o grant

Žádost o grant může být předložena v tištěné nebo elektronické podobě (na CD nebo zaslaná e-mailem). Uzávěrka žádostí o grant je 31.3.2008.

Formulář žádosti naleznete zde

3.Podmínky pro udělení grantu

V rámci grantového programu může být podpořen projekt, který je navržen v souladu s metodikou Nadace Partnerství (viz příručka Na zelenou – bezpečné cesty do školy a jehož odborným garantem je konzultant autorizovaný Nadací Partnerství. Název projektu musí obsahovat slovní spojení „Na zelenou“, za nímž může následovat libovolný text o maximální délce 70 znaků včetně mezer.

Pokud škola, školské nebo dětské zařízení bude při přípravě a realizaci svého projektu spolupracovat s partnerem, který jí poskytne konzultační služby, může být finančně podpořen i tento partner (partnerem může být pouze nevládní nezisková organizace, např. Středisko ekologické výchovy). V takovém případě podá každý, škola i partner, žádost o grant na „svoji“ část projektu.

4.Hlavní kritéria pro rozhodování o podpoře projektu

1) Přínos projektu

 • jakým způsobem budou do přípravy a realizace projektu zapojeni žáci, rodiče, popř. další občané
 • jak projekt ovlivní výchovně vzdělávací proces (např. občanská výchova, dopravní výchova apod.)
 • jakým způsobem budou na projektu participovat další subjekty a které to budou (např. spoluúčast zástupců veřejné správy, policie, veřejnosti a dalších partnerů v pracovní skupině)

2) Schopnost realizovat projekt

 • základní ukazatele realizace projektu (např. předpokládaný počet zapojených žáků, učitelů a rodičů, složení pracovní skupiny, předpokládané výstupy projektu apod.)
 • přiměřenost a ověřitelnost rozpočtu
 • srozumitelnost, logičnost, uskutečnitelnost všech fází projektu

3) Udržitelnost projektu

 • přínos projektu pro vznik dlouhodobé strategie udržitelné mobility (zvýšení podílu šetrných způsobů dopravy při cestách do a ze školy)
 • následná péče o projekt až do viditelného výsledku - úpravy komunikací v okolí školy

5. Na co lze grant použít

Prostředky z grantu na školní projekt mohou být použity zejména na:

 • provozní náklady spojené s přípravou a realizací projektu (mapky, letáčky, kopírování apod.)
 • náklady na zpracování dopravní studie (studii musí vypracovat autorizovaný dopravní inženýr – viz seznam projekčních kanceláří)
 • náklady na opatření podporující udržitelnou dopravu, která může škola provést sama (např. organizování dopravních hlídek na přechodu, chodící autobus – „pěšibus“, stojany, přístřešky na kola, úschovna kol, sprchy apod.)
 • náklady na odměnu za organizační a koordinační činnosti pro vedoucího projektu v maximální částce 5000 Kč
 • pokud je příjemcem nevládní nezisková organizace, lze prostředky z grantu použít pouze na administrativní náklady a náklady spojené s prací konzultanta

Prostředky z grantu nelze použít na aktivity související s dopravní výchovu (příručky, zřízení dopravního hřiště apod.)

6.Rozhodnutí o přidělení grantu

Na základě informací uvedených v žádostech o grant Grantová komise vybere nejlepší školní projekty a doporučí Správní radě Nadace Partnerství schválit finanční podporu pro tyto projekty. Podrobnosti o podpořených projektech jsou zveřejněny v databázi grantového programu Na zelenou.
Grantová komise má 9 členů:

Jaroslav Hořín (Ministerstvo vnitra, Centrum dopravní prevence)

Jarmila Johnová (Nadace Partnerství)

Jitka Klinkerová (Pražské matky)

Gabriela Nemétová (ZŠ Sázavská, Praha)

Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí

Blanka Toušková (Pavučina - síť středisek ekologické výchovy)

Michaela Valentová (Ústav pro ekopolitiku)

Michal Veselý (Nadace Partnerství, program Škola pro udržitelný život)

Marek Zeman (finanční skupina AXA)


Seznam podpořených projektů bude zveřejněn do 22.4.2008. Úspěšní žadatelé o grant obdrží co možná nejdříve po tomto termínu rozhodnutí o udělení grantu a bude s nimi uzavřena grantová smlouva.

7. Splátkový kalendář a zprávy o projektu

1. Po podepsání grantové smlouvy s Nadací Partnerství bude příjemci vyplacena 1. splátka (1/4 z celkové částky).

2. Na základě průběžné zprávy bude vyplacena 2.splátka (1/2 z celkové částky).

3. Na základě závěrečné zprávy bude vyplacena 3.splátka (1/4 z celkové částky)

8. Výstupy projektu

 • mapa dopravně nebezpečných či problematických míst v okolí školy
 • přehled dopravního chování žáků (obvyklý způsob dopravy do školy)
 • přehled dopravních preferencí žáků (jaký způsob dopravy by nejraději volili a co jim v tom brání)
 • akční plán: návrh opatření, která povedou ke zlepšení podmínek pro cesty do školy pěšky nebo na kole, popř. veřejnou dopravou (dopravně inženýrská studie, plán mobility, opatření, která škola může realizovat sama apod.)
 • realizace opatření navržených v akčním plánu
 • dopravně inženýrská studie

Realizátor je povinen poskytnout veškeré výstupy projektu Nadaci Partnerství, která si vymiňuje právo na jejich zveřejnění.

9. Ukončení projektu

Projekt musí být ukončen do 31. prosince 2008 závěrečnou zprávou, jejíž součástí bude i vyúčtování projektu. Se závěrečnou zprávou bude předáno alespoň 5 snímků z průběhu projektu, školní mapa se seznamem nebezpečných míst, dopravní studie a dokumentace k opatřením na podporu udržitelné dopravy, které provede sama škola. Všechny zprávy a všechny dokumenty mohou být v elektronické podobě. Z obsahového hlediska je projekt ukončen předáním dopravní studie obci/městu/MČ a ukončením dalších opatření ke zlepšení podmínek pro udržitelnou dopravu, která uskuteční sama škola.

Zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí